O Projekcie

Plakat liderzy coachingu

 

Projekt skierowany jest do osób pracujących, które, z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz:

 • są w wieku 50 – 64 lat
 • mieszkają lub pracują na terenie województwa dolnośląskiego
 • posiadają wykształcenie średnie lub wyższe
 • zatrudnione w placówkach „ białego sektora ukierunkowanego na osoby starsze”, np. ZOL, ZOP, DPS, ZOZ, szpital, hospicjum i/lub zawodach związanych z białym sektorem, m.in. psycholog, pedagog, pracownik socjalny, pielęgniarka/pielęgniarz, rehabilitant/ka, fizjoterapeuta/ka, opiekun/ka, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekun osoby niepełnosprawnej, specjalista promocji zdrowia i pokrewne lub deklarujące chęć podjęcia pracy w wyżej wymienionych placówkach i/ lub zawodach.

 

Celem głównym projektu „Liderzy coachingu – nowe metody pracy z seniorami”  jest podniesienie gotowości do przedłużenia aktywności zawodowej u 90 osób pracujących w wieku 50-64 lata, pracujących lub mieszkających na Dolnym Śląsku wiążących karierę zawodową z pracą w „ białym sektorze”, poprzez wzmocnienie ich kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy z osobami starszymi.

Osiągnięcie tego celu zaplanowaliśmy poprzez szereg szkoleń prowadzonych w ramach projektu, które dadzą uczestnikom możliwość wykorzystania coachingu jako nowatorskiej metody pracy
z osobami starszymi, m.in.:

 a. warsztat z zakresu coachingu
 b. wywiad motywujący
 c. seminarium z zakresu gerontologii
 d. coaching indywidualny
 e. samodzielne sesje coachingu
 f. indywidualne i grupowe omówienie samodzielnych sesji coachingu
 g. spotkanie superwizyjne
 h. warsztaty tematyczne: Gotowość do zmian, Przeciw wypaleniu zawodowemu, Planowanie kariery,
 i. konsultacje indywidualne.

Do celów szczegółowych projektu należy: podniesienie zawodowych kompetencji komunikacyjnych, podniesienie motywacji do dalszej pracy z osobami starszymi, podniesienie kompetencji związanych z planowaniem kariery.

W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 edycje szkoleniowe, z których każda trwać będzie 6 miesięcy. Realizację szkoleń zaplanowano podczas 12 zjazdów, a tryb zjazdów zostanie dostosowany do potrzeb uczestników ( dzienny/ wieczorowy/ zaoczny).

Oferujemy:

 • udział w ciekawym projekcie wykorzystującym w sposób nowatorski metodę coachingu w odniesieniu do osób starszych,
 • szereg szkoleń pozwalających na podniesienie swoich kompetencji,
 • materiały szkoleniowe,
 • pakiety startowe,
 • certyfikaty potwierdzające uzyskanie atrakcyjnych kompetencji,
 • catering w trakcie zjazdów,
 • możliwość dofinansowania dojazdów na szkolenie,
 • możliwość dofinansowania noclegów podczas zjazdów.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2013 r.