Program

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach!!!

Program szkoleń obejmuje zajęcia grupowe oraz indywidualne. Szczegóły dotyczące tematyki zajęć oraz ilości godzin realizowanych w ramach danego bloku znajdują się poniżej.

 

Kurs zawodowych kompetencji komunikacyjnych

W ramach kursu proponujemy uczestnikom każdej grupy sesje warsztatowe i indywidualne prowadzone przez trenerów:

 1. Seminarium z zakresu gerontologii – 5 godzin:
 • proces starzenia się - specyfika jego przebiegu,
 • jednostki chorobowe, epidemiologia, strategie postępowania w wybranych przypadkach,
 • zadania rozwojowe osób starszych,
 • jakość życia osób starszych,
 • formy aktywizacji osób starszych.
 1. Warsztat z zakresu coachingu – 60 godzin:
 • klient w wieku starszym: potrzeby osób starszych, postawy wobec procesu starzenia się i ich uwarunkowania, typy klientów, specyfika osobowości klienta a metody współpracy
 • kontakt z klientem: metody zbierania danych dotyczących klienta (rozmowa, wywaid, dane z obserwacji, metody kwestionariuszowe), predyspozycje coacha a jakość kontaktu, modele skutecznej komunikacji interpersonalnej, rola mowy ciała, bariery i błędy komunikacyjne, aktywne słuchanie,
 • relacja z klientem: procesy wpływające na współpracę, zjawisko oporu i przeciwdziałania mu, trudne sytuacje z klientami, elementy analizy transakcyjnej (role i typy relacji), podstawowe reguły wpływu społecznego, postawy klienta i ich wpływ na relację coachingową,
 • trening kompetencji  osobistych coacha: diagnoza osobistych celów i wartości jako osoby pomagającej, rozwój osobisty coacha, kształtowanie umiejętności efektywnego pomagania osobom starszym,
 • NLP w pracy coacha: rola subiektywnego doświadczenia w pracy coachingowej, narzędzia NLP (modelowanie, kotwiczenie, praca z metaforą, linia czasu, zmiana historii osobistej, wzmocnienie zasobów, projektowanie przyszłości),
 • proces i struktura sesji coachingowej: zasady projektowania sesji coachingowej, rola kontraktu, sposoby jego przeprowadzania, podstawowe techniki i narzędzia w pracy coacha, lifecoaching- indywidualny plan rozwoju, ustalanie celów, metodologia SMART, analiza SWOT, projektowanie drogi rozwoju osobistego,  praca nad przekonaniami, aktywizacja potencjału, przykłady narzędzi (talia atutów; skalowanie, angażowanie osób znaczących, list z przyszłości, kolaż pragnień serca, maska, palenie złych myśli, list pożegnalny do swojej przeszłości, rozmowa anioła z diabłem),
 • etyka w coachingu: świat wartości a podejście coacha, odpowiedzialność w relacji, potrzeba i rola superwizji,
 1. .Wywiad motywujący – 16 godzin,
 • motywacja do zmiany i wywiad motywujący,
 • budowanie motywacji do zmiany,
 • osobowość człowieka,
 • opór w procesie zmiany,
 • wzmacnianie ufności,
 • umacnianie zobowiązania do zmiany,
 • umiejętności osobiste.
 1. Coaching indywidualny – 1 godzina, uczestnik projektu jako klient coacha.
 2. Samodzielne sesje coachingu – 2 godziny, przeprowadzenie przez uczestników projektu w dwóch godzinnych sesjach nagrywanych na dyktafon lub kamerę sesji coachingowych z OS.
 3. Indywidualne omówienie samodzielnych sesji coachingu – 1 godzina, konsultacje z trenerami.
 4. Grupowe omówienie coachingu – 3 godziny, podsumowanie samodzielnych sesji coachingu prowadzonych przez uczestników projektu, wymiana doświadczeń.
 5. Spotkanie superwizyjne (zaliczenie kursu) – 1 godzina
 • Superwizja czyli coaching coacha jako proces ciągłego uczenia się i udoskonalania własnego warsztatu, w którym coach współpracuje z bardziej doświadczonym kolegą po fachu w celu podniesienia jakości świadczonych usług.

Celem powyższych działań jest zdobycie umiejętności prowadzenia coachingu, rozwinięcie umiejętności Inter- i intrapersonalnych, poznanie efektywnych metod pracy z OS, doświadczenie zmiany coachingowej „na sobie” oraz ukształtowanie postawy profesjonalnego coacha.

Dla wzmocnienia efektów szkoleniowych zrealizowana zostanie praktyka. W ramach projektu nawiązywana będzie instytucjonalnie współpraca m.in. z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, aby uczestnicy szkoleń mogli przeprowadzić sesje coachingowe z przedstawicielami grupy docelowej. W zakresie działań przeciw barierom społecznym przygotowane zostanie seminarium tematyczne dla potencjalnych uczestników sesji coachowych mające na celu ogólne zapoznanie z tematem, zainteresowanie oraz podjęcie współpracy z seniorami.

Kurs kompetencji związanych z motywacją i planowaniem kariery

W ramach kursu proponujemy uczestnikom każdej grupy sesje warsztatowe i indywidualne prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodu:

 1. Przeciw wypaleniu zawodowemu (16 godzin): w ramach warsztatu prowadzonego przez psychologa, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą definicji i etapów wypalenia zawodowego, najczęstszych przyczyn oraz roli emocji i przekonań w powstawaniu syndromu wypalenia zawodowego. Ponadto, słuchacze będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu rozpoznawania objawów wypalenia, możliwych zagrożeń wynikających z syndromu wypalenia, a także metod przeciwdziałania i radzenia sobie ze stresem.

 2. Gotowość do zmian (16 godzin): w ramach warsztatu prowadzonego przez psychologa, uczestnicy będę mieli szanse wzmocnić w sobie aktywną postawę w stosunku do zmian na rynku pracy, udoskonalić umiejętność podejmowania decyzji oraz wyzwolić kreatywność i aktywność w sposobie myślenia o sobie i swojej karierze. Ponadto, słuchacze zdobędą praktyczne wskazówki dotyczące sposobów przełamywania  barier w procesie zdobywania wiedzy i doskonaleniu zawodowym.

 3. Planowanie kariery (16 godzin): w ramach warsztatu prowadzonego przez doradcę kariery, uczestnicy zapoznają się z aktualnymi wymaganiami rynku pracy oraz rozpoznają zagrożenia, możliwości i szanse rozwoju zawodowego. Ponadto warsztaty umożliwią  sprecyzowanie planów zawodowych, uczestnicy poszerzą swoją wiedzę dotyczącą zasad planowania kariery zawodowej w odniesieniu do pracowników 50+, a także zdobędą praktyczne umiejętności autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy, co wpłynie pozytywnie na  rozkwit kariery zawodowej.

 4. Indywidualne konsultacje związane z tematyką warsztatów – 4 godziny.

Celem powyższych działań jest zdobycie przez uczestników projektu umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy i czerpania satysfakcji z zawodu.

Oferowane w projekcie wsparcie jest nieodpłatne!!!