Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

O systemie zarządzania jakością

Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na postrzeganie ich przez klienta

Międzynarodowy Standard ISO 9001:2008 określa wymagania jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Głównym założeniem takiego systemu zarządzania jakością jest potrzeba ciągłego rozwoju i doskonalenia, prowadzącego do wzrostu skuteczności i efektywności procesów (w tym procesów kształcenia). Celem systemu jakości jest również wzrost zaufania do uczelni obecnych i przeszłych studentów oraz słuchaczy.

Spełnienie wymagań zawartych w normie to nic innego jak zorientowanie na jakość i „robienie porządku” w organizacji zgodnie z międzynarodowymi standardami.[1]
Organizacja może otrzymać certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami tejże normy, po pozytywnym przejściu auditu certyfikującego wykonanego przez niezależną firmę zewnętrzną (tzw. jednostkę certyfikującą).

Podstawowe pojęcia dotyczące jakości


Poniższe terminy pochodzą odpowiednio z definicji podanych w rodzinie norm serii ISO 9000, ISO 14000 i PN-N-18000 lub są napisane na bazie definicji pochodzących z tych norm.

Jakość
stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania.

Wymaganie
potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe.

Organizacja
grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań. Spółka, korporacja, firma, przedsiębiorstwo, organ władzy lub instytucja, albo jakakolwiek ich część lub kombinacja, samodzielna lub nie, publiczna lub prywatna, o własnych zadaniach
i administracji.

Wyrób
wynik procesu. Pod tym pojęciem możemy rozumieć przedmiot materialny, materiały przetworzone, wytwór intelektualny, usługę lub kompilację tych pojęć.

Klient
organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób.

Zadowolenie klienta
percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione.

Aspekt środowiskowy
element działań organizacji, lub jej wyrobów lub usług, który może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem (otoczenie, w którym działa organizacja, z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobów naturalnych, flory, fauny, ludzi i ich wzajemnych zależności).

System
zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów.

System zarządzania
system do ustanawianie polityki i celów, osiągania tych celów.

System zarządzania jakością
system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania
w odniesieniu do jakości.

System zarządzania środowiskowego
część systemu zarządzania organizacji, wykorzystywana do opracowania i wdrożenia jej polityki środowiskowej i zarządzania jej aspektami środowiskowymi.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu, i utrzymania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokument
informacja i jej nośnik.

Procedura
ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu.

Zapis
dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań.

Przegląd zarządzania
działania podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności
i skuteczności systemu zarządzania jakością.

Infrastruktura
system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji.

Środowisko pracy
warunki w jakich praca jest wykonywana.

Walidacja
potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego (dane potwierdzające istnienie lub prawdziwość czegoś), że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego użycia lub zastosowania.

Audit
systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu (polityka, cele, Księga jakości (systemowa), procedury i/lub inne wymagania stosowane jako odniesienia (np. wymagania prawne i przedmiotowa norma opisujące wymagania systemowe)).

Niezgodność
niespełnienie wymagania.

Działanie korygujące
działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej rzeczywistej (istniejącej) niezgodności lub innej rzeczywistej niepożądanej sytuacji.

Działanie zapobiegawcze
działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej niepożądanej sytuacji.
[1] Skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości, tom 1, red. E. Kreier, Wydaw. Forum, listopad 2006

Wdrożenie Systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 zostało zrealizowane w ramach projektu Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.