Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Kursy akademickie

Informacje ogólne

dotyczące zasad organizacji kursów akademickich

 

Uczestnik kursu ma prawo do:

  • wyboru dowolnej ilości przedmiotów (zgodnie z poniższą tabelą), które obejmą program kursu akademickiego,
  • uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
  • korzystania z infrastruktury Uczelni (biblioteki, pracowni, usług biura karier itp.),
  • uzyskania zaliczenia, jeżeli osiągnie przewidziane w programie danego przedmiotu efekty kształcenia,

Uczestnik kursu nie jest studentem i nie posiada pełnych praw studenta DSW.

 

Dodatkowe korzyści

Osiągnięcie efektów kształcenia zakładanych w programie przedmiotu daje uczestnikowi kursu prawo do obniżki czesnego o wysokość kwoty, którą zapłacił za ten przedmiot w ramach kursu oraz do uzyskania zwolnienia z uczęszczania na zajęcia z danego przedmiotu, w sytuacji, gdy zdecyduje się podjąć studia w DSW*.

 

*Znowelizowana ustawa „Prawo o szkolnictwie Wyższym” daje możliwość skorzystania z procedury uznawalności efektów kształcenia osiągniętych drogą nieformalną i pozaformalną, ale tylko w wybranych uczelniach tzn. takich, których podstawowe jednostki organizacyjne są uprawnione do nadawania stopnia doktora. DSW jako uczelnia akademicka posiada takie uprawnienia.