Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

Dr hab. Joanna Kruk-Lasocka – jest zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 1997 roku, na stanowisku profesora. Od 1999 roku Uczelnia jest jej podstawowym miejscem pracy.

  1. rozwój naukowy: doktorat - Uniwersytet Wrocławski, 1984; habilitacja z zakresu nauk humanistycznych - Uniwersytet Wrocławski, 1994.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina pedagogika. Specjalnością profesor J. Kruk-Lasockiej jest pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika.
  3. sprawowane funkcje: kierownik Zakładu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Specjalnej DSW, kierownik Pracowni Badań nad Autyzmem Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Resocjalizacji i Rewalidacji Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Pedagogiki AWF, Zastępca Przewodniczącego Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Konsultant Naukowy Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej DSW. Kieruje działającym przy Instytucie Pedagogiki Specjalnej Gabinetem Diagnozy i Terapii Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju. Do roku 1998 była członkiem Krajowego Towarzystwa Autyzmu,
  4. najważniejsze publikacje: Autyzm czy nie autyzm. Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci, Wrocław 1999; Rodzina i jej dziecko upośledzone umysłowo, Wrocław 1994; Przystosowanie społeczne dziecka pierwotnie i wtórnie upośledzonego umysłowo, Wrocław 1991; współautorstwo z M. Sekułowicz, Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju. Interdyscyplinarne problemy, Wydaw. Naukowe DSWE, Wrocław 2004; Samostanowienie, edukacja inkluzyjna a integracja na poziomie przedszkolnym [w:] T. Zółkowskiej (red.), Konteksty pedagogiki specjalnej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007; współautorstwo  z M. Sekułowicz, L. Kulmatycki, Psychomotoryka. Ruch pełen znaczeń, Wydaw. Naukowe DSW, Wrocław 2008.