Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Krok po kroku

Krok po kroku

Słowniczek:

Opiekun Praktyki w instytucji przyjmującej – osoba sprawująca pieczę nad studentem w miejscu odbywania praktyki

Uczelniany Opiekun Praktyk – nauczyciel akademicki DSW odpowiedzialny za przebieg praktyki

 

Krok 1:

Student samodzielnie wybiera miejsce odbywania praktyki i osobiście uzgadnia z wybraną instytucją przyjęcie go na praktykę, w tym szczególnie termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz szczegółowy zakres swoich obowiązków;

Student pobiera od Uczelnianego Opiekuna Praktyki skierowania na praktykę i Dziennik praktyk;

Student przekazuje instytucji przyjmującej skierowanie na praktykę oraz informuje wyznaczonego Opiekuna Praktyki w instytucji przyjmującej o możliwości otrzymania przez niego wynagrodzenia;

Wypełniony druk potwierdzenia przyjęcia na praktykę powinien zostać zwrócony przez studenta Uczelnianemu Opiekunowi Praktyk w IDIKS.

 

Krok 2:

Podczas praktyki student reprezentuje Dolnośląską Szkołę Wyższą, dlatego jego powinnością jest godne reprezentowanie dobrego imienia Uczelni wobec pracowników instytucji przyjmującej go na praktykę;

Podczas praktyki student zobowiązany jest także do przestrzegania zasad i regulaminu instytucji, w której odbywa praktykę.

Do kontrolowania przebiegu praktyki uprawniony jest Uczelniany Opiekun Praktyk. Może on dokonać wizyty hospitacyjnej w wybranej instytucji, gdzie student zgłosił odbywanie praktyki. Kontrola taka może również być wykonana w formie rozmowy telefonicznej z dyrekcją lub z opiekunem studenta w instytucji przyjmującej.

 

Krok 3:

Od dnia rozpoczęcia praktyki do jej zakończenia student prowadzi Dziennik praktyk. W tym celu dokładnie wypełnia karty tygodniowe, opisując czynności, które wykonuje każdego dnia. Każda karta tygodniowa musi zostać podpisana przez Opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej;

Treść i jakość opisu sprawdzana jest podczas dokonywania zaliczenia praktyki przez Uczelnianego Opiekuna Praktyk.

 

Krok 4:

Na zakończenie praktyki Opiekun Praktyki w instytucji przyjmującej wystawia studentowi ocenę (bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna), którą wpisuje na str. 2-3 w Dzienniku Praktyk. Obowiązkiem studenta jest dopilnowanie, aby na tej stronie znalazły się następujące wpisy: ocena, podpisy, data rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz pieczątki instytucji przyjmującej oraz opiekuna sprawującego pieczę nad studentem podczas praktyki.

Dodatkowo student może poprosić przedstawiciela instytucji przyjmującej o wystawienie opinii o jego pracy i kompetencjach. Opinia może być wpisana do Dziennika Praktyk w miejscu do tego przeznaczonym (ostatnie strony) lub na osobnej karcie (opinia z miejsca praktyki lub pismo od instytucji przyjmującej na praktykę).

 

Krok 5:

Po zakończonej praktyce, w terminie do 30 września, student przedkłada Uczelnianemu Opiekunowi Praktyk wypełniony Dziennik praktyk. Oceną z praktyki jest ocena wystawiona w instytucji, w której student ją odbywał. Po zakończeniu praktyk przewidzianych w Programie studiów student składa swój Dziennik praktyk w Dziekanacie w celu przekazania go do akt (teczka personalna studenta) w Dziale Nauczania.