Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Studia doktoranckie z pedagogiki

FAQ

1. Czy rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu pedagogiki?

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu wyjaśnienie ewentualnych niejasności projektu czy też jego uzupełnienie, zorientowanie się w dojrzałości naukowej kandydata, jego rozeznaniu w podejmowanej problematyce oraz w szerszej tematyce, w której osadzony jest projekt, jak również wyrobienie sobie ogólnego wrażenia o kandydacie. Każdy z członków Komisji dokonuje oceny projektu badawczego, dotychczasowego dorobku naukowego i rozmowy kwalifikacyjnej, w skali 0-10.

 

2. Czy ukończenie studiów doktoranckich jest równoznaczne z uzyskaniem stopnia doktora?

Nie. Sytuacja jest podobna jak na studiach magisterskich. Ktoś może zaliczyć wszystkie przedmioty w ramach studiów magisterskich, ale pozostaje mu jeszcze obrona pracy magisterskiej. Doktorat nadaje Rada Wydziału na zakończenie przewodu doktorskiego, który jest regulowany odrębnymi przepisami (patrz przewody doktorskie). Etapami przewodu są: wszczęcie przewodu na wniosek kandydata, zdanie egzaminów doktorskich, złożenie ukończonej pracy doktorskiej, jej publiczna obrona. Uczelnia oczekuje, że nadanie stopnia doktora zbiegnie się w czasie z ukończeniem studiów doktorskich, ale nie zawsze tak się dzieje.

 

3. Czy ukończenie studiów magisterskich z innej dyscypliny niż pedagogika dyskwalifikuje mnie jako kandydata na studia doktoranckie?

Nie. Zgodnie z przepisami państwowymi każdy tytuł magistra (niezależnie od kierunku studiów) uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie. W postępowaniu rekrutacyjnym nie przydzielamy punktów za ukończenie konkretnego kierunku studiów magisterskich. Na pierwszym roku studiów doktoranckich jest kilka osób, które ukończyły inne kierunki niż pedagogika (np. ekonomia, zarządzania, psychologia, teologia), a radzą sobie świetnie.

 

4. Co powinien zawierać projekt pracy badawczej?

W czasie studiów doktoranckich pracuje się mniej więcej dwa lata nad przygotowaniem konspektu rozprawy doktorskiej, koniecznego do wszczęcia przewodu. Poniżej umieszczono punkty do takiego konspektu. Można już teraz wykorzystać te wskazówki, żeby przygotować dobry projekt pracy naukowej (na posiedzenie komisji rekrutacyjnej). Oczywiście ten projekt będzie ulegał modyfikacjom w czasie studiów lub nawet całkowicie zmieni kształt.

Oto punkty, które mogłyby się znaleźć w dobrym projekcie:

1. Imię i nazwisko kandydata, rodzaj ukończonych studiów wyższych, nazwa uczelni, rok uzyskania dyplomu magisterskiego, temat pracy magisterskiej, nazwisko promotora, aktualne miejsce zatrudnienia oraz wykaz własnych publikacji.

2. Tytuł planowanej rozprawy doktorskiej.

3. Imię i nazwisko opiekuna naukowego (jeśli taki już jest).

4. Cel naukowy rozprawy (jaki problem naukowy kandydat podejmuje się rozwiązać - na jakie pytanie(a) zamierza odpowiedzieć  lub jaką hipotezę zweryfikować?).

5. Motywy wyboru problematyki badawczej.

6. Precyzyjne zdefiniowanie terminów użytych w tytule i dalszych częściach pracy.

7.  Teoria(e) będąca punktem odniesienia dla własnych badań.

8. Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań (jakie badania prowadzono dotychczas, aby rozwiązać problem sygnalizowany w tytule pracy, jakie osiągnięto wyniki, jaką lukę mogą zapełnić projektowane badania lub jaką wiedzę weryfikują, jaki będzie oryginalny wkład prezentowanego rozwiązania problemu do dorobku dyscypliny naukowej pedagogiki i/lub praktyki edukacyjnej?).

9. Metodologia badań (co stanowi podstawę naukowego warsztatu kandydata i jak zamierza on rozwiązać postawiony problem, jaką metodą i jakimi technikami badawczymi zechce się posłużyć, jak zorganizuje badania?).

10. Struktura planowanej rozprawy.

11. Podstawowa literatura wykorzystana w rozprawie – bibliografia.

 

5. Czy brak dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dorobek naukowy (publikacje, udział w konferencjach naukowych, nagrody; staże; członkostwo w kołach naukowych, certyfikaty językowe) dyskwalifikuje mnie jako kandydata na studia doktoranckie?

Brak dodatkowych osiągnięć jest w niektórych przypadkach oczywisty, bo np. ktoś właśnie kończy studia magisterskie lub zajmował się w życiu zupełnie inną dziedziną. Przyjęliśmy zasadę, iż najważniejszy jest sensowny projekt badawczy, umiejętność jego przedstawienia w czasie rozmowy kwalifikacyjnej oraz ogólne przygotowanie. Dodatkowe kwalifikacje zwiększają ilość punktów, którą może uzyskać kandydat, ale nie przesądzają o przyjęciu na studia.

 

6. Jak często odbywają się zajęcia?

W programie studiów doktoranckich przewidziano tzw. pakiet minimalny i pakiet maksymalny. Jeśli doktorant decyduje się na pakiet minimalny, to oczekujemy jego obecności na zajęciach w jedną sobotę w miesiącu (plus obecność na seminarium doktorskim – w zależności od rytmu przyjętego przez daną grupę seminaryjną). Jeśli doktorant wybierze pakiet maksymalny, zajęcia są dla niego obowiązkowe w dwie soboty w miesiącu (plus obecność na seminarium). W przypadku, gdy doktorant chce się ubiegać o stypendium za wyniki w nauce na drugim roku studiów i na kolejnych, musi wybrać pakiet maksymalny, czyli uczęszczać na wszystkie zajęcia (dwie soboty w miesiącu).

 

7.  Co w przypadku, kiedy nie otrzymałem/am jeszcze dyplomu studiów magisterskich?

Zamiast dyplomu wystarczy zaświadczenie. Gdyby się okazało, że kandydat nie obronił jeszcze pracy magisterskiej, może złożyć dokumenty, ale decyzję dotyczącą przyjęcia na studia doktoranckie wydziałowa komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich podejmie dopiero po dostarczeniu zaświadczenia o obronie pracy magisterskiej.

 

8. Jak duży nacisk jest kładziony na język obcy w trakcie studiów doktoranckich?

 Przez dwa semestry jest prowadzone tzw. translatorium (z języka angielskiego, chyba że na inny język zgłosi się co najmniej 10 osób). Celem zajęć jest pomoc w osiągnięciu przez doktoranta takich kompetencji językowych, aby radził sobie z tłumaczeniem tekstów naukowych z interesującej go dziedziny. W ramach przewodu doktorskiego kandydat zdaje egzamin doktorski z języka obcego lub dostarcza zgodne z przepisami prawa świadectwo tudzież certyfikat potwierdzający kompetencje językowe.

Lista certyfikatów dopuszczonych prawem znajduje się na 7. stronie tekstu umieszczonego w: http://www.eti.pg.gda.pl/akty_prawne/D2011204120001.pdf

 

9. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki rozmów kwalifikacyjnych?

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone pod koniec drugiego dnia rozmów. Kandydaci dostają natychmiast e-mail informujący o wyniku, a następnie oficjalne zawiadomienie.

 

10.  Czy możliwe jest ukończenie studiów doktoranckich wcześniej niż po 4 latach?

Tak, w szczególnych przypadkach doktorant może studiować według indywidualnej organizacji studiów.

 

11.  Po jakim czasie można ubiegać się o stypendium naukowe?

Stypendium dla najlepszych doktorantów można otrzymać od samego początku studiów (uwaga: dotyczy to tylko 10% najlepszych kandydatów). Stypendium na drugim roku oraz kolejnych latach studiów mogą otrzymać ci doktoranci, którzy spełnią warunki określone w regulaminie.

 

12.  Czy do dokumentacji można dołączyć rekomendacje?

Tak, choć nie są one konieczne. Autorem rekomendacji może być promotor pracy magisterskiej, inny profesor, pracodawca lub każda inna osoba ważna dla kandydata.