Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Nauka i badania

Aktualności

Konkurs na nowe Programy Kształcenia

29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiła w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.

Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.

Pełna dokumentacja konkursowa

 

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej przez system składania wniosków SOWA oraz papierowej w siedzibie NCBR

W celu otrzymania dostępu do systemu SOWA i wsparcia w przygotowaniu wniosku pod względem formalnym prosimy o kontakt z p. Magdaleną Fit w Biurze Projektów (Wagonowa 9, pok. 31, tel. 71 3582771).

 

 

24 lutego 2016 r. - webinarium z programu ERASMUS+

Webinarium informacyjne - Zasady wnioskowania o dofinansowanie projektów typu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego w konkursie w 2016r.

Celem webinarium jest:

 • przedstawienie koncepcji Partnerstw strategicznych według założeń programu Erasmus+;
 • przybliżenie zasad dofinansowania projektów typu Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+;
 • przybliżenie wymagań konkursowych oraz sposobu wypełnienia formularza wniosku dla projektów typu Partnerstwa strategiczne;

Webinarium jest adresowane do:

 • pracowników uczelni zamierzających realizować projekty edukacyjne w sektorze szkolnictwa wyższego z instytucjami z innych krajów,
 • przedstawicieli uczelni z działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych,
 • przedstawicieli firm i innych instytucji prywatnych i publicznych zainteresowanych udziałem w międzynarodowych projektach edukacyjnych typu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+.

Zapisy na stronie internetowej:

http://erasmusplus.org.pl/webinarium-informacyjne-erasmus-szkolnictwo-wyzsze/

Komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2013 r., poz. 296). Nagrody przyznaje się za:

 1. osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania:
  • stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki lub
  • stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki;
 2. osiągnięcia dydaktyczne obejmujące innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych albo nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 3. osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich, w szczególności pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
  • jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej;
  • jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz krajowych ram kwalifikacji;
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy;
 4. całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy

więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-nagrod-ministra-dla-nauczycieli-akademickich_20160122.html   

Wykaz dokumentów, które należy dołaczyć do wniosku zawarty jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich.

 

Wnioski należy składać (w wersji papierowej i elektronicznej) w sekretariacie Prorektora ds. badań i rozwoju (ul. Wagonowa 9, pok. 31) do dnia 15 marca 2016r.

 

Konkurs POLONEZ

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie POLONEZ. Konkurs skierowany jest dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach. Udział w konkursie mogą wziąć naukowcy posiadających stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu i pracy, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polce dłużej niż 12 mc.


Wnioskodawca w ramach realizacji projektu  otrzymuje:

1. Wynagrodzenie (w tym mobility allowance): 4 350 EUR brutto/miesiąc;

2. Dodatek rodzinny: 300 EUR brutto/miesiąc (dla osób przyjeżdżających z rodzinami na okres co najmniej 3 miesięcy);

3.  grant badawczy;

4. program szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje stażysty.

Szczegółowy opis konkursy znajdą Państwo na stronie https://www.ncn.gov.pl/polonez

Proszę uprzejmie o składanie zgłoszeń do Sekretariatu Prorektora ds. badan i rozwoju upływa 13 listopada br.  Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 15 grudnia.