Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Dokształcanie nauczycieli – inwestycja w przyszłe pokolenia

Tytuł projektu: „Dokształcanie nauczycieli – inwestycja w przyszłe pokolenia
Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Partnerzy: nie

Informacje o projekcie

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.4 „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr systemu oświaty
Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Okres realizacji projektu: 1.10. 2010 r.– 30. 09. 2011 r.
Strona projektu: www.doksztalcanienauczycieli.pl


Działania w projekcie

CEL

Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych.


Projekt w swoim założeniu obejmuje kluczowe działania:

I. Kurs 1 - Organizacja działalności oświatowej – 40 godzin

I część (4 h) - zajęcia nt. stereotypów i barier prowadzących do dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność czy pochodzenie w aspekcie funkcjonowania w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji panującej w zawodzie nauczyciela.

II część (36 h) – cel zajęć: podwyższenie kwalifikacji beneficjentów ostatecznych* w zakresu organizacji i planowania działań oświatowych z uwzględnieniem aktualnych wymogów prawnych i administracyjnych, a także projektowania planu rozwoju placówki oświatowej oraz ewaluacji jej pracy, przekazanie wiedzy z zakresu wdrażania europejskich standardów edukacyjnych, w tym nowoczesnych technik nauczania (metoda pracy projektami).

II. Kurs 2 - Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej w pracy z uczniem – 40 godzin

Celem zajęć jest przygotowanie n-li do pracy doradczej z uczniem na różnych etapach kształcenia. Udział w zajęciach zapewni BO zdobycie teoretycznej wiedzy z zakresu poradnictwa edukacyjnego i zawodowego oraz metodyki pracy doradczej z uczniami (dziećmi i dorosłymi).

III. Kurs 3 - Wykorzystanie ICT w procesie nauczania. Nauczyciel w e-learningu – 40 godzin

Uczestnictwo w kursie zapewni kadrze nauczycielskiej zdobycie wiedzy potrzebnej do posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną w pracy dydaktycznej z uczniami, ale również samokształcenia i poszerzania posiadanej wiedzy z wykorzystaniem ICT. Ponadto, BO zapoznają się z zasadami funkcjonowania i pracy z uczniem w ramach platformy e-learningowej oraz poznają inne formy nauczania na odległość oparte o nowoczesne technologie informacyjne.

* beneficjent ostateczny – nauczyciel zawodu

Do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne

 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego