Stypendium w Ramach Programu Erasmus+

W przypadku ubiegania się o stypendium w ramach Programu Erasmus+ powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (minimum B1 - Erasmus+ Praktyka; B2 - Erasmus+ Studia),
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Komisję Rekrutacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i złożenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych,
 • przekonać nas, że to właśnie Tobie powinniśmy dać szansę na wyjazd.

Jeśli wyjeżdżasz w ramach Programu Erasmus + nie ponosisz opłat za studia w uczelni przyjmującej. 

Twoje stypendium na koszty utrzymania w kraju realizacji studiów zagranicznych jest finansowane ze środków Programu Erasmus +. Jest ono przeznaczone na pokrycie zwiększonych, a nie całkowitych, kosztów utrzymania w kraju mobilności. Wysokość stypendium zależy od kraju do którego wyjeżdżasz.

 

Stypendia Erasmus+ na Rok Akademicki 2021/2022

Wysokość stypendiów na studia zagraniczne w roku akademickim 2021/2022

Stawki stypendiów w zależności od kraju:

 • I grupa - 500 EURO Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • II grupa - 450 EURO Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • III grupa - 400 EURO Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia , Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Wysokość stypendiów na realizację praktyk zagranicznych w roku akademickim 2020/2021

Stawki stypendiów w zależności od kraju:

 • I grupa - 600 EURO - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • II grupa - 550 EURO - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
 • III grupa - 500 EURO - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Stypendia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

W roku akademickim  2019/2020 Dolnośląska Szkoła Wyższa realizuje kolejną edycję projektu: “Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota przyznanego Szkole dofinansowania wynosi 45 806,00 zł.

Studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy chcą wyjechać na studia lub praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (Akcja 1: Mobilność Edukacyjna), mogą korzystać z tych dodatkowych środków finansowych zagwarantowanych w budżecie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wsparcie to jest skierowane do studentów, którzy otrzymali w DSW stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym wyjazd na studia zagraniczne i/lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez umożliwienie zrealizowania części programu kształcenia w zagranicznej uczelni lub instytucji.

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia zagraniczne studentów otrzymujących stypendium socjalne, a także finansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktyki zagraniczne i wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronach programu:
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Erasmus+

 

Jakie są możliwości wyjazdów dla studentów niepełnosprawnych?

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus+ na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. powinni wziąć udział  w rekrutacji na wyjazdy na studia. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe:

 • mieć dobre wyniki w nauce
 • dobrze znać język, w jakim studia będą realizowane.

Stypendium Rady Miasta Wrocławia dla Studentów Wyjeżdżających za Granicę

O stypendium mogą ubiegać się studenci III roku (studenci, którzy będą studiować na uczelni zagranicznej na minimum III roku studiów) i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych.

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium przez studentów III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku  studiów I stopnia oraz studiów II stopnia (studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych) na uczelniach zagranicznych jest spełnienie następujących kryteriów:

 • uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej
 • wyróżniające osiągnięcia naukowe.
Wnioski o Udzielenie Stypendiów

Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami studenci składają za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego -  do 30 listopada roku poprzedzającego na semestr letni oraz do 30 czerwca każdego roku na semestr zimowy.
Formularz wniosku dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Instrukcja wypełniania wniosku.


Złożone wnioski powinny zawierać:

 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta (informację o nazwie uczelni, wydziale, kierunku, specjalności, roku i semestrze studiów - dziekanat),
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni ukończony semestr studiów (dziekanat) - na dzień złożenia wniosku,
 • zaświadczenie z uczelni polskiej (wydane w j. polskim) potwierdzające prawo do studiowania na uczelni zagranicznej (studenci Erasmus+ / POWER - Biuro Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej)
 • prezentację - uzasadnienie (forma dowolna).

Załączniki do wniosku on-line należy dołączyć według wskazanych poniżej nazw:

 • Zaświadczenie_Status studenta
 • Zaświadczenie_Średnia ocen
 • Zaświadczenie_Prawo do studiowania zagranicą
 • Prezentacja.