Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Badania naukowe

Instytut od 2006 roku wydaje periodyk naukowy - Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, zaliczany do Listy Czasopism Kwalifikowanych MNiSzW. Ponadto pracownicy Instytutu publikują monografie i artykuły naukowe w kraju i za granicą. W latach 2010/2014 pracownicy Instytutu opublikowali

  • 21 monografii naukowych
  • 121 artykułów naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych

Najważniejsze prace naukowe Pracowników Instytutu

Najważniejsze prace i publikacje pracowników za okres 2010-2013

 

Prace naukowe

· Dereń J, Narodowe, sojusznicze i koalicyjne uwarunkowania osiągania zdolności wojsk specjalnych, - Ekspertyza na zamówienie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 2010.

· Dziewięcka-Bokun L. Ekspertyza. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku. Trendy, cele szczegółowe i działania, proponowane rozwiązania i zmiany, prognozowane efekty w zakresie merytorycznym.Mickiewicz P., Gryz J, Zarządzanie kryzysowe i reagowanie na kryzys w aspekcie Przewodnictwa Polski w UE. Opis mechanizmów, jakimi dysponuje Prezydencja w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej oraz studium przypadku reakcji Prezydencji na kryzys polityczny, Ekspertyza na zamówienie Komitetu Urzędu Integracji Europejskiej.

· Kaźmierczk-Pec, D., Pozamilitarne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej, Narodowe Centrum Nauki,

· Wyligała H., Ekologizacja polityki zagranicznej RFN, Narodowe Centrum Nauki

 

Publikacje naukowe

A/ Monografie

· Czapiewski E, Tyszkiewicz J., Historia powszechna. Wiek XX Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2010, ss. 1008.

· Kubiak, K., 'Beperkte afschrikkingsmacht' van de Republiek Zuid-Afrika, Journal of Low Countries and South African Studies, 2011; nr 2; s. 71-82.

· Kubiak K., Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku. Wydawnictwo TRIO; Warszawa 2012; ss.209.

· Mickiewicz P., Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012, ss. 253.

· Mickiewicz P., System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012, ss. 287.

· Dziewięcka-Bokun L. Śledzińskiej-Simon A. (red),Społeczeństwo wobec Innego. Kategoria Innego w naukach społecznych i życiu publicznym, Toruń 2010, s. 387.

· Moroska-Bonkiewicz A., Prawicowy populizm a eurosceptycyzm : (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce), Wrocław, 2010, ss. 407.

· Moroska A, Zuba K., Two Faces of Polish Populism. The Causes of the Success and Fall of Self Defense and the League of Polish Families, Totalitarismus und Demokratie, nr 7/2010, s. 123-147.

· Sokołowska P., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990-2005, Toruń 2010, ss. 388

· Balbus T., "Korab" wilniuk klasyczny. Doktor Roman Korab-Żebryk (1916-2004) : biografia wilnianina, oficera Armii Krajowej, więźnia NKWD, historyka Polski Podziemnej (na tle dziejów XX wieku), Wrocław 2012, ss. 660.

· Balbus T., Armijos Krajovos Vilniaus apygardos partizanu brigadu veikla, Genocidas ir Rezistencija, 2012, 2 (32), ss. 32-46

· Balbus T., (Red.), Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. słownik biograficzny, Kraków 2010. ss. 935.

· Kubiak K., Mickiewicz P., Zapomniani bohaterowie. Marynarka Wojenna RP w czasie wojny o wyzwolenie Kuwejtu , Warszawa 2010, ss. 175.

· Szwagrzyk K., Robert Klementowski, (red.), Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945-1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa, Wrocław: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012, ss. 379.

 

B/Artykuły naukowe

· Daniluk P., Identyfikacja bezpieczeństwa społecznego: metody badania zagrożeń i szans dla bezpieczeństwa społecznego, w: Współczesne bezpieczeństwo społeczne, red.: Mariusz Kubiak, Mirosław Minkina, Warszawa/Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013, s. 51-67.

· Daniluk P., Analiza strategiczna w zarządzaniu kryzysowym, w: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem: zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce, red.: Marian Kopczewski, Iwona Grzelczak-Miłoś, Marta Walachowska, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2013s. 97-111.

· Daniluk P., Podejście strategiczne w badaniach bezpieczeństwa, w: Katastrofy naturalne i cywilizacyjne: dylematy współczesnego bezpieczeństwa, red. Marian Żuber, Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2011, s. 15-24.

· Daniluk P., Metody badania szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa, w: Współczesne bezpieczeństwo: perspektywa teoretyczno-metodologiczna, red. Stanisław Jaczyński, Mariusz Kubiak, Mirosław Minkina, Warszawa; Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011, s. 83-96.

· Dereń J., Dekadę po Waszyngtonie: standaryzacyjny sukces czy porażka NATO?, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2012/2013, 2013, s. 234-243.

· Dereń J., The Battle for Public Opinion, Atlantic-Community, 22 December 2009.

· Dereń J., A New Strategic Policy for an Alliance in Transition ATLANTIC MEMO nr 25, 27 September 2010.

· Dereń J., Bezpieczeństwo narodowe w kontekście osiągania zdolności przez wojska specjalne SZ RP (w:) Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo T. 2 . (red. nauk.) Piotr Sienkiewicz, Maciej Marszałek, Halina Świeboda Warszawa, 2011, s. 512-527.

· Dereń J., Standaryzacja w siłach zbrojnych sojuszu w aspekcie procesu planowania obronnego NATO, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, nr 3, 2012, s. 23-31.

· Dereń J., Asymetryczność wyzwaniem dla bezpieczeństwa XXI wieku, Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo T. 3 . (red. nauk.) Piotr Sienkiewicz, Maciej Marszałek, Halina Świeboda Warszawa, Warszawa 2012.

· Dziewięcka-Bokun L., Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu jako zadanie samorządowej polityki społecznej, (w:) Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne. Dobre praktyki na Dolnym Śląsku; pod redakcją Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej, Wrocław 2010

· Dziewięcka-Bokun L., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – kryzys czy dynamiczna ewolucja?, W: Closer to citizens : wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej, red. Nauk. Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2009.

· Kaźmierczak-Pec D., Stanowisko Federacji Rosyjskiej w kwestii Synergii Czarnomorskiej, Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2009, nr 4, s.109-120.

· Lizut M., Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych na przykładzie pożaru w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r., Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2011, s. 329-354.

· Lizut M., Nauczanie o bezpieczeństwie: wyzwanie dla nowoczesnej edukacji, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili, 2012, nr 2.

· Ładysz I., Monitoring wyników budżetowych i zarządzania bezpieczeństwem finansowym Gdańska. [w] Zarządzanie finansami sektora publicznego. Decyzje, instrumenty, ryzyko, red. nauk. Marek Dylewski, Beata Filipiak, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 37/2011”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011, s.177-186.

· Ładysz I., Zarządzanie bezpieczeństwem finansowym metropolii wrocławskiej -“ wybrane aspekty. [w:] Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach, red. nauk. Beata Filipiak. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 38/2011”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011, s. 291-302.

· Ładysz I., Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia. [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2011-2012. Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 15-29.

· Ładysz I., Wpływ ograniczania ryzyka inwestycyjnego na zarządzanie bezpieczeństwem finansowym jednostek samorządu terytorialnego, [w] Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu, red. nauk. Marek Dylewski, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” Nr 41/2012, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2012, s.113-124.

· Ładysz I., Przemiany demograficzne w dolnośląskim regionie przygranicznym. [w:] Ludzie, kultury i procesy społeczne na granicy Wydawnictwo Uniwersytetu Grodzieńskiego. Grodno 2010, s. 317-320.

·  Łoś A., Wrocławski port lotniczy a rozwój regionalny, w: "Otwarte niebo" nad Dolnym Śląskiem, red.: Piotr Mickiewicz, Bogusław Węgliński, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011, s. 19-39.

· Moroska-Bonkiewicz A., „Urząd Ochrony Konstytucji” jako organ bezpieczeństwa ustrojowego RFN: problematyka funkcjonowania w państwie demokratycznym, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2012/2013, 2013, s. 181-199.

· Moroska-Bonkiewicz A., Niemiecka skrajna prawica na tle europejskim, w: Niemiecka scena polityczna w 2013 roku. Aktorzy, zagadnienia i wyzwania, red. A. Kruk, M. Sus, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2013, s. 269-293.

· Moroska-Bonkiewicz A., Organizacje skrajne we współczesnej Europie: ogólna charakterystyka, Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita, 2013, ss. 24.

· Moroska A., Sroka A., Extremismus in Polen, [w:] Extremismus im Vereinten Europa, (red.) Jesse E., Thieme T., Wyd. VS Verlag, Wiesbaden 2011.

· Moroska-Bonkiewicz A., Totalitarismus und Demokratie / Totalitarianism and Democracy. Two Faces of Polish Populism, [w:] : The Causes of the Success and Fall of Self Defence and the League of Polish Families, 2010; 7, 1; 123-147.

· Moroska-Bonkiewicz A, Right-Wing Populism & Euroscepticism in Western and Eastern Europe : List Pim Fortuyn and League of Polish Families: Comparative Approach, [w:] Euroscepticism and European Integration, Krisztina Arató, Petr Kaniok (Eds.); Zagreb: Political Science Research Centre, 2009; s. 297-323.

· Węgliński B., Media i terroryzm – wybrane aspekty związku. Czy Al.-Jazeera English jest jedynie tubą propagandową Al.-Kaidy?, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2012/2013, 2013, s. 263-280.

· Wyligała H., Ochrona środowiska w polityce zagranicznej RFN, „Przegląd Zachodni”, 2013, 2 (347) , s. 91-116.

· Wyligała H., Ochrona środowiska i klimatu w programach wyborczych głównych niemieckich partii politycznych CDU i SPD, w: Niemiecka scena polityczna w 2013 roku. Aktorzy, zagadnienia i wyzwania, red.: A. Kruk, M. Sus, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2013, s. 269-293.

· Wyligała H., Ochrona klimatu i Energiewende w programie niemieckich Zielonych w wyborach do Bundestagu w 2013 r., „Homo Politicus. Rocznik Politologiczny”, 2013, nr 7-8, s. 71-90.