Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
Dolnośląska Szkoła Wyższa
pokój 114
tel.
71 355 17 43
e-mail:
piotr.mickiewicz@dsw.edu.pl

 

Wykształcenie

Profesor tytularny nauk społecznych (decyzja Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2014)

doktor habilitowany nauk o polityce, UAM Poznań (2004)

doktor nauk humanistycznych, Instytut Zachodni (1998)

magister, nauki o polityce, Uniwersytet Gdański (1992)

studia zawodowe, Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Morskiego (1990)

Pełnione funkcje

1. Członek International Queen Fan Club !!!!!

2. Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

3. Vice-Prezes Oddziału Wrocław Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

4. Przewodniczący Kapituły im. Kmdr Adama Reszki

5. Redaktor Naczelny Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego

6. Członek Rad Redakcyjnych i Redaktor tematyczny Dolnośląskiego Przeglądu Międzynarodowego Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze: problematyka wykorzystywania potencjału militarnego w polityce państw oraz polityczno-militarnego oddziaływania państw i aktorów niepaństwowych na akwenach morskich

Obszary badawcze: polityka bezpieczeństwa państwa; regionalne uwarunkowania bezpieczeństwa; bezpieczeństwo morskie; ustrojowe uwarunkowania funkcjonowania system bezpieczeństwa narodowego

Projekty naukowe:

1. Ekspertyza Zarządzanie kryzysowe i reagowanie na kryzys w aspekcie Przewodnictwa Polski w UE. Opis mechanizmów, jakimi dysponuje Prezydencja w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej oraz studium

przypadku reakcji Prezydencji na kryzys polityczny” (2009).

2. Grant KBN Identyfikacja zagrożeń polskich obszarów morskich i aglomeracji działaniami terrorystycznymi (2005).

3. Projekt Koncepcja organizacji szkolenia i wyposażenia grup kontrolno-abordażowych (inspekcyjnych) w Marynarce Wojennej RP (2004).

4. Projekt Okręt wojny asymetrycznej (2008).

5. Projekt Strategia bezpieczeństwa narodowego (2010-2011).

Ważniejsze publikacje

Monografie:

1. P. Mickiewicz, Morze Bałtyckie w strategii bezpieczeństwa morskiego RP, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2012, ss. 265.

2. P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2012, ss. 295.

3. M. Ilnicki, K. Kubiak, P. Mickiewicz, Morski transport ropy i gazu w warunkach dobie zagrożenia atakami przemocy, Wydawnictwo DSWE, Wrocław 2006, ss. 235.

4. K. Kubiak, A. Makowski, P. Mickiewicz, Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005, ss. 265.

5. P. Mickiewicz, Strategiczne znaczenie Morza Bałtyckiego po roku 1990, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 157.

Artykuły naukowe:

1. P. Mickiewicz, Terroryzm morski i piractwo. Analiza zjawiska i formy przeciwdziałania na wybranym przykładzie, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 2 (2010), s.43-52.

2. P. Mickiewicz, Przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu i konsekwencjom ataku terrorystycznego na polskich akwenach morskich. Analiza prawna i postulowany model organizacyjny. [w:] Ustawa antyterrorystyczna. Materia ustawowa, red. K. Indecki, Warszawa 2009, s. 132-145.

3. P. Mickiewicz, T. Szubrycht, K. Kubiak, System reagowania kryzysowego UE na akwenach morskich, [w:] System reagowania kryzysowego UE, red. J. Gryz, Toruń, 2009 (wkład własny - 50%).

4. P. Mickiewicz, Morski system transportu surowców energetycznych jako determinant rozwoju MW RP [w:] Rola i zadania MW RP w systemie bezpieczeństwa państwa. Teoria, rzeczywistość, perspektywy, red. T. Szubrycht, Akademia Marynarki Wojennej –Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2010, s. 207-220.

5. P. Mickiewicz, Rozkład, obumieranie czy trwanie? Przyszłość NATO a zapisy nowej koncepcji strategicznej [w:] NATO w postzimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. M. Pietraś, J. Olchowski, Lublin, 2011, s. 25-37.

Działalność dydaktyczna w DSW

1. Współczesne systemy polityczne;

2. Polityka bezpieczeństwa państwa. Teoria i praktyczna implementacja;

3. Pozamilitarne przygotowania obronne;

4. Zarządzanie kryzysowe - system organizacji i zasady funkcjonowania

5. Seminarium magisterskie