Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Słownik naukometrii i bibliometrii

W słowniku naukometrii i bibliometrii przedstawiono definicję najważniejszych pojęć pojawiających się w kontekście oceny dorobku naukowego w Polsce.

 

afiliacja

Wskazana przez autora publikacji (najczęściej przy nazwisku) nazwa jednostki naukowej – miejsca realizacji badań, których wyniki stanowiły podstawę do opracowania publikacji. Najczęściej afiliacja określa miejsce zatrudnienia lub uczelnię, w której studiuje autor.

W zależności od przyjętych przez wydawcę/redakcję zasad edytorskich autor podaje tylko nazwę uczelni lub nazwę uczelni i jednostki organizacyjnej (wydziału lub instytutu). W publikacjach anglojęzycznych należy podawać oficjalne nazwy anglojęzyczne (uczelni/jednostek).

Przykłady:

  • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych
  • University of Lower Silesia, Faculty of Education
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Więcej niż jedna afiliacja: jeżeli autor podaje kilka afiliacji uznaje się, że publikacja zalicza się do dorobku jednostki wskazanej przez autora w pisemnym oświadczeniu.

Brak afiliacji: w przypadku, gdy w publikacji nie podano afiliacji, uznaje się, że publikacja zalicza się do dorobku jednostki wskazanej przez autora w pisemnym oświadczeniu.

 

Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. nr 0 poz. 877)

Do góry

 

artykuł naukowy

Artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.

 

Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. nr 0 poz. 877)

Do góry

 

impact factor

Wskaźnik bibliometryczny mierzący wpływ czasopisma, opracowywany co roku przez Clarivate Analytics na podstawie prowadzonych indeksów cytowań (Science Citation Index oraz Social Sciences Citation Index). 

Wzór do obliczenia impact factor:

IF = B / C

B - liczba cytowań, jakie zarejestrowano w danym roku kalendarzowym dla publikacji zawartych w numerach z ostatnich dwóch lat

C - liczba wszystkich publikacji zawartych w numerach, które ukazały się w ciągu ostatnich dwóch lat

np. Aby obliczyć IF dla czasopisma za rok 2011, należy podzielić liczbę cytowań zarejestrowanych w roku 2011 dla publikacji z lat 2009-2010, przez liczbę artykułów naukowych opublikowanych w tych latach.

Do góry

 

 

jednostka naukowa

Podstawowa jednostka organizacyjna (w rozumieniu statutu uczelni), zajmująca się w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Jednostkami naukowymi są w DSW: Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych.

Do góry

 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

 

Organ opiniodawczo-doradczy MNiSW. Do zadań KEJN należy m.in. opracowanie parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych oraz przeprowadzanie (nie rzadziej niż co 4 lata) ich kompleksowej oceny.

Do góry

 

 

liczba N

Liczba pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, ustalana na podstawie corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Do góry

 

 

monografia

Monografie naukowe to w szczególności edycje tekstów źródłówych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych. 

Monografie zalicza się do osiąnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe,
  • zawierają bibliografię naukową,
  • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (6 *40.000 znaków = ok. 132 s.),
  • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy,
  • przedstawiają określone zagadanienie w sposób oryginalny i twórczy.

Uwaga: do dorobku jednostki naukowej nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych. Wymienione typy publikacji rejestrowane są w systemie PUB, ale nie uwzględniane przy ocenie parametrycznej jednostki.

Do góry