Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Ocena dorobku naukowego

 

Ocena dorobku naukowego odnosi się do uczelni, jednostek naukowych (w DSW – wydziałów) lub pracowników i dokonywana jest w ramach:

 • kategoryzacji, czyli oceny jednostek naukowych dokonywanej raz na cztery lata, której efektem jest przyznawana jednostce kategoria naukowa (A+, A, B, C),
 • benchmarkingu uczelni (np. Rankingu Szkół Wyższych tygodnika "Perspektywy"),
 • procedur o nadanie stopnia/tytułu naukowego,
 • oceny wniosków grantowych (np. NCN),
 • oceny pracownika uczelni, jego działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • wewnętrznych konkursów grantowych/stypendialnych (np. stypendia doktorantów DSW).

Poniżej zamieszczone są szczegółowe informacje odnoszące się do pierwszego systemu oceny, tj. kategoryzacji. Zasady oceny jednostek naukowych mają największy wpływ (w Polsce) na inne systemy oceny działalności naukowej (np. na ocenę pracowników dokonywaną przez uczelnię/wydziały).

 

 

Kategoryzacja

Kategoryzację, czyli nadanie kategorii naukowej, poprzedza parametryczna ocena jednostki naukowej (kompleksowa ocena jednostek naukowych). Dokonywana jest raz na cztery lata i obejmuje okres czterech lat. Za ustalenie zasad i przeprowadzenie oceny odpowiedzialny jest Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). W wyniku oceny, która w uproszczeniu polega na porównaniu osiągnięć naukowych podobnych jednostek naukowych (włączonych do tzw. Grup Wspólnej Oceny) między sobą, MNiSW nadaje jednostkom jedną z czterech kategorii naukowych:

 • A+ - poziom wiodący,
 • A - poziom bardzo dobry,
 • B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki,
 • C - poziom niezadowalający.

 

 

Ocena parametryczna w roku 2017 (za lata 2013-2016)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 2154)

Najważniejsze zmiany w ocenie jednostek naukowych to:

 • zmiana metody wyłaniania Grup Wspólnej Oceny (uwzględnienie większej liczby parametrów o określaniu jednostek jednorodnych, wprowadzenie kategorii jednostek niejednorodnych),
 • wprowadzenie efektów wdrożeniowych i aplikacyjnych, jako kryterium oceny, do wszystkich grup nauk (przy czym efekty aplikacyjne nie muszą mieć wymiaru finansowego),
 • nowa definicja monografii naukowej (włączenie podręczników akademickich do oceny, wprowadzenie kategorii monografii wybitnych),
 • premiowanie udziału jednostek naukowych w projektach międzynarodowych.