Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca międzynarodowa

Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała ponad 4,5 mln. złotych m.in na nowy kierunek studiów, pracownie, kursy i szkolenia.

wydrukuj artykuł

Nowy kierunek studiów, cztery dodatkowe specjalności, certyfikowane szkolenia m.in. z zakresu kursu pierwszej pomocy z możliwością zdobycia stopnia instruktora, kurs języka migowego, program studiów doktoranckich realizowany we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, system do wideokonferencji i modernizacja pracowni komputerowych – to tylko kilka z wielu innowacji, jakie wprowadza Dolnośląska Szkoła Wyższa. Uczelnia, która po raz kolejny w rankingu Perspektyw uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku, otrzymała ponad 4,5 mln. złotych dofinansowania na realizację projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej”. Projekt realizowany będzie od czerwca 2018 do maja 2022 roku.


Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała 4 669 770,50 zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej” dofinansowanego z Funduszy Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym (tj. 200 studentów i 30 pracowników), przez dostosowanie programów kształcenia na I, II i III stopniu do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy oraz wyzwań współczesnego świata, a także poprawienia efektywności i jakości edukacji. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji zadań zaplanowanych w projekcie w sześciu modułach.

Nowy kierunek studiów, specjalności i studia doktoranckie.

 

W pierwszym module zaplanowano przygotowanie i realizację nowego kierunku studiów - Media design i marketing wizerunkowy, o specjalności marketing internetowy i media mobilne. Studia wystartują już październiku. Uruchomione zostaną także cztery nowe specjalności w ramach prowadzonych już przez DSW kierunków. Na kierunku Pedagogika wprowadzona zostanie specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami glottodydaktyki, a także powstanie specjalność: Nauczanie języka polskiego jako obcego, w ramach studiów z zakresu Bezpieczeństwa narodowego, zaplanowana jest specjalność: Obrona terytorialna i ochrona ludności, natomiast na Administracji studenci będą mogli wybrać specjalność: E-administracja. Wszystkie działania w ramach tego modułu konsultowane i weryfikowane były z gronem ekspertów i wielu instytucji, tym samym odpowiadają one na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Przygotowany i realizowany będzie również innowacyjny program studiów doktoranckich we współpracy z innymi, zagranicznymi ośrodkami naukowymi z wykorzystaniem nowych metod uczenia się (projektowo-badawczych).

Kursy, szkolenia, staże i wizyty studyjne.

 

W drugim module realizowane będą certyfikowane kursy, szkolenia i warsztaty dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia, z zakresu pierwszej pomocy z możliwością zdobycia stopnia instruktora; pełnego kursu języka migowego; warsztatów z przedsiębiorczości, czy skutecznej komunikacji interpersonalnej. Przewidziana została też realizacja wizyt studyjnych u pracodawców. Kolejny moduł projektu przeznaczony będzie na realizację wysokiej jakości staży dla studentów u pracodawców współpracujących z DSW. Staże będą miały innowacyjną formę tzw. shadowing, coaching, mentoring.

 

W celu usprawnienia i podniesienia jakości świadczenia usług dla studentów, projekt przewiduje również szkolenia m.in. dla doradców zawodu z Biura Karier DSW. Tego typu formy podnoszące kompetencje przewidziane zostały również dla kadry naukowo-dydaktycznej, zarządzającej i administracji. Wdrożone zostaną również nowe narzędzia informatyczne, które usprawnią funkcjonowanie i zarządzanie uczelnią.

Transmisje online na żywo z konferencji i wydarzeń w DSW!

Kolejną zmianą jest implementacja i zakup systemu videokonferencji i streamingu. Dzięki temu będzie można uczestniczyć w transmisjach z konferencji, seminariów naukowych, wykładów otwartych, co przyczyni się do promocji I upowszechnienia działań uczelni  w kraju i za granicą oraz umiędzynarodowienia polskiej nauki przez otwarty, darmowy dostęp dla użytkowników chcących być uczestnikami wydarzenia w formie online. Zmodernizowane zostaną także pracownie komputerowe DSW, w których realizowane są zajęcia ze studentami.