Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Europejski System Transferu Punktów (od angielskiego European Credit Transfer System – ECTS) powstał z myślą o ułatwieniu wymiany studentów pomiędzy uczelniami oraz dostępu do informacji na temat planów studiów. System obliguje macierzystą Uczelnię studenta do uznawania studiów odbytych za granicą, bez konieczności dodatkowych zaliczeń czy powtarzania roku.

ECTS gwarantuje przejrzystość zasad zaliczania studiów poprzez:

- przydzielenie punktów ECTS dla każdego przedmiotu,

- stworzenie pakietu informacyjnego o uczelni oraz planach i programach studiów.

Punkty ECTS przydzielane są wszystkim przedmiotom w obowiązującym planie studiów. Stanowią one liczbową wartość „nakładu pracy”, który student musi włożyć aby zaliczyć dany przedmiot. Nie stanowią one prostego przełożenia ilości godzin dydaktycznych, lecz ustalają faktyczny wkład i zaangażowanie studenta w zaliczenie przedmiotu. Przyznawane są też niezależnie od formy zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria).Zaliczenie roku studiów wymaga zgromadzenie 60 punktów (semestralnie średnio 30 punktów). Taki sposób umożliwia studentowi dobór przedmiotów w zależności od własnych możliwości i czasu.

Pakiet informacyjny stwarza szansę dobrego poznania uczelni, w której student planuje studia. Umożliwia mu również zapoznanie się z przedmiotami i planem studiów. Pozwala wybrać przedmioty zbliżone do tych, które obowiązują go na uczelni macierzystej. Dla każdego studenta wyjeżdżającego i powracającego ze studiów za granicą sporządzany jest wykaz zaliczeń. Punkty za zaliczone przedmioty przypisuje się przedmiotom obowiązującym w uczelni macierzystej.

Uczelnie uczestniczące w programie ECTS biorą w nim udział dobrowolnie, jasno określają zasady odbywania studiów i elastycznie podchodzą do współpracy z partnerami. Istotną rolę odgrywają tu koordynatorzy czyli osoby odpowiedzialne za kontakty z innymi uczelniami oraz za prawidłowe funkcjonowanie ECTS w uczelni.

Podstawowe zasady ECTS:

1. Zasady systemu są takie same dla wszystkich rodzajów i form studiów.

2. Punkty ECTS przydzielone są wszystkim przedmiotom objętym planem studiów.

3. Punkty przypisane zostają przedmiotowi, a nie poszczególnym jego elementom składowym. Cząstkowy przydział punktów możliwy jest gdy przedmiot trwa dłużej niż jeden semestr. Uzyskanie pozytywnych ocen z całości zajęć danego przedmiotu jest jednoznaczne z przyporządkowanie studentowi właściwej ilości punktów ECTS.

4. Do zaliczenia konieczne jest zebranie:

 - w roku 60 punktów,

 - w semestrze 30 punktów (chyba, że program studiów przewiduje odchylenie od liczby punktów w semestrze).

5. Uzyskanie dyplomu wymaga spełnienia rygorów zawartych w programie studiów oraz uzyskania ustalonej liczby punktów:

 - 180 – dla ukończenie studiów zawodowych licencjackich,

Publikacja została sfinansowana ze środków programu Unii Europejskiej SOCRATES/ERASMUS

 Pakiet informacyjny-ECTS           Pakiet informacyjny-ECTS