Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt

Dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt - zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od roku 2004, na stanowisku profesora.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1985, habilitacja – Uniwersytet Gdański, 2001.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne. Specjalność: psychologia kliniczna, psychologia zdrowia. Zakres działalności naukowej to: trudne problemy życiowe, ujawniające się w procesach decyzyjnych, psychologiczne uwarunkowania zdrowia/choroby, radzenie sobie ze stresem.
  3. sprawowane funkcje: w latach 1998-1999, 2000-2002,  2006-2007 kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
  4. najważniejsze publikacje: Próba badania mechanizmu kształtowania się koncepcji sensu życia [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 16,  Wrocław 1982; Koncepcja człowieka w poradnictwie życia [w:] Poradnictwo we współczesnym społeczeństwie. Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Karpacz 4-6 maja, Wrocław 1981; Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie, Warszawa 2000; Podstawy psychologii zdrowia(red.) Wrocław 2001; Adaptive function of cognitive deformations. Psychological study [w:] Filosoficka Scepse, Liberec 2003; Podmiotowa kontrola w kontekście orientacji sprawczej,  „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej. Nauki Humanistyczne” 2003, 8, ;, Psychological version of the boundaries of cognition, Liberec, 2004; The socio-cultural and psychological look at the role of stereotypes in international cooperation [w:] Education and Economy. The materials of internationals scientific conference, Tallin 2005.
  5. nagrody i wyróżnienia: nagroda III stopnia Ministra Edukacji Narodowej za pracę zespołową (1988); liczne nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukowo-dydaktyczną.