Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Dr hab. Robert Kwaśnica

Dr hab. Robert Kwaśnica - jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 1997 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy od 2000 r.

  1. rozwój naukowy: doktorat - Uniwersytet Wrocławski, 1980; habilitacja - Uniwersytet Wrocławski, 1991.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne. Profesor Robert Kwaśnica jest pedagogiem. Zainteresowania naukowe i ważniejsze osiągnięcia koncentrują się wokół zagadnień ogólnej teorii nauczania, pedagogiki ogólnej rozumianej jako krytyczna filozofia wychowania, swoistości zawodu nauczyciela i koncepcji kształcenia nauczycieli Pracując od wielu lat nad dwoma typami racjonalności i różnymi odmianami krytyki uprawia pedagogikę ogólną rozumianą jako krytyczna refleksja nad wiedzą o wychowaniu, wytwarzaną w różnych dyskursach edukacyjnych. Dialog, ontologiczna rola języka, samowiedza teraźniejszość – to wątki przewodnie aktualnych poszukiwań.
  3. sprawowane funkcje: zastępca Dyrektora Ośrodka Badań Procesu Dydaktycznego i Wychowawczego, Politechnika Wrocławska (1980-1981), kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki UWr. (1992-1997), prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. 1993 r., współzałożyciel i Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej od 1997 roku, kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Doktryn Pedagogicznych Instytutu Pedagogiki (2003-2005), współzałożyciel kwartalnika „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” (1997). Członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Pedagogicznego” od 1993 r., od 2003 roku członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Przewodniczący Komitetu Honorowego V Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP we Wrocławiu (2004).
  4. najważniejsze publikacje: Struktura sytuacji problemowej a funkcjonalność wiedzy ucznia, Warszawa-Wrocław 1986; Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 1987; Pytanie o nauczyciela, Wrocław 1993; Być nauczycielem - wprowadzenie do myślenia [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik Akademicki,  t.  2,  Warszawa 2003, Rzeczywistość jako byt sensu. Teza o językowym tworzeniu rzeczywistości [w:] Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), Język a kultura, t.  1, Wrocław 1988; O dwóch wersjach pytania o przedrozumienie. Do pedagogiki naukowej i pedagogów z marginesu [w:] J. Rutkowiak (red.), Pytanie - dialog – wychowanie, Warszawa 1992; Teraźniejszość jako czas metafizyki [w:] A. Kargulowa (red.), Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej Wrocław 1995; Ku dialogowi w pedagogice [w:] R. Kwaśnica, J. Semków (red.), Ku dialogowi w pedagogice, Wrocław 1995; a także [w:] B. Śliwerski (red.), Dylematy teorii i praktyki edukacji alternatywnej, Łódź 1995.
  5. nagrody i wyróżnienia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i Ministra Edukacji za działalność naukową.