Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego

Grafika „Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego”

Studia doktoranckie Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego, która odbędzie się w dniu 24 października 2015 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.


Komitet Naukowy Konferencji

Przewodnicząca Komitetu  - prof. zw. dr hab. Aniela Korzon - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu        

 • Prof. DSW dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 
 • Dr Paweł Rutkowski - Uniwersytet Warszawski
 • Dr Małgorzata Czajkowska-Kisil - Uniwersytet Warszawski
 • Dr Małgorzata Piasecka - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie   

Założenia konferencji

Konferencja naukowa skierowana jest do środowiska akademickiego oraz praktyków - nauczycieli polskiego języka migowego, a także osób uczących się PJM. Główną ideą organizacji konferencji jest angażowanie się uczestniczących w niej osób we wzajemne uczenie się z własnych doświadczeń związanych z edukacją języka migowego oraz dzielenie się wiedzą na temat dydaktycznych podstaw PJM. Jej celem jest stworzenie optymalnych warunków do spotkania się, dialogu i wypracowania nowych form nauczania języka migowego jako obcego oraz na rozwiązywaniu istniejących w środowisku lokalnym problemów przez teoretyków i praktyków tego obszaru. Do udziału zapraszamy: pedagogów, pedagogów specjalnych, językoznawców, antropologów kultury, psychologów, socjologów, nauczycieli, wykładowców i lektorów PJM, uczniów i studentów, przedstawicieli instytucji organizujących kształcenie PJM oraz wszystkich zainteresowanych wskazaną tematyką.

W ramach obrad konferencji zapraszamy do zgłaszania refleksji badawczych zarówno w wymiarze teoretycznym, metodologicznym, jak też praktycznym, w odniesieniu do kształcenia języka migowego jako języka obcego oraz kontekstu kulturowego edukacji językowej PJM.

Dyskusja zogniskowana będzie wokół następujących obszarów tematycznych:

 • Stan obecny i perspektywy rozwoju w kształceniu PJM (standardy kształcenia, profesjonalizm w nauczaniu, sytuacja prawna, organizacja procesu kształcenia); 
 • Nauczyciel i uczeń w kształceniu PJM (doświadczenia własne, praktyka nauczycielska, codzienność edukacyjna);
 • Programy kształcenia PJM (programy autorskie, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, podejście do kształcenia PJM, dobór treści);
 • Nauczanie języków fonicznych a języków wizualnych (możliwości adaptacji rozwiązań, metody pracy, praktyki i rozwiązania stosowane na świecie);
 • Edukacja międzykulturowa i kultura Głuchych w kształceniu PJM;
 • Zmiany w kształceniu języka migowego - kontekst historyczny.

Przedstawiona lista zagadnień nie wyczerpuje oczywiście złożoności problemu. Zachęcamy Państwa do jej twórczego rozwijania i uzupełniania własnymi propozycjami tematów.

 

Mamy nadzieję, że spotkanie to umożliwi również stworzenie powiązań pomiędzy wiedzą akademicką a zagadnieniami pochodzącymi z praktyki edukacyjnej oraz rozwijaniem się form teorii będącej obok i blisko praktyki. Konferencja będzie zaproszeniem do stworzenia sieci akademickiej, zajmującej się problematyką dydaktyki języka migowego, która miałaby na celu stałą wymianę poglądów między naukowcami i nauczycielami tego języka oraz inicjowanie różnych projektów badawczo-naukowych.

 

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w wersji elektronicznej zawierającej zakwalifikowane teksty wygłoszonych referatów. Monografia zostanie wydana w Wydawnictwie Naukowym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.  

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 50zł. Organizatorzy ponoszą koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku w przerwach obrad konferencji oraz publikacji pokonferencyjnej. Koszty dojazdu, noclegów i pozostałych posiłków Uczestnicy pokrywają samodzielnie.

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego konferencji na adres ksztalceniepjm@gmail.com do dnia 30.09.2015 oraz dokonanie opłaty konferencyjnej najpóźniej do dnia 5.10.2015r. Osoby biorące udział czynny (z referatem) prosimy o wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia z propozycją tematu i abstraktem (maksymalnie 500 słów lub maksymalnie 3 minutowy film w PJM) drogą elektroniczną. Prosimy o przesłanie pełnego tekstu wystąpienia najpóźniej do 15.10.2015. Zasady przygotowania tekstu do publikacji zostaną przesłane w kolejnym komunikacie.

 

Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji prześlemy Państwu pocztą elektroniczną do w ciągu kilku dni od otrzymania formularza zgłoszeniowego. Dalsze informacje oraz program obrad podamy w kolejnych komunikatach. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Po zakwalifikowaniu Państwa udziału w konferencji prosimy o dokonywanie wpłaty na konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A. XIII O/Wrocław 33 1090 2402 0000 0006 1001 1564

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław z dopiskiem: Nauczanie i uczenie PJM + imię i nazwisko uczestnika

 

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji ksztalceniepjm@gmail.com. Zapraszamy do odwiedzenia strony na Facebook`u www.facebook.com/nauczaniepjm

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Anna Irasiak
tel. 509 090 759
e-mail: ksztalceniepjm@gmail.com
ania.irasiak@wp.pl