Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Dr hab. Rybczyńska Dorota

Dr hab. Rybczyńska Dorota - jest zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę od 2008 r., na stanowisku profesora. W Uczelni zatrudniona jest na podstawowym etacie.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1989; habilitacja – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1999.
  2. reprezentowana dziedzina – nauki humanistyczne, dyscyplina: pedagogika. Specjalizacja: resocjalizacja; pedagogika społeczna, patologia społeczna. Zakres działalności naukowej to niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, pedagogika penitencjarna, problematyka patologii społecznej, resocjalizacja i terapia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, rodzina w kontekście problemów socjalnych.
  3. sprawowane funkcje: Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych UZ; Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej, Kierownik Zakładu Resocjalizacji UZ, Dyrektor NZOZ „Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień”. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii (przewodnicząca Oddziału Terenowego), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wspólnoty Społeczności Terapeutycznych, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w mieście Zielona Góra, Krajowej Komisji ds. Ewaluacji Programów Terapeutycznych przy KB ds. PN w Warszawie.
  4. najważniejsze publikacje: Młodzież a problem narkomanii. Dynamika postaw wobec zjawiska narkomanii młodzieży zielonogórskich szkół i uczelni, Zielona Góra 1994; Poziom życia a poczucie ubóstwa [w:] Badania socjologiczne prowadzone w rejonie Polski Zachodniej, Zielona Góra 1995; Dzieńdziura K., Kostecki R., Rybczyńska D., Wołk Z., Społeczne środowiskowe uwarunkowania działalność szkół ponadpodstawowych, Zielona Góra 1994; Rybczyńska D., Olszak-Krzyżanowska B., Wybrane zagadnienia aksjologii pracy socjalnej [w:] Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Warszawa 1995;  Rybczyńska D. (red.), Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji (=  Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, 1),  Zielona Góra 2002.