Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Tytuł projektu: „Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Partnerzy: nie


Informacje o projekcie

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego
Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji projektu: 05.01.2009 – 30.11.2010
Strona projektu: www.jakosc.dsw.edu.pl


Działania w projekcie

Celem projektu jest kompleksowy rozwój Uczelni w zakresie podwyższania jakości kształcenia.
Projekt w swoim założeniu obejmuje kluczowe działania:

I. Program pozadydaktyczny Biura Karier dla 120 studentów w zakresie lepszego przygotowania do wejścia na rynek pracy, w tym:

  • blok warsztatów rozwoju zawodowego
  • konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym 
  • konsultacje z psychologiem.

II. Praktyki dodatkowe organizowane przez Biuro Karier dla 60 studentów w ramach współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania 

III. Zwiększenie dostępu do oferty edukacyjnej przez 63 studentów niepełnosprawnych poprzez zakup sprzętu specjalistycznego i dostosowanie strony internetowej DSW do ich potrzeb;

IV. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej przez realizację 2 szkoleń specjalistycznych dla 36 nauczycieli, w tym: 

  • szkolenie trenerskie,
  • szkolenie tutoringu. 


V. Wdrożenie modelu zarządzania jakością ISO 9001:2008 na Uczelni.

 


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego