Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Biuro Nauki i Informacji Naukowej

Publikacje pracowników DSW

PUB (Publikacje Pracowników DSW) – uczelniany system rejestracji dorobku piśmienniczego

 

Dorobek publikacyjny pracowników DSW rejestrowany jest w bazie PUB oraz w Polskiej Bibliografii Naukowej.

Do bazy PUB wpisywane są informacje o publikacjach naukowych i fachowych pracowników, doktorantów i studentów DSW, a także innych autorów, których prace posiadają afiliację DSW. Opis bibliograficzny pracy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (oryginału lub kopii publikacji).

Zasady funkcjonowania systemu PUB reguluje Zarządzenie nr 2/2013 Rektora DSW z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie obowiązku dokumentowania i upowszechniania informacji o publikacjach pracowników, doktorantów, studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Zgłoszenie nowej publikacji

 1. Zgłoszenie publikacji, której pełny tekst jest dostępny on-line – należy wypełnić formularz on-line
 2. Zgłoszenie publikacji, której egzemplarz dostępny jest w Bibliotece DSW – należy wypełnić formularz on-line
 3. Zgłoszenie publikacji niedostępnej w Bibliotece DSW lub on-line – należy dostarczyć egzemplarz do Centrum Informacji Naukowej DSW (wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe). Po wprowadzeniu danych egzemplarz jest oddawany autorowi.

Zgłoszenie nowej publikacji powinno nastąpić do 30 dni od ukazania się publikacji.

Zaliczenie do dorobku jednostki naukowej

Do systemu PUB wprowadzane są przede wszystkim informacje o publikacjach naukowych zaliczanych do dorobku jednostek naukowych DSW (wydziałów).

Zgodnie z regulacjami MNiSW do dorobku jednostek organizacyjnych Uczelni (wydziałów) zalicza się:

 • wszystkie prace autorów (współautorów), którzy uwzględnieni zostali przy określeniu liczby N i jednocześnie wskazali tę jednostkę w afiliacji,
 • prace autorów (współautorów), którzy wskazali tę jednostkę w afiliacji – z zastrzeżeniem, że liczba publikacji uznanych jednostce nie może stanowić więcej niż 20% wszystkich publikacji.

 

Rejestrowane publikacje

W PUB dokumentowane są publikacje wydane w formie drukowanej lub elektronicznej. Rejestracji podlegają:

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych,
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte (książki),
 • autorskie rozdziały w książkach naukowych,
 • redakcja naukowa monografii,
 • referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
 • recenzje opublikowane w czasopismach,
 • tłumaczenia,
 • opracowania,
 • przedmowy,
 • sprawozdania,
 • oraz wybrane publikacje nie mające charakteru naukowego, np. prace dydaktyczne, popularyzatorskie, instruktażowe.