Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Dr hab. Danuta Kornafel

Dr hab. Danuta Kornafel – jest zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2000 roku, na stanowisku profesora.

  1. rozwój naukowy: doktorat - Uniwersytet Wrocławski, 1978; habilitacja z zakresu nauk biologicznych - Uniwersytet Wrocławski, 1996.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki biologiczne. Specjalizacja naukowa - antropologia.
  3. sprawowane funkcje: Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (1999-2007)- od 2007 vice-Prezes PTA, Vice-Przewodnicząca Komisji Antropologii Polskiej Akademii Nauk II Wydział (od 2007), Przewodnicząca Komisji Konkursowej WNB Uniwersytetu Wrocławskiego, Vice-Przewodnicząca Rady Naukowej ZA PAN, kierownik Muzeum Człowieka Katedry Antropologii UWr i ZA PAN, kierownik Zakładu (2000-2003), następnie Katedry Biologii i Ekologii Człowieka AWF we Wrocławiu (2003-2005). Kierownik zespołu badawczego z zakresu auksologii, antropologii klinicznej, promocji zdrowia (współpraca z ZA PAN, AWF, AM – we Wrocławiu). Członek European Anthropological Association (od 1984 r.),  członek  zespołu
    ds. współpracy naukowo-badawczej  z Medical Faculty Uppsala University (promocja zdrowia) (od 2002 r.) oraz PTA z ICMP  ONZ (2000-2002).
  4. najważniejsze publikacje: samodzielne:  Masa i długość ciała noworodków urodzonych w latach 1941-1984 w dużych miastach Polski, ”Ped.Pol.”,1990; .Czynniki determinujące urodzeniową masę ciała człowieka, Wydaw. UWr, Wrocław 1995;  Dojrzałość biologiczna noworodków jako miernik zdrowia społeczeństwa[w:] A. Jopkiewicz, Auksologia a promocja zdrowia, 1997; (red. monografii): Skąd idziemy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy,  1998; Wybrane cechy noworodków w skrajnych grupach wieku matek [w:] A. Malinowski (red.), Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego 2002; rozdz. „Mierniki rozwoju w prewencji zdrowia dzieci i młodzieży” [w:] A. Jankowski (red.) Podstawy pediatrii dla lekarzy i studentów medycyny, 2003; Stan biologiczny noworodków miernikiem przemian w Polsce. „Standardy Medyczne”, 2006; Newborn’s sex as a measure of  mother’s and environmental conditions. “P.J.Envir.Stud.”, 2006; Relantionship between the Health and Development Status of Children between Six and Eight Years Old and the Age of their Mothers at Childbitrh” “P.J. Envir. Stud.”, 2008; The Age of Mother at Birth as Indicator of Parental Investment and Childhood Development. “P.J. Evir. Stud.”, 2008; współautorstwo: Social factors. differentiating subiective health estimation in young women, “Scripta Periodica”, 2000, 3;  Somatotype traits of woman suffering from endometrium cancer. Journal of Oncology, 2004, 54; Epidemia nowotworów w Polsce [w:] F. Lwow (red.) Podręcznik dla studentów i lekarzy Promocja Zdrowia, 2004; Epidemie XXI wieku: otyłość, cukrzyca, choroby krążenia i osteoporoza [w:] A. Milewicz (red.), Medycyna po dyplomie, 2004; Somatotype traits of woman suffering from endometrium cancer, „Nowotwory -Polish Journal of Oncology” 2004, 54; Promocja zdrowia – podręcznik dla studentów i lekarzy rodzinnych (red. F. Lwow i A. Milewicz) (rozdz.  Epidemiologia nowotworów w Polsce.), , Wrocław 2004; Parametry urodzeniowe jako czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych „Anthropological Review”, 2005; Health Risk Behaviours as the Element of Young Adults` Lifestyle. „P.J.Envir.Stud.” 2008; The Level of Knowledge and Attitiudes Towards HIV/AIDS among Adolescents, ”P.J. Envir. Stud.”, 2008; Seasonal Variation in Particulate Matter during Pregnancy - Effectson Birth Outcomes,. “P.J. Envir. Stud.”, 2008.