Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Seminaria bolońskie marzec 2012

wydrukuj artykuł

Kolejne seminaria bolońskie poświęcone Krajowym Ramom Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, są organizowane przez Zespół Ekspertów Bolońskich w marcu 2012 roku.


Cele tych seminariów to m. in

  • zapoznanie pracowników szkół wyższych ze sposobem projektowania i wdrażania programów kształcenia zgodnie z KRK i aktualnymi uregulowaniami prawnymi,
  • przybliżenie pracownikom uczelni metod definiowania efektów kształcenia dla programów studiów i przedmiotów/modułów,
  • omówienie zasad przyporządkowywania punktów ECTS do efektów kształcenia zdefiniowanych dla całego modułu/przedmiotu,
  • zaprezentowanie tematyki wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych. 

Seminaria są adresowane do:

  • przedstawicieli władz uczelni i wydziałów odpowiedzialnych za dydaktykę i jakość kształcenia,
  • pracowników uczelni, którzy uczestniczą w budowaniu programów kształcenia, programów studiów oraz programów przedmiotów/modułów w oparciu o efekty kształcenia,
  • pracowników uczelni odpowiedzialnych za funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
  • wydziałowych i uczelnianych pełnomocników ds. Procesu Bolońskiego oraz koordynatorów ECTS.

Liczba miejsc na wszystkich seminariach jest ograniczona.

Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej: www.ekspercibolonscy.org.pl i trwa do wyczerpania limitu miejsc (lub do wyznaczonych terminów - odpowiednio: 11.03.2012 dla Gorzowa Wielkopolskiego, 13.03.2012 dla Rzeszowa, 14.03.2012 dla Nowego Sącza).

Udział w seminariach jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

Rzeszów, 20 marca 2012 roku (wtorek) - seminarium współorganizowane przez Politechnikę Rzeszowską