Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

"Połączenie z DWSSP „ASESOR”"

DWSSP „ASESOR” połączona z DSW

DWSSP „ASESOR” połączona z DSW

Drodzy Studenci,

informujemy, że z dniem 1 lutego 2013 r. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR”  stała się częścią Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Studenci i słuchacze DWSSP „ASESOR” stają się zatem studentami i słuchaczami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku administracja.

Połączenie uczelni zapewnia studentom pełną kontynuację procesu kształcenia i nie pociąga za sobą żadnych zmian w zakresie trybu oraz warunków studiów. W mocy pozostają decyzje administracyjne dotyczące przydziału stypendiów, wszelkich innych rozliczeń studentów z uczelnią i umów określających wysokość czesnego. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez dotychczasową kadrę DWSSP „ASESOR”, realizowany będzie bez modyfikacji projekt pt.: „Kształcimy dla bezpieczeństwa i porządku publicznego” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do końca semestru letniego w roku akademickim 2012/2013 wszystkie zajęcia odbywają się nadal przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu. Tam również odbywać się będzie dziekanatowa obsługa studentów. W bieżącym semestrze nie ulegną też zmianie adresy kontaktowe e-mailowe i telefoniczne.

Na Państwa pytania związane z połączeniem uczelni odpowiemy na planowanym spotkaniu, o terminie którego poinformujemy w najbliższych dniach na stronach asesor.pl oraz dsw.edu.pl

 

Władze Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Informacja dla studentów II roku kierunku administracja

W imieniu władz dziekańskich Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie wyboru specjalności przez studentów II roku kierunku administracja. Spotkanie odbędzie się 21 września 2013 r. o godz. 8.00 w budynku przy ul. Drukarskiej 50 (aula).

 

Informujemy, że w wyniku działań DSW zaistniała możliwość uzyskania dofinansowania studiów (na kierunku administracja) w trakcie II i II roku w ramach projektu „Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wyniesie około 40% kwoty czesnego za studia.

 

Dofinansowaniem będą mogli być objęci ci studenci, którzy wybiorą specjalność administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego i zostaną na nią zakwalifikowani. Informujemy, że w Regulaminie uczestnictwa studentów w projekcie zostały zapisane kryteria kwalifikacji na studia dofinansowywane: średnia ocen po 1 semestrze studiów, zaliczenie I roku studiów, a także znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym. W przypadku braku studentów, którzy spełniają wszystkie podane wyżej kryteria Komisja kwalifikacyjna ma prawo do zakwalifikowania także studentów niespełniających wszystkich kryteriów.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania studiów na w/w specjalności oraz wzięciem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym proszone są o zapoznanie się z następującymi dokumentami: regulaminem uczestnictwa studentów w projekcie, kwestionariuszem kwalifikacyjnym studenta, deklaracją uczestnictwa w projekcie i ramowymi planami zajęć dla specjalności APUBABiPP oraz ich wypełnienie i przywiezienie na spotkanie w najbliższą sobotę.

 

Informujemy, że ze względu na konieczność dokonania weryfikacji Państwa wyborów specjalności i ustalenia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, zajęcia na pierwszym zjeździe w dniach 21 i 22 września zostały zaplanowane z wyłączeniem przedmiotów specjalnościowych. Pełny harmonogram zajęć II roku z podziałem na grupy będzie natomiast przygotowany i zostanie Państwu udostępniony przed kolejnym zjazdem.

 

Prosimy Państwa o niezawodne przybycie na spotkanie ze względu na wagę przewidzianych do omówienia kwestii, dotyczących najbliższych dwóch lat Państwa studiów w DSW.

 

Dokumenty:

1. Regulamin uczestnictwa studentów w projekcie

2. Kwestionariusz Kwalifikacyjny Studenta

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Ramowy plan zajęć dla specjalności APUB i ABiPP

 

Komunikat dla studentów kierunku administracja

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2013 r. wirtualny dziekanat w systemie APR  nie jest aktualizowany. Wszelkie dane dotyczące płatności, przebiegu studiów itp. są podane na dzień 31 stycznia 2013 roku.

W sprawach finansowych prosimy o kontakt z Kwesturą DSW – tel. 71 358 27 31, a w sprawach organizacyjnych z Dziekanatem na ul. Drukarskiej – tel. 71 790 13 03 lub Kierownikiem Dziekanatu na ul. Strzegomskiej – tel. 71 354 60 64.

Proces przenoszenia danych zostanie zakończony do 31 marca 2013r.