Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Dr hab. Jerzy Kochanowicz

Dr hab. Jerzy Kochanowicz – jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2005 roku, na stanowisku profesora.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen (Frankfurt am Main), 1999; habilitacja – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2003.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne. Prof. Kochanowicz jest pedagogiem, zakres jego działalności naukowej to: historia oświaty i wychowania, doktryny pedagogiczne, pogranicze pedagogiki i teologii.
  3. sprawowane funkcje: w latach 2003-2005 kierownik Katedry Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej WSF-P Ignatianum w Krakowie, od 2005 roku Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW, kierownik Zakładu Historii Edukacji;
  4. najważniejsze publikacje: Für euch Priester, mit euch Christ. Das Verhältnis von gemeinsamem und besonderem Priestertum (=Frankfurter Theologische Studien, t. 59), Frankfurt am Main 2000; Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 roku. Professio circa puerorum in virtute, sapientia et politie institutionem, Kraków 2001; Geneza, organizacja i działalność jezuickich burs muzycznych, Kraków 2002; Chrześcijański postulat dialogu międzyreligijnego jako wkład w budowanie pokoju [w:] M. Szulakiewicz, Z. Karpus (red.), Dialog w kulturze, Toruń 2003; Źródła do dziejów oświaty jezuickiej okresu staropolskiego [w:] W. Szulakiewicz (red.), Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, , Toruń 2003; Wkład jezuitów w kulturę muzyczną okresu staropolskiego [w:] I. Stasiewicz-Jasiukowa (red.), Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, Kraków 2004; Jesuit Music Seminaries in Poland and Lithuania during the 17th and 18th Centuries, “Studia Comeniana et Historica” 75-16 (2006), s. 172-178; Pedagogia ignacjańska – założenia teoretyczne i praktyka, „Kwartalnik Pedagogiczny” 204 (2007, 2), s. 165-179; Państwo a edukacja (red. z T. Tokarzem), Wrocław 2008.