Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


 

 

okładka kwartalnika Studia Poradoznawcze

Od 2020 roku zapraszamy na nową stronę czasopisma  studiaporadoznawcze.pl

O czasopiśmie

Studia Poradoznawcze (ang. Journal of Counsellogy) jest czasopismem redagowanym przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze i wydawanym przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Powołane zostało przez polskich badaczy, zainteresowanych utrzymaniem wysokiego poziomu badań nad poradnictwem i podniesieniem społecznej przydatności ich wyników. Czasopismo ma umożliwić wymianę myśli, refleksji teoretycznych, doświadczeń, wniosków nasuwających się z analiz poradnictwa, prowadzonych w Polsce i zagranicą.

 

Badacze skupieni w Naukowym Towarzystwie Poradoznawczym zapraszając do współpracy międzynarodowe wielodyscyplinarne grono autorów mają nadzieję, że nastąpi wzbogacenie tej dziedziny wiedzy, jaką jest poradoznawstwo. Uważają bowiem, że wiedza o poradnictwie nie może ograniczać się wyłącznie do opisu realnych wydarzeń, ale też rozwijana teoria poradnictwa nie może być zamkniętą z góry określoną strukturą. Zakładają więc, że podstawowe pytania dotyczące poradnictwa, będą uzyskiwać wielorakie odpowiedzi na łamach pisma, że rzucone zostanie nowe światło na wcześniej postawione i ciągle aktualne pytania/problemy:

o jakich procesach psychicznych i społecznych mówimy mając na myśli poradnictwo?

jakie składają się na nie fakty, zdarzenia, sytuacje? jakie osiągane są w nim/dzięki niemu wartości?

  • jakie znaczenia nadają ludzie procesom poradniczym?
  • jakie są typy, rodzaje, kategorie poradnictwa?
  • jakie obszary/terytoria poradnictwa stają się dziś najważniejsze?
  • jaka jest siła/skuteczność jego oddziaływania?
  • jakimi środkami dysponują doradcy i jak te środki można ulepszać/wzbogacać?

 

Redakcja Studiów Poradoznawczych zakłada, że w prowadzonych na łamach pisma dyskusjach, poradoznawstwo będzie stawało się „teorią dostosowaną”, zawierającą rzetelne dane, zebrane w trakcie badań oraz że będzie „pracować”, a więc umożliwiać przewidywanie, wyjaśnianie i rozumienie zjawisk z obrębu poradnictwa, a tym samym stanie się ważne dla osób zajmujących się poradnictwem, a zwłaszcza refleksyjnych praktyków.

 

Czasopismo Studia Poradoznawcze wydawane jest w formie elektronicznej, w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) jako jeden numer rocznie począwszy od roku 2012.

Zostało wyodrębnionych w nim pięć działów:

Dział I. Studia i rozprawy
Dział II. Komunikaty z badań
Dział III. Rekomendacje dla praktyki poradnictwa
Dział IV. Recenzje
Dział V. Aktualności i kronika

Indeksowanie

Czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (z punktacją 20 pkt.) oraz jest beneficjentem programu "Wsparcie dla Czasopism Naukowych".

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

 

ISSN 2299-4971    ISSN (online) 2450-3444