Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

Kultura i edukacja


Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych kulturowymi aspektami procesów edukacyjnych, kształcenia i uczenia się oraz działalności instytucji i organizacji społecznych. Studiowanie na specjalności "Kultura i edukacja" umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu antropologii kulturowej, pedagogiki oraz studiów kulturowych, kształcąc umiejętności i kompetencje umożliwiające m.in. realizację samodzielnych projektów badawczych, społecznych czy kulturalnych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje przydatne będą dla osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach i organizacjach oświatowych, edukacyjnych i kulturalnych oraz działalność w organizacjach pozarządowych.

Po zrealizowaniu modułu zajęć specjalnościowych absolwent:

w zakresie wiedzy:
1)    ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych
2)    na poziomie rozszerzonym zna terminologię stosowaną w antropologii kulturowej, studiach kulturowych i pedagogice oraz jej zastosowanie w naukach społecznych i humanistyce
3)    ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin antropologicznych i pedagogicznych skupionych na badaniu kulturowego kontekstu edukacji, obejmującą terminologię, teorie i metodologię
4)    ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w zakresie antropologii edukacji
5)    dysponuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzą o współczesnych kierunkach rozwoju antropologii kulturowej i społecznej oraz nauk o edukacji, jej nurtach, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
6)    posiada wiedzę o relacjach wiążących kulturę i edukację (w aspekcie lokalnym i globalnym)

w zakresie umiejętności:
1)    posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania informacji na temat zjawisk i problemów społecznych i kulturowych, przy użyciu różnych źródeł (w tym etnograficznych) oraz interpretowania ich w kontekście problemów edukacyjnych
2)    ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oglądu złożonych sytuacji edukacyjnych, społecznych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego
3)    posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych i etnograficznych, formułuje problemy badawcze w zakresie kultury i edukacji, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań mając na uwadze kontekst kulturowy
4)    potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania obserwowanych sytuacji społecznych oraz edukacyjnych i podejmowania działań praktycznych
5)    potrafi podejmować decyzje wymagające uwzględniania kontekstów kulturowych
6)    potrafi stosować wiedzę w zakresie kultury i edukacji w praktycznym kontekście społecznym, będąc wrażliwym na problemy związane z praktykami posiadającymi złożone tło kulturowe
7)    potrafi rozwiązywać problemy, wynikające z bezpośrednich kontaktów i sytuacji międzykulturowych
8)    potrafi samodzielnie konstruować, konceptualizować i realizować projekty w zakresie kultury i edukacji, w tym projekty wymagające specjalistycznej diagnozy i prowadzenia badań terenowych oraz badań w działaniu
9)    posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich

w zakresie kompetencji społecznych:
1)    jest przekonany o konieczności i wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości w tym względzie
2)    posiada świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa i różnorodności kulturowej regionu, Europy i świata
3)    jest wrażliwy na problemy kulturowe i edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nię będącymi specjalistami w dziedzinie
4)    jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania edukacyjne i kulturalne
5)    posiada kompetencje w zakresie komunikowania się i wspólnego działania z osobami reprezentującymi "inność" w znaczeniu kulturowym i etnicznym


Wykaz przedmiotów specjalnościowych:
1)    Kulturowe i społeczne podstawy edukacji
2)    Etnografia i edukacja
3)    Kultura i edukacja w przestrzeni miejskiej
4)    Kultura i globalizacja
5)    Współczesna kultura w teorii i praktyce
6)    Seminarium monograficzne