Kształcenie w Szkole Doktorskiej umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy z nauk społecznych, w dyscyplinach pedagogika lub nauki o komunikacji społecznej i mediach, przygotowuje do samodzielnej pracy badawczej i prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim, a także pozwala na twórczą wymianę myśli i rozwój umiejętności.

Aby wesprzeć wymianę akademicką, stworzyliśmy wiele programów umożliwiających uczestnictwo w seminariach naukowych, szkołach letnich, wizytach studyjnych i konferencjach międzynarodowych w różnych zagranicznych ośrodkach akademickich. 

 

Organizujemy seminaria naukowe i spotkania ze znanymi osobistościami świata nauki. 

Kładziemy nacisk na to, aby nasza uczelnia była miejscem wymiany myśli i poglądów, miejscem spotkań ludzi z pasją, pełnych zaangażowania. 

 

W Szkole Doktorskiej:

  • przygotujesz się do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach naukowych: pedagogika, nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • nauka trwa od 6 do 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej
  • oferujemy stypendium przez cały okres kształcenia
  • zapewniamy współpracę z doświadczonymi badaczami

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021


Uchwała nr 42/2020 Senatu Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW z dnia 24 kwietnia r 2020. w sprawie uchwalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW w roku akademickim 2020/2021
zobacz załącznik- zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

 

Od roku akademickiego 2019/2020 doktorat można uzyskać w ramach Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.
 
Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW
zobacz dokument


Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW
zobacz dokument


Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW
zobacz dokument
zobacz załącznik- regulamin


 

 

dr hab. Paweł Rudnicki

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW to miejsce dla osób, które planują rozpocząć karierę akademicką, zrealizować swoje plany badawcze i przygotować rozprawę doktorską w obszarze nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika lub nauki o komunikacji społecznej i mediach. Modułowy program kształcenia, stypendium naukowe przez cały okres kształcenia oraz możliwość współpracy naukowej z doświadczonymi badaczami i badaczkami - to atuty Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Mamy doświadczenie i wiedzę jak pracować z doktorantami i doktorantkami, a ponad dziewięćdziesiąt osób posiadających dyplom doktora nauk społecznych, to powód do dumy dla społeczności Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Wiem, o czym mówię, w 2008 roku - w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW - obroniłem doktorat z pedagogiki.

dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, wiceprzewodniczący Rady Akademickiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

Studia doktoranckie umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy z pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, przygotowują do samodzielnej pracy badawczej i działalności dydaktycznej na poziomie akademickim, a także pozwalają na twórczą wymianę myśli i rozwój umiejętności miękkich. W celu wspierania mobilności akademickiej stworzono wiele programów umożliwiających uczestnictwo w szkołach letnich, wyjazdach studyjnych i konferencjach międzynarodowych oraz wspomagających wymianę akademicką.

 

W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują wizyty znanych naukowców z całego świata. Moja uczelnia jest miejscem wymiany myśli i poglądów. Tworzą ją przed wszystkim ludzie z pasją, ambicją i zaangażowaniem, którzy chcą oddziaływać na rzeczywistość, i za to najbardziej ją cenię.

Katarzyna Gil

Doktorantka, członkini zarządu PDNHiS i PDUW

Do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW może być przyjęta osoba, która:

  • posiada tytuł magistra lub tytuł zawodowy równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju, uznawany za równoważny według zasad, o których mowa w art. 326 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika badawczo-dydaktycznego Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, bądź spełniającego warunki o których mowa w art. 190 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niespełniającego przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 190 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. o szkolnictwie wyższym i nauce.

 
Kandydaci przyjmowani są do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. W uzasadnionych przypadkach Senat może – na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW – zwiększyć limit przyjęć.
 
Rekrutacja na studia doktoranckie obywateli polskich oraz osób niebędących obywatelami polskimi, które korzystają z praw obywateli polskich, odbywa się w drodze konkursu. Przyjęcie kandydatów na I rok do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami mogą być: egzamin z nowożytnego języka obcego, opinia pisemna opiekuna pracy magisterskiej, opinia pisemna przyszłego promotora pracy doktorskiej, list polecający, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin pisemny lub ustny z wybranych dziedzin, wyniki dotychczasowych studiów, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe, list motywacyjny, bądź też wszystkie z wymienionych form jednocześnie.
 

Kontakt

Biuro ds. kształcenia doktorantów

- pok. nr 405

Tel.: 539 670 454, 71 356 15 57

E-mail: maria.sikorska@dsw.edu.pl