Procedura przeprowadzenia przewodów doktorskich


 

Czynność

Podmiot działania

Procedury, wykazy dokumentów

Czynności wstępne

Złożenie wniosku o wszczęcie („otwarcie”) przewodu doktorskiego wraz z wymaganymi dokumentami na ręce Dziekana WSS

Kandydat do stopnia doktora

Kandydat do stopnia doktora składa w sekretariacie Dziekana następujące dokumenty:

1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (formularz)

2. Życiorys

3. Wypełniony kwestionariusz osobowy [+2 zdjęcia 4,5x 6,5] (formularz)

4.Poświadczoną przez WSS kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej "ustawą", lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);

5. Propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej w 5 egzemplarzach ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej

6. Propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 30.10.2015, także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego

6. Wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę.

(Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej).

 

7. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora (obowiązuje to również w przypadku, gdy rada innej jednostki naukowej rozpatrywała wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego)

8. Zobowiązanie kandydata do pokrycia kosztów związanych z przewodem doktorskim, ewentualnie umowa z pracodawcą kandydata o przeprowadzeniu przewodu doktorskiego

 

 

9. Kandydat będący beneficjentem programu "Diamentowy Grant" ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego poświadczoną przez WNP DSW  kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu "Diamentowy Grant oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 2013 o stopniach naukowych i tytule naukowym

Ewentualne przedstawienie Dziekanowi WSS dodatkowych dokumentów

Kandydat do stopnia doktora

Kandydat może dołączyć:

-  poświadczoną przez WSS kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz uznawanych certyfikatów znajduje się tutaj))

 - wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski. W takim przypadku członkowie rady wydziału uprawnieni do głosowania w przewodach doktorskich podejmują stosowną uchwałę (w głosowaniu tajnym).

Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wszczęcia przewodu

Zespół opiniujący

Dziekan powołuje zespół opiniujący, którego zadaniem jest przygotowanie opinii dotyczącej możliwości wszczęcia przewodu doktorskiego kandydata. Skład zespołu ustala każdorazowo Dziekan spośród członków Rady Wydziału posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Zadaniem zespołu jest sprawdzenie, czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę Wydziału uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz czy przedłożony konspekt rozprawy doktorskiej reprezentuje odpowiedni poziom naukowy oraz świadczy o takim zaawansowaniu prac, które pozwala na wszczęcie przewodu doktorskiego.

Zespół opiniujący może przeprowadzić z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, dotyczącą tematyki jego badań. Jeśli konspekt wymaga uzupełnienia lub poprawienia, zostaje zwrócony kandydatowi z odpowiednimi uwagami.

Uwaga: Zespół opiniujący nie podejmuje decyzji w przedmiocie wszczynania przewodu, lecz jedynie formułuje opinię, która jest również przekazywana kandydatowi. Kandydat może wycofać wniosek o wszczęcie przewodu.

Dodatkowe egzaminy dla kandydatów nie posiadających wykształcenia pedagogicznego

Profesorowie – kandydat do stopnia doktora

Jeśli kandydat na doktora nie posiada tytułu zawodowego magistra pedagogiki lub magistra pedagogiki specjalnej, musi zdać dodatkowe egzaminy obejmujące swym zakresem trzy wybrane przez siebie subdysypliny pedagogiki (spośród następujących): pedagogika ogólna, historia wychowania, dydaktyka, pedagogika specjalna, pedagogika społeczna, filozofia edukacji, socjologia edukacji, pedeutologia, pedagogika małego dziecka, andragogika, poradoznawstwo, antropologia edukacji. Egzaminatorami są członkowie Rady Wydziału Studiów Stosowanych uprawnieni do głosowania w przewodach doktorskich. Wymóg zaliczenia dodatkowych egzaminów z subdyscyplin pedagogiki nie obejmuje uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich z pedagogiki.

Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora

Rozpatrywanie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego

Rada Wydziału

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego jest rozpatrywany na posiedzeniu Rady Wydziału nie później niż dwa miesiące od jego złożenia. Przewodniczący zespołu opiniującego przedstawia opinię na temat kompetencji naukowych kandydata oraz możliwości wszczęcia przewodu. Konieczne jest, aby w posiedzeniu Rady Wydziału uczestniczył opiekun naukowy kandydata, który powinien przedstawić własną opinię oraz zaprezentować sylwetkę kandydata.

Wszczęcie przewodu doktorskiego

Rada Wydziału 

Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego. Jeśli wynik głosowania jest pozytywny, przewód zostaje wszczęty i następują kolejne jego etapy. W przypadku negatywnego wyniku głosowania, procedura zostaje zamknięta.

Uwaga: Zgodnie z art. 20 ust.1 w zw. z art. 14 ust.2 ustawy  uchwały rady wydziału w przedmiocie:

- wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, drugiego promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie;

- wyznaczenia recenzentów;

- przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;

- przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;

- nadania stopnia doktora

są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy do głosowania, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni członkowie właściwej rady jednostki organizacyjnej posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego

oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami

doktora habilitowanego na podstawie art. 21a.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje ponadto osobom wymienionym

w art. 10, a w czynnościach przewodu doktorskiego – także recenzentom i

promotorowi/promotorom  rozprawy doktorskiej.

 

Wyznaczenie promotora

rozprawy doktorskiej

Rada Wydziału  

Po wszczęciu przewodu doktorskiego Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora, drugiego promotora oraz osobną uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego.

Uwaga: Ustala się, iż promotor/drugi promotor lub promotor pomocniczy może sprawować opiekę naukową nad maksymalnie dziesięcioma kandydatami równocześnie, którym wszczęto przewód doktorski. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie pedagogiki lub dyscypliny pokrewnej, i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

W przewodach doktorskich realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej Rada Wydziału może powołać kopromotora, którym jest uczony reprezentujący zagraniczny ośrodek naukowy.

Powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie

Powołanie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego

Rada Wydziału   

Rada Wydziału określa zakres egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego oraz powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora Komisja wyłania ze swego grona przewodniczącego – spośród etatowych pracowników WNP.

Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich, stanowi potwierdzenie kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.

Z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego jest zwolniony kandydat, który przedstawi stosowny certyfikat językowy

Powołanie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dyscypliny dodatkowej

Rada Wydziału   

Rada Wydziału określa zakres egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz powołuje komisję do jego przeprowadzenia. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej  odpowiadającej temu egzaminowi albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a w zakresie tej dyscypliny naukowej. Rada Wydziału może też powołać do komisji  promotora pomocniczego – bez prawa głosu. Komisja wybiera w swoim gronie przewodniczącego – spośród etatowych pracowników WSS.

Powołanie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowej

Rada Wydziału   

Rada Wydziału określa zakres egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej (pedagogiki) i powołuje komisję do jego przeprowadzenia.

W skład komisji wchodzą co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy pedagogia lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej albo osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a. i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotor, ewentualnie drugi promotor i kopromotor. W skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowej Rada Wydziału może powołać promotora pomocniczego (bez prawa głosu). Komisja wybiera w swoim gronie przewodniczącego – spośród etatowych pracowników WNP.

Przeprowadzenie egzaminów doktorskich

Ustalenie terminów egzaminów doktorskich

Dziekan

Terminy egzaminów doktorskich ustala dziekan w porozumieniu ze  właściwymi komisjami.

Ocenianie

Komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie

Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich WSS.

Wydanie zgody na powtórne zdawanie egzaminów doktorskich

Rada Wydziału

W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę  na powtórne jego złożenie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż jeden raz.

Uwaga: egzaminy doktorskie muszą być zdane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału (czyli można do nich przystępować również po złożeniu ukończonej rozprawy doktorskiej).

Przedłożenie rozprawy doktorskiej

Przedłożenie rozprawy doktorskiej

Kandydat do stopnia  doktora

Kandydat przedkłada promotorowi/promotorom ukończoną rozprawę doktorską (w pięciu egzemplarzach w formie elektronicznej i papierowej) wraz ze streszczeniem w języku polskim oraz streszczeniem w języku angielskim w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 13 ust.1  ustawy.  W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada promotorom, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Autor dysertacji składa również oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie swej rozprawy na terenie Biblioteki Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Przekazanie pracy doktorskiej Dziekanowi

promotor

Promotor przekazuje Dziekanowi rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią, a w przypadku pracy zbiorowej także z oświadczeniami współautorów pracy zbiorowej.

Drugi promotor i kopromotor przekazują Dziekanowi pisemne opinie na temat rozprawy doktorskiej.

Przekazanie egzemplarza rozprawy do biblioteki Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

Dziekan WSS

Dziekan przekazuje Dyrektorowi Biblioteki Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW wydrukowany egzemplarz pracy doktorskiej wraz z płytą zawierającą wersję elektroniczną. Spisuje się stosowny protokół przekazania.

Powołanie komisji doktorskiej

Powołanie komisji doktorskiej

Rada Wydziału

Rada Wydziału powołuje ze swojego składu – w drodze uchwały – komisję doktorską do rozstrzygania w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, jak również przyjęcia publicznej obrony. W skład komisji, proponowany przez Dziekana, wchodzi co najmniej siedem osób (nie więcej niż dziewięć) posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej albo z osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym recenzenci i promotorzy

 

W posiedzeniach komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez Dziekana.

Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej

Powołanie recenzentów rozprawy

Rada Wydziału  

Rada Wydziału na wniosek Dziekana powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub na wydziale innym niż ten, którego pracownikiem jest kandydat, i niebędących członkami rady WSS. Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Przekazanie pracy doktorskiej recenzentom

Dziekan

Dziekan zwraca się do recenzentów o przygotowanie recenzji rozprawy doktorskiej w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenia W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o jeden miesiąc. Recenzję przedstawia się Radzie Wydziału w formie papierowej wraz z jej kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych.

Sporządzenie recenzji

Recenzenci

Recenzja powinna zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę z jednoznaczną konkluzją o spełnieniu przez autora rozprawy doktorskiej warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy

(Ewentualne: przekazanie kandydatowi wniosków dotyczących uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej)

Rada Wydziału

Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej. Rada Wydziału przekazuje je kandydatowi i promotorom. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie Wydziału, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają radzie wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie  miesiąca od dnia otrzymania zlecenia jej sporządzenia.

Przekazanie recenzji Centralnej Komisji

Rada Wydziału

Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji Dziekan przekazuje kopie wszystkich recenzji oraz kopię streszczenia rozprawy doktorskiej, zapisane na informatycznym nośniku danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony 

Komisja doktorska

Komisja doktorska, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotorów oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Uwaga: W przypadku, gdy jedna recenzja zawiera konkluzję pozytywną a druga - negatywną, komisja doktorska rozstrzyga (w głosowaniu tajnym), czy wyznaczyć dodatkowego recenzenta. Jeśli dodatkowa recenzja zawiera pozytywną konkluzję, następuje głosowanie w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony, komisja doktorska przedstawia sprawę, wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału, która podejmuje stosowną uchwałę. Dziekan zawiadamia na piśmie kandydata i promotora o nieprzyjęciu rozprawy i niedopuszczeniu jej do publicznej obrony. W piśmie umieszcza uzasadnienie.

Upublicznienie streszczenia rozprawy doktorskiej oraz recenzji

Komisja doktorska

Niezwłocznie po podjęciu uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony komisja doktorska zamieszcza na stronie internetowej wydziału streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami (recenzje są umieszczane w dniu ich przekazania przez recenzentów). Pozostają one na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania kandydatowi stopnia naukowego doktora.

Pełny tekst rozprawy jest udostępniony wszystkim zainteresowanym w czytelni Biblioteki Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW od dnia podjęcia przez komisję doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.

Wyznaczenie terminu i miejsca obrony rozprawy doktorskiej

Dziekan

Termin i miejsce publicznej obrony wyznacza Dziekan na wniosek przewodniczącego komisji doktorskiej.

Zawiadomienie o terminie obrony

Komisja doktorska

Komisja doktorska zawiadamia, co najmniej 10 dni przed terminem obrony, o terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika oraz wywiesza ogłoszenie w siedzibie Rady Wydziału. W zawiadomieniach podaje się również informację o miejscu złożenia pracy doktorskiej i oraz lokalizacji jej streszczenia i recenzji na stronie internetowej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Publiczna obrona

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Komisja doktorska, kandydat

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem promotorów i  co najmniej jednego recenzenta i promotora. W posiedzeniu może brać również promotor pomocniczy. Po przywitaniu promotor przedstawia sylwetkę kandydata, następnie kandydat prezentuje główne założenia rozprawy doktorskiej. Z kolei recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji a następnie otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję kończy wypowiedź kandydata.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

Komisja doktorska

Po zakończeniu obrony komisja doktorska, na posiedzeniu niejawnym, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej.

Nadanie stopnia doktora

Nadanie stopnia doktora

Rada Wydziału  

W przypadku przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej przez komisję doktorską, przewodniczący komisji przedstawia na posiedzeniu Rady Wydziału projekt uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Jeśli komisja doktorska podjęła uchwałę o nieprzyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, przedstawia sprawę Radzie Wydziału wraz uzasadnieniem. Dziekan zarządza głosowanie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora. Jeśli wynik głosowania jest negatywny, Dziekan zawiadamia na piśmie kandydata i promotorów o odmowie nadania stopnia doktora. W piśmie umieszcza uzasadnienie.

Zamknięcie przewodu doktorskiego

Rada Wydziału  

Przewód doktorski zostaje zamknięty, jeśli:

- Rada Wydziału podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;

- Rada Wydziału podejmie uchwałę o odmowie nadania kandydatowi stopnia doktora;

- Rada Wydziału podejmie uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego na wniosek promotora.

Rada Wydziału może zamknąć przewód doktorski, jeśli:

- kandydat nie przystąpi w wyznaczonym czasie do egzaminów doktorskich;

- kandydat nie przestawi ukończonej rozprawy doktorskiej w wyznaczonym czasie (tj. w ciągu czterech lat od wszczęcia przewodu).

Odwołanie się od uchwał rady wydziału

Kandydat na doktora

 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść od uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy

 odwołanie do Centralnej Komisji, za pośrednictwem rady wydziału przeprowadzającej jego przewód, w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia tej samej lub innej radzie wydziału.