Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu  w ramach „Akademii Umiejętności” ogłosiła konkurs na projekty grantowe dla studentów. Zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu na granty dla studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Termin składania wniosków upłynął 30 czerwca. Poniżej (7 lipca 2020) zamieszczamy też listę wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej. 


1.    Cel konkursu: wsparcie studentów DSW w rozwoju kompetencji interpersonalnych, społecznych, zawodowych i informacyjno-technologicznych (ICT), poprzez umożliwienie im zdobycia dofinansowania na następujące rodzaje inicjatyw:

  •  realizacja autorskiego projektu o charakterze naukowym, badawczo-rozwojowym, społecznym, artystycznym, praktycznego rozwiązania problemu, etc. (związanego z kierunkiem studiów),
  •  udział w szkoleniach, kursach, warsztatach o charakterze branżowo-zawodowym (związanych z kierunkiem studiów i zakończone uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu),
  •  udział w szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji informacyjno-technologicznych ICT (związanych z kierunkiem studiów i zakończone uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu).

Dopuszcza się możliwość łączenia ww. rodzajów inicjatyw w jednym wniosku, przy założeniu, nieprzekraczalności maksymalnej wartości projektu. 


2.    Adresaci konkursu: studenci studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy spełniają warunki określone w regulaminie konkursu.
3.    Budżet konkursu w edycji 1wynosi: 150 000 PLN
4.    Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie wniosku wraz z załącznikami dostępnego na stronie www.dsw.edu.pl
5.    Dokumenty do pobrania:
•    Regulamin konkursu – edycja I
•    Zał. nr I – formularz wniosku wraz załącznikami do wniosku (1a, 1b, 1c)
•    Zał. nr II - umowy ramowej
•    Zał. nr III – formularz raportu
6.    Termin składania wniosków: do 30 czerwca 2020 roku do godz. 23:59
7.    Forma składania wniosków: przesłanie kompletnego wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail: akademia.umiejetnosci@dsw.edu.pl
8.    Kontakt i informacje w sprawie konkursu: Ewa Suchożebrska – Dyrektor Biura Karier, tel. 691 033 783, e-mail: ewa.suchozebrska@dsw.edu.pl.
9.    Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami, który opublikowany jest wraz z ogłoszeniem.


Załączniki:
Zarządzenie Akademia Umiejętności 

Regulamin konkursu 

Załącznik nr 1_formularz wniosku
Załącznik nr 2_wzór umowy ramowej 
Załącznik nr 3_formularz raportu

 

Załączniki w jęz. angielskim: 
THE RULES AND REGULATIONS OF THE CONTEST

Attachment No. II - FRAMEWORK AGREEMENT 

Attachment No. III- REPORT FORM


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU GRANTOWEGO „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” DLA STUDENTÓW DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

 

PYTANIE:
Jeśli maksymalny budżet dla projektu grupowego wynosi 12 tys. zł brutto, a koszt szkolenia z narzędzia wynosi ok. 2 tys. zł, czy to oznacza, że maksymalna grupa uczestników to 6 osób?

 

ODPOWIEDŹ:
TAK. Maksymalny budżet przy projekcie grupowym to 12 tys. zł, czyli przy podanej przez Panią cenie szkolenia w wysokości po 2 tys. zł/os maksymalna ilość członków grupy projektowej wynosi 6 osób. 
Warto jednak zaznaczyć, że podział budżetu projektu pomiędzy członków grupy projektowej nie musi być równy.


PYTANIE:

Czy jest jakieś określone minimum lub maksimum uczestników dla projektu grupowego?

ODPOWIEDŹ:

Za minimum grupy projektowej uznajemy 2 osoby. Natomiast regulamin nie określa maksimum grupy projektowej.

 

PYTANIE:

Czy na etapie zgłaszania pomysłu powinnam już mieć ustalony z dostawcą wstępny termin, miejsce, cenę szkolenia?

ODPOWIEDŹ:

Im więcej szczegółów, tym lepiej. Przy wypełnianiu formularza w zakresie udziału w wybranej formie rozwojowej (szkolenie, kurs, warsztat) należy podać:
1.    cena (należy ją podać w budżecie – warto rozpisać, co obejmuje),
2.    termin (potrzebny do wskazania w harmonogramie) - można go podać jako konkretną datę np. 30 lipca 2020 roku lub „od… do…”np. w okresie wrzesień – październik 2020)
3.    organizator: nazwa firmy
4.    miejsce (jeżeli nie znamy dokładnego adresu, można podać ogólnie: np. Wrocław). 

 

PYTANIE:

Czy poniosłabym jakiekolwiek konsekwencje jako lider projektu, gdyby po uzyskaniu zgody na dofinansowanie, grupa zrezygnowała z uczestnictwa?

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli Państwa wniosek uzyska pozytywną ocenę, to każdy z członków grupy podpisuje umowę na realizację projektu, tym samym ponosi odpowiedzialność za wywiązanie się z jej zapisów. Lider projektu to osoba do kontaktów, która reprezentuje grupę przed Grantodawcą.


PYTANIE:

Co to jest numer albumu?
 

ODPOWIEDŹ:

To dawny numer indeksu.

 

PYTANIE:

Czy do formularza wniosku powinnam dołączyć pozostałe załączniki do regulaminu tj. umowę i raport?

ODPOWIEDŹ:

NIE, do 30 czerwca 2020 roku wystarczy przesłać formularz wniosku wraz z załącznikami.

 

PYTANIE:

Jakiego rodzaju koszty mogę uwzględnić w budżecie projektu?
 

ODPOWIEDŹ:
Grantodawca nie określił katalogu kosztów, które mogą być sfinansowane z otrzymanego grantu. Ważne, aby koszty wskazane w budżecie służyły realizacji celu projektu i były racjonalne. Natomiast na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania dotacji w niższej kwocie aniżeli wnioskowana, jeżeli uzna, że przedstawione w budżecie kwoty są zawyżone lub zbędne do prawidłowej realizacji projektu.
 

(7 LIPCA 2020)  PREZENTUJEMY LISTĘ WNIOSKÓW SKIEROWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ  w konkursie organizowanym w ramach AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  (I edycja) 

 

POBIERZ LISTĘ: 

LISTA WNIOSKÓW SKIEROWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ 

 

Czytaj więcej