DE ES GB PL SE FR
Det saknas i hög grad forskning om fullföljande respektive avhopp i högre utbildning. Vi tror därför att detta projekt kommer att fylla ett viktigt tomrum. Under senare år har rikt­linjer på såväl nationell som europeisk nivå fokuserat på frågor om tillträde. Det ökade tillträdet för icke traditionella grupper (såväl unga som äldre vuxna) riskerar emellertid att misslyckas om studenter inte får positiva lärerfarenheter. Högre utbildning behöver för­ändras för att möta behovet hos dessa grupper, för att und­vika att de misslyckas och inte fullföljer sina studier. Detta forsk­ningsprojekt kommer att identifiera strategier för så­dana förändringar. Tillträdet till högre utbildning är i vissa euro­peiska länder högt men tillgången till kunskap genom lämplig pedagogik och lämpligt stöd inklusive tillgång till bibliotek och andra resurser är ibland låg.

Nyckelfrågor i RANLHE projektet


 
135230-LLP-1-2007-1-UK-KA1-KA1SCR report a bug on webpage