Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Dr hab. Jolanta Zwiernik

Dr hab. Jolanta Zwiernik – zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2001 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jej podstawowym miejscem.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1982; habilitacja – Uniwersytet Gdański, 2000.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalista w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, socjografii dzieciństwa (warunki życia dziecka), pedagogiki społecznej, socjologii edukacji, teorii wychowania.
  3. sprawowane funkcje: Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW w latach 2006-2008, od 2008 roku Kierownik Zakładu Edukacji Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki DSW. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Kolegium Fundatorów Fundacji Wolne Inicjatywy Edukacyjne, które prowadzi placówkę pod nazwą Wrocławska Szkoła Przyszłości; od 2008 roku członek Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
  4. najważniejsze publikacje: Wybrane uwarunkowania procesu kształcenia Studium empiryczne (współautor R. Łukaszewicz), Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1984; Twórcze uczestnictwo w kulturze w perspektywie edukacyjnej Studium empiryczne, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1988; Alternatywa w edukacji przedszkolnej Studium teoretyczno-empiryczne, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996; Dzieciństwo telewizyjne [w:] I. Wojnar (red.) Ten świat – człowiek w tym świecie. Obszary sprzeczności edukacyjnych, Wydaw. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2003; Różne wymiary dziecięcej codzienności [w:] D. Waloszek (red.), Nowe stulecie dziecku, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2001; Perspektywa Innego w nauczycielskiej relacji z dzieckiem [w:] R. Piwowarski (red.), Dziecko sukcesy i porażki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007; Nauczyciel wobec niejednoznaczności kategorii „dziecko” [w:] B. Muchacka, K. Kraszewski (red.), Dziecko w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza Impus, Kraków 2008; Wspieranie rozwoju dziecka, czyli kogo? [w:] W. Puślecki (red.), Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2008.