Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Dr hab. Ewa Kurantowicz

Dr hab. Ewa Kurantowicz – jest zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2000 roku. Od 2004 roku Uczelnia jest jej podstawowym miejscem pracy. Jest zatrudniona na stanowisku profesora.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1996; habilitacja – Uniwersytet Gdański, 2008.
  2. reprezentowana dziedzina – nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalność: andragogika. Zainteresowania naukowe: społeczne teorie uczenia się dorosłych, aktywne, demokratyczne obywatelstwo, rozwój lokalny i edukacja, badania krytyczne w edukacji, społeczności uczące się, kształcenie ustawiczne i uczenie się przez całe zycie.
  3. sprawowane funkcje: 1998 - 2008 sekretarz Redakcji „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej”, dyrektor Wydawnictwa Naukowego DSW od 2004 r., od 2008 roku Dyrektor Instytutu Pedagogiki WNP DSW, kierownik Zaocznych Studiów Licencjackich w Kłodzku Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1998-2001. Członek European Society for Research on the Education of Adults od 1994 roku, a od 2001 roku członek Steering Committee of European Society for Research on the Education of Adults, vice - prezydent stowarzyszenia od 2005. Współprzewodnicząca grupy badawczej Between Local and Global: Adult Learning and Development Network of ESREA (od 2006), koordynator międzynarodowych naukowych projektów badawczych (Promoting Reflective Independent Learning in Higher Education, RANLHE – Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners In Higher Education), członek Rady Redakcyjnej europejskiego czasopisma RELA.
  4. najważniejsze publikacje: Adult Education and Democratic Citizenship II. A. Bron, J. Field, E. Kurantowicz (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998; Normatywizm etyczność zaangażowanie. Współczesne dyskusje o praktyczności pedagogiki, M. Nowak-Dziemianowicz, E. Kurantowicz (red.) 2001; Codzienność jako miejsce i źródło uczenia się, E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz (red.) 2003 - numery specjalne kwartalnika „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”; ‘Old’ and ‘New’ Worlds of Adult Learning, A. Bron, E. Kurantowicz, L. West, H.S. Olesen (red.), Wrocław 2005; Human Development and Adult Learning, A. Fragoso, E. Lucio-Villegas, E. Kurantowicz (red.), Universidade do Algarve, Faro, Portugalia, 2006; O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki uczenia się ludzi dorosłych, Wydaw. Naukowe DSWE, Wrocław 2007; Becoming a more critical, autonomous reflective learner, PRILHE project – Lecturer’s Toolkit, B. Merrill, R. Johnston (red.), Univeristy of Warwick, 2007 (pr. zespołowa.); Narracja – krytyka – zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Wydaw. Naukowe DSW, Wrocław 2007.
  5. nagrody i wyróżnienia: Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne w roku: 1994, 1997, 1998, 2002. Nagrody Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu za prace w zespole redakcyjnym kwartalnika „Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja” (2003) oraz za osiągnięcia naukowe 2008.