Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Nagrody

 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz.U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654), Nowelizacja Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 stycznia 2012 r

 

Corocznie do końca stycznia przyznawane są nagrody za:

 • wyróżnione rozprawy doktorskie - wnioski składają jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki - wnioski składają jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • osiągnięcia naukowe lub artystyczne
 • osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne


Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie nagród należy składać do Zespołu ds. Nagród działającego przy Prezesie Rady Ministrów do 31 stycznia każdego roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: bip.kprm.gov.pl

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne oraz stypendia dla młodych naukowców

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z dnia 29 września 2010 r.) Nowelizacja 17 grudnia 2012 r.

Nagrody przyznawane są corocznie w formie konkursu, w kategoriach:

 • badań podstawowych;
 • badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 • badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Wnioski można składać do 31 marca każdego roku.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia, które doprowadziły do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Wnioski można składać do 31 marca każdego roku.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz całokształt dorobku

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Nagrody za osiągnięcia naukowe przyznaje się za:

 1. osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki,
 2. osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne przyznaje się za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych.

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznaje się nauczycielom akademickim, w szczególności pełniącym funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:

 1. jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej,
 2. jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji,
 3. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Nagrody za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przyznaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

Wnioski można składać do 31 marca każdego roku.

Interaktywna instrukcja wypełniania wniosku w systemie ePUAP  Przewodnik MNISW

Wnioski o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, sporządzone według wzoru składa się w terminie do dnia 31 marca w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną