Kulturoznawstwo

DSW - miejsce dla Ciebie

Kultura sceny: aktorstwo i reżyseria (studia licencjackie)

Program studiów obejmuje dwa bloki tematyczne. Pierwszy daje podstawy wiedzy o kulturze oraz możliwość pogłębionej analizy zjawisk zachodzących w jej obrębie. Drugi ma charakter praktyczno-warsztatowy i daje podstawową wiedzę i umiejętności związane z warsztatem aktorskim i reżyserskim, kształcąc w ten sposób kompetencje pozwalające na twórczy udział w wydarzeniach artystycznych i paraartystycznych.

Zadaniem tak pomyślanego programu jest wykształcenie absolwenta, który z jednej strony potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować zjawiska kulturalne i kulturowe w szerokim kontekście społecznym (blok zajęć poświęconych kulturze: dynamice i charakterowi jej współczesnych przeobrażeń, a także jej historii i filozofii), z drugiej zaś – zna podstawowe zasady rzemiosła aktorskiego: potrafi posługiwać się środkami ekspresji werbalnej i niewerbalnej, prowadzić monolog wewnętrzny i dialog z partnerem, interpretować teksty literackie i małe formy muzyczne, improwizować, a także rozbudzać i rozumieć swoją wrażliwość i wyobraźnię. Proponowane przedmioty przygotowują zarazem do pracy z mikrofonem i kamerą oraz pozwalają wykształcić niezbędną w kulturze, a zwłaszcza w jej współczesnej formie, umiejętność autoprezentacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianym sektorze działalności kulturalnej, w szczególności zaś tej, która związana jest z aktywnością artystyczną na scenie i estradzie oraz popularyzacją sztuk widowiskowych – między innymi jako animator grup teatralnych, organizator i wykonawca przedsięwzięć artystycznych. Studia stanowią też solidny grunt dla ewentualnych dalszych studiów zawodowych – aktorskich, scenariopisarskich, reżyserskich etc.

Więcej informacji

 

zdj1
"Albo wiedza nie przebywa nigdzie, albo przebywa pośród umarłych" (P.)