Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Pracownia Kształcenia Językowego

MENTORING JĘZYKOWY JĘZYK ANGIELSKI

Nowa formuła kształcenia językowego jest zgodna efektami kształcenia językowego w DSW oraz umożliwia ich realizację studentom. Spełnia również wymagania Ministerstwa Edukacji dotyczące kształcenia językowego na uczelniach wyższych. W harmonogramie planowane są trzy terminy zajęć w semestrze (na początku, w trakcie i na koniec semestru) plus e-learning. Studenci studiować będą w swoich grupach zajęciowych, nie będą dzieleni w podgrupy w zależności od poziomu językowego. Przez cały czas trwania programu studenci będą korzystać z darmowej Platformy e-learningowej obsługiwanej przez osobę odpowiedzialną za zajęcia w danej grupie. Materiały na Platformie dotyczyły będą tematycznie studiowanej specjalności oraz umiejętności prezentacji koniecznych do zaliczenia przedmiotu.  Platforma służyła będzie również do kontaktu studentów ze sobą oraz z prowadzącym zajęcia. Zaliczeniem (w semestrze V) zamiast egzaminu na poziomie B2 będzie prezentacja na poziomie B2 związana tematycznie ze studiowaną specjalnością oraz celami wyznaczonymi podczas zajęć. 

Kształcenie językowe w DSW

Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455) do polskiego systemu szkolnictwa wyższego wprowadzono Krajowe Ramy Kwalifikacji, służący zapewnieniu większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Wymagania dotyczące znajomości języka obcego

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu MNiSW z 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego absolwent studiów I stopnia:  ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Lektoraty w DSW – roczniki z rekrutacji do 2016/2017

Studenci DSW mają do wyboru jeden z dwóch nowożytnych języków obcych: j. angielski lub j. niemiecki. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest zebranie min. 10  osób. Grupy liczą min. 10, max. 20 osób. Kształcenie językowe odbywa się w ramach dwóch przedmiotów:

 

DLA STUDIÓW I STOPNIA – NIESTACJONARNYCH:

 

  • semestr III – 18 godzin lektoratu (angielski lub niemiecki)
  • semestr IV – 18 godzin lektoratu (angielski lub niemiecki)
  • semestr V – 12 godzin warsztatów tematycznych (tylko angielski)
  • semestr VI – 12 godzin warsztatów tematycznych (tylko angielski)

DLA STUDIÓW II STOPNIA – NIESTACJONARNYCH:

 

  • semestr IV – 12 godzin warsztatów tematycznych (tylko angielski)

DLA STUDIÓW I STOPNIA – STACJONARNYCH:

 

  • semestr III – 30 godzin lektoratu (angielski lub niemiecki)
  • semestr IV – 30 godzin lektoratu (angielski lub niemiecki)
  • semestr V – 15 godzin warsztatów językowych (tylko angielski)
  • semestr VI – 15 godzin warsztatów językowych (tylko angielski)

DLA STUDIÓW II STOPNIA – STACJONARNYCH:

  • semestr IV – 15 godzin warsztatów tematycznych (tylko angielski)