Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Procedura habilitacyjna - nowy tryb

 

Wewnętrzna procedura habilitacyjna

wg znowelizowanych (2011 r) przepisów dotyczących stopni i tytułu naukowego na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

 

Informacje ogólne

Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej   Szkoły Wyższej  we Wrocławiu  posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Zasady przeprowadzania postępowania habilitacyjnego  obowiązującego na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu są oparte na:

- Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym  oraz o stopniach  i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. U. nr 65 poz.595 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.

- Rozporządzeniu Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego  trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 204 poz. 1200) zwanego dalej Rozporządzeniem

- Statucie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

Warunki wymagane od kandydata  

Posiadanie stopnia naukowego doktora i uzyskanie  znacznego dorobku naukowego potwierdzonego pracami opublikowanymi po otrzymaniu stopnia  doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój  określonej dyscypliny naukowej (Ustawa art. 16 ust. 1)

Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić:

a) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części albo jednotematyczny cykl publikacji;

b) zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne, technologiczne;

c) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia  doktora habilitowanego.  

 

Dokumentacja do wszczęcia postepowania habilitacyjnego

1. Wniosek o wszczęcie postepowania habilitacyjnego habilitant składa do Centralnej Komisji do Spraw  Stopni i Tytułów  (Rozporządzenie  §12.2) . We wniosku wskazuje jednostkę  organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

2. Do wniosku należy dołączyć (Rozporządzenie §12.2):

a) oryginał albo poświadczoną przez jednostkę wydającą dyplom – kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

b) autoreferat przedstawiający opis osiągnięć naukowych habilitanta w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim

c) wykaz opublikowanych prac naukowych i twórczych prac zawodowych w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim i angielskim;

d) informacje o:

  • osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego;
  • współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą;
  • działalności popularyzującej naukę

3.  Wniosek o wszczęcie postepowania habilitacyjnego z załącznikami należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (Rozporządzenie §12.3).

4. Wniosek o wszczęcie postepowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem habilitanta umieszcza się na stronie internetowej Centralnej Komisji (Rozporządzenie §12.4).

 

Przebieg postępowania habilitacyjnego

1. Centralna Komisja w terminie 7 dni od otrzymania dokumentów dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub niedopowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja wzywa do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku (Ustawa, art. 18a ust. 4)

2. Centralna Komisja wskazanej przez Habilitanta jednostce wersję elektroniczną dokumentów habilitanta, zwracając się o zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego. Rada Wydziału wskazanej jednostki podejmuje uchwałę o wyrażaniu zgody  lub odmowie przeprowadzenia postępowania. Uchwałę Rady Wydziału dostarcza się do Centralnej Komisji.

3. W przypadku zgody na przeprowadzenia postępowania, Rada Wydziału podejmuje także uchwalę, w której wyznacza trzech członków komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta.

4. Jeżeli wskazana we wniosku Rada Wydziału nie wyrazi zgody na przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego  Dziekan tego wydziału niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Centralna Komisję. W następstwie tego, Centralna Komisja w terminie 14 dni wyznacza  inną jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (Rozporządzenie §14.1.2).

5. Centralna Komisja powołuje siedmioosobową komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego (Ustawa, art. 18a ust. 5 pkt. 1). Komisja składa się z czterech członków wyznaczonych przez Centralną komisję w tym: przewodniczącego i dwóch recenzentów spoza jednostki przeprowadzającej  postepowanie habilitacyjne (Ustawa, art. 18a ust. 5 pkt. 1).oraz trzech w/w członków wyznaczonych przez jednostkę przeprowadzającą  postepowanie  (Ustawa, art. 18a ust. 5 pkt. 1).

6. W terminie do sześciu tygodni recenzenci mają obowiązek ocenić osiągnięcia naukowe habilitanta i sporządzić recenzje (Ustawa, art. 18a ust. 7).

7. Po dokonaniu oceny, na podstawie recenzji i autoreferatu komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierająca opinię w sprawie nadania lub odmowie nadania doktora habilitowanego  (Ustawa, art. 18a ust. 8). W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych (Ustawa, art. 18a ust. 10).

8. Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać się w formie wideokonferencji, pod warunkiem, że habilitant nie złoży wniosku o tajnym trybie głosowania (Rozporządzenie §15.2).

9. Komisja habilitacyjna przedkłada radzie Wydziału uchwalę  zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy  nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postepowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych. Na podstawie tej opinii Rada Wydziału, w terminie miesiąca , podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (Ustawa, art. 18a ust. 11).

10. Rada Wydziału zamieszcza na stronie internetowej Wydziału wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu  postepowania  oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem (Ustawa, art. 18a ust. 12).

11. W terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, ogłasza się ja na stronie internetowej Centralnej Komisji w Biuletynie  Informacji Publicznej. Do informacji dołącza się skład komisji habilitacyjnej i  recenzje (Rozporządzenie §18).

 

Uchwały podejmowane przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW jako jednostki przeprowadzającej postepowanie  habilitacyjne.

 

1.  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie trzech członków komisji

a) Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania

Rada Wydziału w glosowaniu tajnym podejmuje uchwalę w sprawie wyrażenia  zgody na przeprowadzenie  postępowania, w oparciu o opinię Dziekana lub opinię Zespołu wyznaczonego przez Dziekana WNP.

b)  Wyznaczenie trzech członków Komisji habilitacyjnej

Rada Wydziału  zatwierdza trzech członków Komisji habilitacyjnej na tym samym posiedzeniu, na którym wyraża zgodę na przeprowadzenie  postepowania. Glosowanie przeprowadzanie jest w trybie tajnym.

Propozycję trzech członków Komisji habilitacyjnej przygotowuje Dziekan, a następnie rekomenduje Radzie Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Po wyrażeniu zgody przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w przypadku habilitanta, który nie jest pracownikiem WNP, następuje podpisanie umowy pomiędzy  DSW reprezentowaną przez Dziekana WNP, a stroną finansującą  postepowanie habilitacyjne.

 

2. Podjęcie przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia  doktora habilitowanego.

 Na podstawie uchwały Komisji habilitacyjnej Rada Wydziału  w terminie miesiąca podejmuję uchwale o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

 

Dodatkowe informacje dotyczące postepowania habilitacyjnego

1. Wszystkie składane przez habilitanta  dokumenty wymagają jego podpisu.

2. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna)z forma papierową , uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

3. Na wniosek habilitanta  komisja habilitacyjna  podejmuje uchwale  zawierająca opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w trybie tajnym.

4. Odmowne uchwały Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW muszą zawierać uzasadnienie.

5. W ciągu miesiąca od dnia nadania stopnia naukowego habilitant ma obowiązek dostarczyć do sekretariatu Dziekana wydrukowaną w dwóch egzemplarzach SYNABĘ (na obu egzemplarzach oryginalny  podpis); wersje elektroniczna SYNABY należy przesłać na ades synaba2@opi.org.pl.

Program do wypełnienia SYNABY znajduje się na opi.org.pl

Koszty przewodu habilitacyjnego na Wydziale Nauk Pedagogicznych: ok. 20.500,-PLN