Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

O uczelni

Historia i misja Uczelni

Misja Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa w swych działaniach kieruje się misją uczelni społecznie zaangażowanej, co wyraża się w podstawowych obszarach aktywności uczelni: po pierwsze, kształcenia, które zmierza do formowania odpowiednich cech absolwenta zdolnego do refleksyjnej praktyki i krytycznego myślenia kontekstowego, dialogu, empatii; po drugie, działalności naukowej, której celem jest budowanie etosu nauki przez relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dzielenie się wiedzą, wzmacnianie relacji kulturotwórczych ze środowiskiem; po trzecie, budowania tożsamości uczelni, która jest organizacją uczącą się, innowacyjną, otwartą i przedsiębiorczą.

 

Uczelnia dba, aby jej absolwenci byli gruntownie przygotowani do podejmowania ról społecznych i zawodowych, odpowiadających potrzebom współczesności. Absolwent DSW to kompetentny praktyk, który jest w pełni zdolny do samodzielnego rozwoju zawodowego, w kierunkach wynikających z aktualnych potrzeb rynku pracy. Absolwent uczelni jest również refleksyjnym obywatelem, wyposażonym w toku swojej edukacji w kompetencje krytyczne. Posiada on nie tylko umiejętność wyrażania opinii oraz woli własnej i współobywateli, ale również kształtowania woli społecznej. Jest również zdeterminowany do działania na rzecz artykułowanego w dyskursie społecznym dobra wspólnego. Rola obywatela nie kończy się dla absolwenta Uczelni w granicach społeczności lokalnej, czy państwa. Jest on przygotowany do pełnienia roli aktywnego uczestnika wspólnoty międzynarodowej oraz gotowy do korzystania z dorobku innych kultur i narodów, umiejętnie wzbogacając go doświadczeniami własnego życia. Dolnośląska Szkoła Wyższa dąży tym samym do kształtowania uczących się przez całe życie, pracujących nad własnym rozwojem zaangażowanych obywateli.

 

Misja Uczelni może być realizowana dzięki dążeniu do wykreowania własnej niepowtarzalnej tożsamości, która opiera się na postulacie uczelni społecznie odpowiedzialnej i zaangażowanej oraz celach polityki uczenia się przez całe życie. W ten sposób Dolnośląska Szkoła Wyższa odwołuje się do tak ważnych społecznie wartości jak równość, sprawiedliwość, podmiotowość i sprawstwo oraz tolerancja i uwrażliwienie na różnice w świecie społecznym.

Polityka jakości

Polityka jakości

Certyfikat jakości 

Certyfikat jakości

Historia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

1997 – utworzenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu (wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 118), zezwolenie na prowadzenie studiów licencjackich na kierunkach pedagogika oraz pedagogika specjalna oraz pierwszych studiów podyplomowych. Założycielem Uczelni jest Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu.

 

Formalnym świadectwem rozwoju i organizacyjnego dojrzewania Uczelni są decyzje MEN, MENiS i MNiSW dotyczące jej działalności:

1997 – utworzenie DSWE, zezwolenie na prowadzenie kierunku studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna (decyzja MEN z 16 czerwca 1997 r.)

1997 – wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 118 (decyzja MEN z 30 czerwca 1997 r.)

1999 – uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku stosunki międzynarodowe (decyzja MEN z 30 września 1999 r.)

2000 – uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (decyzja MEN z 6 listopada 2000 r.)

2001 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów  magisterskich pięcioletnich jednolitych i II stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku pedagogika (decyzja MEN z 28 czerwca 2001 r.)

2001 – przedłużenie okresu działalności Uczelni do 30 września 2010 r. (decyzja MEN z 6 sierpnia 2001 r.)

2002 – uzupełnienie nazwy „Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu” o człon „Towarzystwa Wiedzy Powszechnej” (decyzja MENiS z 28 lutego 2002 r.)

2003uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu (Uchwała Nr 14/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 23 stycznia 2003 r.)

2003uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim na kierunku pedagogika prowadzonym w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu (Uchwała Nr 50/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 20 lutego 2003 r.)

2004 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów magisterskich pięcioletnich jednolitych i II stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku pedagogika specjalna (decyzja MENiS z 11 października 2004 r.)

2005 – uzyskanie zgody do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 28 listopada 2005 r.)

2006 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku kulturoznawstwo i etnologia (decyzja MENiS z 28 kwietnia 2006 r.)

2006 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (decyzja MNiSW z 21 lipca 2006 r.)

2006 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku stosunki międzynarodowe (decyzja MNiSW z dnia 30 listopada 2006 r.)

2007 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filozofia (decyzja MNiSW z 25 maja 2007 r.)

2007 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku praca socjalna (decyzja MNiSW z 6 lipca 2007 r.)

2007 – zmiana nazwy „Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu” na „Dolnośląska Szkoła Wyższa” (decyzja MNiSW z 7 września 2007 r.)

2007 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku bezpieczeństwo narodowe (decyzja MNiSW z 31 lipca 2007 r.)

2008 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku geodezja i kartografia (decyzja MNiSW z 6 czerwca 2008 r.)

2008 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku nauki o rodzinie (decyzja MNiSW z dnia 04 lipca 2008 r.)

2008 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku nawigacja (decyzja MNiSW z 24 września 2008 r.)

2009 – uzyskanie zgody do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 30 listopada 2009 r.)

2010 – uzyskanie zgody do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 25 stycznia 2010 r.)

2010 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku historia (decyzja MNiSW z 30 kwietnia 2010 r.)

2010 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku bezpieczeństwo narodowe (decyzja MENiS z 24 września 2010 r.)

2011 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pedagogika (decyzja MNiSW z 20 grudnia 2011 r.)

2011 – uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku pedagogika (decyzja MNiSW z 23 grudnia 2011 r.)

2012uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia na studiach I stopnia (licencjackich) na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Uchwała Nr 485/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 22 listopada 2012 r.)

2013 – włączenie Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „ASESOR” w strukturę Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (decyzja MNiSW z 30 stycznia 2013 r.)