Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

Dr hab. Bożena Wojtasik

Dr hab. Bożena Wojtasik – zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2000 roku, na stanowisku profesora. Uczelnia jest jej podstawowym miejscem pracy.

  1. rozwój naukowy: doktorat – Uniwersytet Wrocławski, 1992; habilitacja – Uniwersytet Wrocławski, 1998.
  2. reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki. Specjalność: pedagogika ogólna, pedagogika społeczna, poradoznawstwo. Zainteresowania naukowe Profesor Wojtasik skupiają się wokół zadań doradcy zawodu (kariery), jego społecznych funkcji i przemiany roli we współczesnym świecie, problemów edukacyjno-zawodowych młodzieży i osób dorosłych oraz pomocy doradcy w refleksyjnym rozwiązywaniu problemów, które związane są z: poznawaniem siebie, świata pracy, wyborem dróg kształcenia, wyborem zawodu, podnoszeniem kwalifikacji, szukaniem pracy, bezrobociem, problematyką szeroko pojętego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, także dla osób niepełnosprawnych.
  3. sprawowane funkcje: w latach 2004-2008 Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW, 2000 - 2004 – Dyrektor Instytutu Pedagogiki DSWE TWP. W okresie 1999-2003 przewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej; obecnie członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej; Przewodnicząca Komitetu Naukowego i organizatorka Międzynarodowego Kongresu Poradnictwa Zawodowego „Warszawa 2002”, w którym wzięło udział 430 doradców i naukowców z 36 krajów świata.
  4. najważniejsze prace: Wybór doradcy zawodu przez młodzież, rodziców, nauczycieli, Wrocławska Oficyna Nauczycieli, Wrocław 1993; Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1993; Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997; redakcja: Zeszyt Naukowy Z podstaw poradoznawstwa, t. 2, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998; Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, Wydaw. Instytut Technologii i Eksploatacji, Wrocław 2001; Współredakcja z A. Kargulową, Doradca – profesja, pasja, powołanie, Warszawa 2003; Współredakcja z E. Kalinowską, A. Kargulową, Counsellor – profession, passion, calling, Wydaw. DSWE, Wrocław 2003; Współredakcja z R. Leppertem, Z. Melosikiem, Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wrocław 2005; Współredakcja z E. Siarkiewicz, Być doradcą! Doświadczenia i refleksje,  Wydaw. Naukowe DSW, Wrocław 2008.
  5. nagrody i wyróżnienia: Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe 1988, 1993 r.. Nagrody Rektora DSWE TWP we Wrocławiu za osiągnięcia organizacyjne w latach 2001, 2002, 2003, 2004.