Zapraszamy studentów do udziału w Konkursie Rektora DSW na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia DSW. Celem konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów naszej uczelni studiów I stopnia bezpośrednio kontynuujących naukę w DSW na studiach II stopnia. Zgłoszenia można składać do 7 października 2020 roku. 

 

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie. Na dole artykułu publikujemy regulamin i niezbędne dokumenty (plik do pobrania).

 

Postanowienia ogólne
1.    DSW ogłasza coroczny konkurs dla absolwentów studiów I stopnia kontynuujących naukę na studiach II stopnia.
2.    Laureaci konkursu kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia na preferencyjnych warunkach finansowych. Nagrodą w konkursie jest zwolnienie laureata z kwoty czesnego stanowiącej równowartość  czesnego za jeden semestr studiów.
3.    Kwota przyznanego zwolnienia skutkuje upustem rozłożonym proporcjonalnie na cały okres studiowania, w zależności od wybranej przez studenta formuły ratalnej. Jeśli z wybranej formuły wynikają inne upusty określone w umowie o pobieraniu nauki i odpłatności za studia, to kwotą bazową, na podstawie której wyliczamy koszt semestru jest kwota po upuście procentowym.
4.    W konkursie uczestniczyć mogą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:
a)    kontynuują naukę na drugim stopniu bezpośrednio po ukończeniu w DSW studiów pierwszego stopnia,
b)    złożyli egzamin dyplomowy w terminie do 30 września,
c)    praca dyplomowa otrzymała wyróżnienie.
Organizacja konkursu
1.    Komisja dyplomowa informuje studenta, który otrzymał wyróżnienie z pracy dyplomowej o możliwości wzięcia udziału w konkursie i przekazuje stosowne zaświadczenie (wzór A).
2.    Udział w konkursie wymaga złożenia przez kandydata w sekretariacie Dziekana pracy i wniosku zgłoszeniowego w terminie do 7 października (wzór B – pobierany lub ze strony internetowej DSW).
3.    Oceny pracy dyplomowej dokonuje powołana przez Dziekana Wydziałowa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi nie mniej niż 3 osoby wskazane przez Dziekana.
4.    Ocena odbywa się w oparciu o następujące kryteria: oryginalność koncepcji, trafność doboru literatury przedmiotu, umiejętność polemiki i interpretacji cytowanych poglądów, wykorzystanie wiedzy nabytej w toku studiów, poprawność wniosków i uogólnień, wartość praktyczna, forma edytorska lub inne, wskazane przez Rady Wydziałów.
5.    Wydziałowa Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową kandydatów (nie więcej niż 10% studentów na kierunku i poziomie kształcenia według aktualnych danych z rekrutacji) i przekazuje je Rektorowi w terminie do 14 października.
6.    Rektor w terminie do 7 dni wskazuje laureatów i przekazuje informacje Dziekanowi. Dziekan zawiadamia laureatów konkursu (telefonicznie lub drogą mailową), a pełną listę zwycięzców zamieszcza na stronie internetowej. Laureat jest zobowiązany zgłosić się do Dziekanatu w celu podpisania aneksu do zawartej uprzednio z Uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu.
7.    Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie.
8.    Warunkiem odbioru nagrody jest opłacenie przez laureata kwoty należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości nagrody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należna kwota zostanie pobrana przez Uczelnię i odprowadzona na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
9.    Laureat konkursu, który dopuści się rażącego naruszenia kodeksu etyki studenta lub innych przepisów regulujących życie Uczelni, może zostać pozbawiony nagrody decyzją Rektora. Decyzja wraz z uzasadnieniem jest przekazywana na piśmie.

 

POBIERZ: Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Konkursu Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia DSW oraz inne niezbędne dokumenty

Czytaj więcej