Konferencja "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej – podsumowanie projektu” 
podczas, której zaprezentowane zostaną wyniki prac nad Strategią Rozwoju Edukacji Zawodowej dla Dolnego Śląska.

Termin: 11.01.2024 r.
Miejsce: Aula Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, ul. Strzegomska 55

 

Formularz zapisów 

 

Program konferencji 

 
Celem głównym projektu jest wypracowanie założeń Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych w państwach UE i OECD, uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej w Polsce i na Dolnym Śląsku oraz w oparciu o dialog z kluczowymi interesariuszami edukacji zawodowej w regionie.

 

dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. Uniwersytetu DSW: "Konferencja podsumowuje prace nad przygotowaniem założeń do Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej. Będzie to okazja do spotkania się Interesariuszy biorących udział w warsztatach, na których wspólnie wypracowywaliśmy cele strategiczne i kierunki działań na rzecz rozwoju edukacji zawodowej w regionie na wszystkich szczeblach kształcenia, w myśl filozofii uczenia się przez całe życie.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele ważnych instytucji centralnych oferujących programy sprzyjające rozwojowi umiejętności i edukacji zawodowej, m.in.: Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego, Polski Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, UNICEF. Udział w konferencji będzie także doskonałą okazją do nawiązania cennych kontaktów i zainicjowania wspólnych działań w obszarze rozwoju umiejętności."
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW (Lider projektu), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

W dniu 30.11.2022 roku odbyła się konferencja otwierająca prace nad strategią, podczas której zaprezentowane zostały kluczowe informacje na temat uwarunkowań rozwoju edukacji zawodowej.
Druga konferencja, zrealizowana w dniu 24.04.2023 roku była poświęcona prezentacji wyników prac z czterech cykli warsztatów strategicznych dotyczących budowania strategii rozwoju edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku.

Podczas konferencji 11.01.2024 roku  zaprezentowane zostaną ostateczne wyniki prac będące syntezą rozwiązań dla budowania strategii rozwoju edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku powstałych podczas pracy warsztatowej w subregionach (jeleniogórski, legnicki, wałbrzyski, wrocławski), popartych licznymi konsultacjami społecznymi i eksperckimi.

Zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, instytucji oświatowych, instytucji rynku pracy i inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku.

 


   

Czytaj więcej