Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Ocena dorobku naukowego

 

Ocena dorobku naukowego odnosi się do uczelni, dyscyplin naukowych i artystycznych lub pracowników i dokonywana jest w ramach:

  • kategoryzacji, czyli oceny jednostek naukowych w ramach dyscypliny dokonywanej raz na cztery lata, której efektem jest przyznawana jednostce kategoria naukowa (A+, A, B+, B, C),
  • benchmarkingu uczelni (np. Rankingu Szkół Wyższych tygodnika "Perspektywy"),
  • procedur o nadanie stopnia/tytułu naukowego,
  • oceny wniosków grantowych (np. NCN),
  • oceny pracownika uczelni, jego działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
  • wewnętrznych konkursów grantowych/stypendialnych (np. stypendia doktorantów DSW).

Poniżej zamieszczone są szczegółowe informacje odnoszące się do pierwszego systemu oceny, tj. kategoryzacji.

 

 

Kategoryzacja

Kategoryzację, czyli nadanie kategorii naukowej, poprzedza ocena jakości działalności naukowej (przeprowadzana w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie). Dokonywana jest raz na cztery lata i obejmuje okres czterech lat. Za ustalenie zasad i przeprowadzenie oceny odpowiedzialna jest Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). W wyniku oceny, która w uproszczeniu polega na porównaniu osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych z zestawem wartości referencyjnych dla każdej z kategorii naukowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje jednostkom w danej dyscyplinie jedną z pięciu kategorii naukowych: A+, A, B+, B lub C, przy czym najwyższa kategoria A+ zostaje przyznana po dodatkowej ocenie eksperckiej.

Ocena parametryczna w roku 2021 (za lata 2017-2020)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392)

Ocena parametryczna w roku 2017 (za lata 2013-2016)

Podstawa prawna: (uchylona)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 2154)

Najważniejsze zmiany w ocenie jednostek naukowych to:

  • zmiana metody wyłaniania Grup Wspólnej Oceny (uwzględnienie większej liczby parametrów o określaniu jednostek jednorodnych, wprowadzenie kategorii jednostek niejednorodnych),
  • wprowadzenie efektów wdrożeniowych i aplikacyjnych, jako kryterium oceny, do wszystkich grup nauk (przy czym efekty aplikacyjne nie muszą mieć wymiaru finansowego),
  • nowa definicja monografii naukowej (włączenie podręczników akademickich do oceny, wprowadzenie kategorii monografii wybitnych),
  • premiowanie udziału jednostek naukowych w projektach międzynarodowych.