Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Profesjonalny pracownik socjalny - studia II stopnia na kierunku Praca socjalna

Tytuł projektu: „Profesjonalny pracownik socjalny - studia II stopnia na kierunku Praca socjalna”

Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Okres realizacji projektu: od 2016-05-04 do 2018-10-31

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie studiów II st. na kierunku Praca Socjalna, specjalność: praca socjalna z rodziną kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra,uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Opis projektu:

Projekt polegał będzie na udzieleniu wsparcia edukacyjnego (st. II st. na kierunku: praca socjalna, specjalność: praca socjalna z rodziną) oraz w zakresie organizowania procesu podnoszenia kwalifikacji kluczowych pracowników zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej. Zadaniem, które będzie realizowane w ramach projektu jest wspomaganie uczestników w procesach edukacyjnych, przygotowujących do pracy na rzecz środowisk defaworyzowanych. Wykorzystane zostaną innowacyjne metody dydaktyczne, np. PBL (problem-based learning).Osiąganie rezultaty : - dyplom ukończenia st. II stopnia, dający uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socj., uzyskany na podst. przepisów ust. z dn. 12.03.2014 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z2015 r.poz.163,z poźn. zm.) oraz na podst. art. 5 ust. z dnia 16.02.2007r. o zmianie ust. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr48,poz.320); Nabycie kompetencji w zakresie pr. socjalnej z rodziną,wsparcia jednostek i grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, zdobycie umiejętności wspierania rodziny, diagnozowania sytuacji społecznych, wykorzystania potencjału rodziny, grupy sąsiedzkiej, środowiska lokalnego. Studenci zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie rozumienia, wyjaśniania zjawisk społecznych oraz prowadzenia badań w środowisku własnej aktywności zawodowej. Staną się świadomi swoich możliwości oraz ograniczeń poznawczych i praktycznych, będą mieli możliwość kształt. umiejętności diagnozowania, prognozowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych. Skutecznie i w zgodzie ze standardami zawodowymi i etycznymi będą potrafili wdrażać programy profilaktyczne, pomocowe i naprawcze. Nabędą umiejętność adekwatnej do sytuacji komunikacji z otoczeniem oraz podejmowanie współpracy w grupie pracowników socjalnych i innych służb publicznych zaangażowanych w różnorodne działania w ramach szeroko pojętej pomocy społecznej;stworzenie podstaw budowania sieci kontaktów zawodowych.

Osoby objęte wsparciem w ramach projektu: 18 osób (aspirantów pracy socjalnej)

 

Kierownik projektu: Magdalena Fit

Kontakt: Buro Projektów, ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław

71 3582771, magdalena.fit@dsw.edu.pl lub pps@dsw.edu.pl