Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja

Tytuł projektu: „Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja” 
Beneficjent: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Partnerzy: Gmina Wrocław – Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Informacje o projekcie 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe

Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Okres realizacji projektu: 03.01.2011-31.10.2014
Strona projektu: www.praktykinauczycielskie.dsw.edu.pl

 


Działania w projekcie


Cel projektu

Celem projektu jest podjęcie działań umożliwiających zmianę jakościową w przygotowaniu kandydatów do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub/i edukacji przedszkolnej w ramach studiów I stopnia w województwie dolnośląskim.

Projekt w swoim założeniu obejmuje kluczowe działania:

1. Przygotowanie merytoryczne i formalne aplikacji modelu kształcenia praktycznego

W ramach tego etapu przygotowane zostaną m.in. materiały dydaktyczne w postaci filmów edukacyjnych, które wykorzystywane będą w ramach realizowanych zajęć „Analiza kształcenia praktycznego”.

2. Rekrutację placówek i nauczycieli

Działaniem poprzedzającym rekrutację właściwą będzie konferencja informacyjna dla dyrektorów, nauczycieli oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty. Rekrutacja placówek
i nauczycieli będzie miała charakter ciągły. Doboru placówek i nauczycieli biorących udział w realizacji zadań projektu dokona powołana przez Partnera Projektu Komisja Rekrutacyjna.

3. Współpracę z placówkami oraz nauczycielami w placówkach

W ramach zadania przygotowano dla nauczycieli m.in. cykl spotkań seminaryjno-szkoleniowych obejmujący:
- szkolenia wprowadzające (2 dni szkoleniowe dla każdego nauczyciela)
- seminaria tematyczne (raz w semestrze, 6 spotkań)
- warsztaty (2 warsztaty dla każdego nauczyciela).

4. Wdrożenie modelu kształcenia praktycznego

5. Działania upowszechniające rezultaty realizowanego projektu, w tym organizacja konferencji naukowej oraz druk publikacji.

 


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego