Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Praktyki Studenckie w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Spis treści

Informacje ogólne

Cel praktyki

Celem praktyk odbywanych przez studentów I i II stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) jest:

- gruntowne poznanie charakteru i specyfiki pracy redakcji dziennikarskich oraz instytucji około-medialnych (np. impresariatów, biur rzeczników prasowych, firm związanych z rynkiem mediów, działów komunikacji i promocji instytucji oraz podmiotów gospodarczych, etc.). Wybór redakcji lub instytucji jest związany ze specjalnością studenta oraz jego planami zawodowymi;

- umożliwienie studentom wszechstronnego stosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć na Uczelni;

- przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej, w wybranym przez siebie obszarze zainteresowań.

 

Termin praktyk

 

Praktyka realizowana jest w okresie od czerwca do końca września. Realizacja praktyki zawodowej w okresie zajęć dydaktycznych możliwa jest po uzyskaniu przez studenta zgody Uczelnianego Opiekuna Praktyki.

 

Studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna odbywają:

- w trakcie studiów I stopnia (licencjackich) 2 praktyki – po II i IV semestrze studiów,

- w trakcie studiów II stopnia (magisterskich) 1 praktykę – po II semestrze studiów.

 

Czas trwania

 

Praktyki realizowane są w wymiarze:

I rok, 2 semestr – 200 godzin (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

II rok, 4 semestr – 60 godzin (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

 

I rok, 2 semestr – 100 godzin (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

 

Zaliczenie praktyki

 

Termin zaliczenia praktyki to 30 września (koniec semestru letniego) w danym roku akademickim.

 

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

- złożenie Uczelnianemu Opiekunowi Praktyki wypełnionego Dziennika Praktyk w Sekretariacie IDIKS w wymaganym terminie,

- otrzymanie wpisu oceny do USOSa.

Praktyka studencka jest obowiązkowa. Jest ona przewidziana do realizacji w Programie studiów i traktowana jest jak równoważny z innymi przedmiot, dlatego zaliczana jest w wyznaczonym semestrze na ocenę.

 

Zaliczenie praktyki dokonywane jest przez Uczelnianego Opiekuna Praktyk po sprawdzeniu zapisów w Dzienniku Praktyk, z uwzględnieniem oceny wystawionej studentowi przez instytucję przyjmującą.

Brak zaliczenia oznacza konieczność złożenia przez studenta podania zaadresowanego do Dziekana Wydziału o wpis warunkowy na kolejny semestr i zaliczenie praktyki zawodowej w ciągu tego semestru.

 

Zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki

 

Możliwe jest zaliczenie pracy zawodowej lub stażu zawodowego na poczet praktyki, jeśli miejsce pracy i/lub zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pokrywają się z planem i programem praktyk.

Aby skorzystać z tej możliwości, konieczne jest złożenie u opiekuna praktyki stosownego podania wraz z załącznikami (zaświadczenie z miejsca pracy/stażu, zakres obowiązków).

 

Miejsce praktyki

 

Miejsce praktyki powinno być zgodne ze studiowanym kierunkiem/specjalnością oraz Programem i Regulaminem Praktyki.

Student ma obowiązek zgłosić Uczelnianemu Opiekunowi Praktyk w IDIKS wybrane miejsce odbywania praktyki przed jej rozpoczęciem.

 

Student, wybierając miejsce praktyki, powinien przemyśleć je nie tylko pod kątem zgodności ze studiowanym kierunkiem, powinien także uwzględnić własne predyspozycje, aspiracje, cechy osobowościowe, plany przyszłego rozwoju zawodowego oraz zainteresowanie zdobyciem doświadczeń zawodowych w danej dziedzinie.

 

Opiekun Praktyk IDIKS doradza i pomaga Studentowi we właściwym doborze miejsca praktyki. W przypadku wątpliwości Student ma możliwość zbadania swoich predyspozycji zawodowych w Biurze Karier DSW. Biuro prowadzi także bieżącą bazę danych instytucji zainteresowanych przyjęciem studentów na praktyki.

 

Instytucja przyjmująca studenta na praktykę nie ponosi żadnych kosztów finansowych związanych z obywaniem praktyk przez studenta DSW. Instytucja może zawrzeć ze studentem umowę o pracę na okres odbywania praktyki.

 

Najczęściej studenci odbywają praktyki w miejscu swojego zamieszkania. W przypadku realizacji przez studenta praktyki poza miejscem zamieszkania, uczelnia nie pokrywa kosztów związanych np. z dojazdami i utrzymaniem w innej miejscowości.