Procedura habilitacyjna

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Zasady przeprowadzania postępowania habilitacyjnego obowiązującego w DSW są oparte na:

 • Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym  oraz o stopniach  i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. U. nr 65 poz.595 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego  trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 204 poz. 1200) zwanego dalej Rozporządzeniem
 • Statucie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Warunki wymagane od kandydata

Posiadanie stopnia naukowego doktora i uzyskanie znacznego dorobku naukowego potwierdzonego pracami opublikowanymi po otrzymaniu stopnia  doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój  określonej dyscypliny naukowej (Ustawa art. 16 ust. 1)

Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić:
   a) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części albo jednotematyczny cykl publikacji;
   b) zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne, technologiczne;
   c) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby         ubiegającej się o nadanie stopnia  doktora habilitowanego.  


 

Dokumentacja do wszczęcia postępowania habilitacyjnego

1.  Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant składa do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  (Rozporządzenie  §12.2) . We wniosku wskazuje jednostkę  organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
 

2. Do wniosku należy dołączyć (Rozporządzenie §12.2):

 • oryginał albo poświadczoną przez jednostkę wydającą dyplom – kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
 • autoreferat przedstawiający opis osiągnięć naukowych habilitanta w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim
 • wykaz opublikowanych prac naukowych i twórczych prac zawodowych w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim i angielskim;
 •  informacje o:
 •  osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego;
 • współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą;
 • działalności popularyzującej naukę

 

3. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego z załącznikami należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (Rozporządzenie §12.3).

 

4. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem habilitanta umieszcza się na stronie internetowej Centralnej Komisji (Rozporządzenie §12.4).

 

Przebieg postępowania habilitacyjnego

 1. Centralna Komisja w terminie 7 dni od otrzymania dokumentów dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja wzywa do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku (Ustawa, art. 18a ust. 4)
 2. Centralna Komisja wskazanej przez Habilitanta jednostce wersję elektroniczną dokumentów habilitanta, zwracając się o zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. Rada Wydziału wskazanej jednostki podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody lub odmowie przeprowadzenia postępowania. Uchwałę Rady Wydziału dostarcza się do Centralnej Komisji.
 3. W przypadku zgody na przeprowadzenia postępowania, Rada Wydziału podejmuje także uchwałę, w której wyznacza trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta.
 4. Jeżeli wskazana we wniosku Rada Wydziału nie wyrazi zgody na przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego  Dziekan tego wydziału niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Centralna Komisję. W następstwie tego, Centralna Komisja w terminie 14 dni wyznacza  inną jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (Rozporządzenie §14.1.2).
 5. Centralna Komisja powołuje siedmioosobową komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (Ustawa, art. 18a ust. 5 pkt. 1). Komisja składa się z czterech członków wyznaczonych przez Centralną komisję w tym: przewodniczącego i dwóch recenzentów spoza jednostki przeprowadzającej  postępowanie habilitacyjne (Ustawa, art. 18a ust. 5 pkt. 1).oraz trzech w/w członków wyznaczonych przez jednostkę przeprowadzającą  postępowanie  (Ustawa, art. 18a ust. 5 pkt. 1).
 6. W terminie do sześciu tygodni recenzenci mają obowiązek ocenić osiągnięcia naukowe habilitanta i sporządzić recenzje (Ustawa, art. 18a ust. 7).
 7. Po dokonaniu oceny, na podstawie recenzji i autoreferatu komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierająca opinię w sprawie nadania lub odmowie nadania doktora habilitowanego  (Ustawa, art. 18a ust. 8). W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych (Ustawa, art. 18a ust. 10).
 8. Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać się w formie wideokonferencji, pod warunkiem, że habilitant nie złoży wniosku o tajnym trybie głosowania (Rozporządzenie §15.2).
 9. Komisja habilitacyjna przedkłada radzie Wydziału uchwałę  zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy  nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych. Na podstawie tej opinii Rada Wydziału, w terminie miesiąca , podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (Ustawa, art. 18a ust. 11).
 10. Rada Wydziału zamieszcza na stronie internetowej Wydziału wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu  postępowania  oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem (Ustawa, art. 18a ust. 12).
 11. W terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, ogłasza się ja na stronie internetowej Centralnej Komisji w Biuletynie  Informacji Publicznej. Do informacji dołącza się skład komisji habilitacyjnej i  recenzje (Rozporządzenie §18).

Uchwały podejmowane przez Radę Wydziału jako jednostki przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne

1. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie trzech członków komisji:
 

a) wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody na przeprowadzenie  postępowania, w oparciu o opinię Dziekana lub opinię Zespołu wyznaczonego przez Dziekana WSS.
b) wyznaczenie trzech członków Komisji habilitacyjnej Rada Wydziału zatwierdza trzech członków Komisji habilitacyjnej na tym samym posiedzeniu, na którym wyraża zgodę na przeprowadzenie  postępowania. Głosowanie przeprowadzanie jest w trybie tajnym.
Propozycję trzech członków Komisji habilitacyjnej przygotowuje Dziekan, a następnie rekomenduje Radzie Wydziału.
Po wyrażeniu zgody przez Radę Wydziału DSW na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w przypadku habilitanta, który nie jest pracownikiem WSS, następuje podpisanie umowy pomiędzy  DSW reprezentowaną przez Dziekana WSS, a stroną finansującą  postępowanie habilitacyjne.

2.  Podjęcie przez Radę Wydziału Studiów Stosowanych DSW uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia  doktora habilitowanego.

 Na podstawie uchwały Komisji habilitacyjnej Rada Wydziału  w terminie miesiąca podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.


 

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania habilitacyjnego

 1. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania habilitacyjnego
 2. Wszystkie składane przez habilitanta  dokumenty wymagają jego podpisu. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna)z forma papierową , uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.
 3. Na wniosek habilitanta  komisja habilitacyjna  podejmuje uchwale  zawierająca opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w trybie tajnym.
 4. Odmowne uchwały Rady Wydziału Studiów Stosowanych DSW muszą zawierać uzasadnienie.
 5. W ciągu miesiąca od dnia nadania stopnia naukowego habilitant ma obowiązek dostarczyć do sekretariatu Dziekana wydrukowaną w dwóch egzemplarzach SYNABĘ (na obu egzemplarzach oryginalny  podpis); wersje elektroniczna SYNABY należy przesłać na adres synaba2@opi.org.pl.

Program do wypełnienia SYNABY znajduje się na opi.org.pl