Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Prof. zw. dr hab. Aniela Korzon

Prof. zw. dr hab. Aniela Korzon – jest zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od 2000 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jej podstawowym miejscem pracy od 2003 roku.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Kraków, 1981; habilitacja z zakresu nauk humanistycznych - UAM Poznań, 1998.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalnością Profesor Anieli Korzon jest pedagogika specjalna, surdopedagogika.
  3. sprawowane funkcje: Kierownik Zakładu Surdopedagogiki Instytutu Pedagogiki Specjalnej DSW, w latach 1987-1989 zastępca kierownika katedry WSP w Krakowie, członek Polskiego Komitetu Audiofonologii (przewodnicząca Komisji Terminologicznej), Polskiego Związku Głuchych, Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. W Międzynarodowym Biurze Audiofonologii reprezentuje Polski Komitet Audiofonologii i jest członkiem trzech komisji naukowych.
  4. najważniejsze publikacje: Postawy społeczno-moralne młodzieży głuchej, Kraków 1982; Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu, Katowice 1994; Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów głuchych, Kraków 1996; Rodzeństwo osób niepełnosprawnych [w:] U. Bartnikowska, Cz. Kossakowski, A. Krauze (red.), Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, Wydaw. UWM, Olsztyn 2008; Dziecko głuche – jego potencjał rozwojowy [w:] I. Chrzanowska, B. Jachimczak (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Wyzwania praktyki, Wydaw. Satori, Łódź 2008; Lęki i niepokoje dziecka niesłyszącego [w:] W. Pilecka, K. Będziński, M. Pietrzkiewicz (red.), O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce 2008; Kompetencje nauczyciela w świetle potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej [w:] Z. Palak (red.), Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, Wydaw. UMCS, Lublin 2008.
  5. nagrody i wyróżnienia: nagrody Rektora WSP w Krakowie w latach 1980-2001, nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 2008 roku.