Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Zakres materiału i warunki zaliczenia lektoratu z j. angielskiego– studia stacjonarne, studia niestacjonarne

 

Lektorat języka angielskiego obejmuje:

  •        ćwiczenia (24 godzin)
  •        e-learning (10 godzin)
  •        konsultacje (6 godzin)

 

Zakres materiału:

Ćwiczenia

Podręcznik: Speakout Upper Intermediate (B2) – KSIĄŻKA Z KLUCZEM DOSTĘPU

 

semestr III – Unit 1, Unit 2, Unit 3

semestr IV –Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7

semestr V– Unit 8, Unit 9, Unit 10.

 

Treści kształcenia – zajęcia w bezpośrednim kontakcie (24 godziny)

1)      Semestr III (units 1-3): # Grammar: • tense revision: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous; • direct/indirect questions • -ed/-ing adjectives • modifiers with gradable and non gradable adjectives • the passive • used to/would/be (get) used to • future forms review: going to, present continuous, present simple, will, be likely to, might, could • countable, uncountable and plural nouns • narrative tenses # Vocabulary: • personality • phrases used in adverts • phrases for telling a personal story • social issues • surveillance, survey phrases • good and bad behaviour • locations • phrases for describing and recommending an activity • idioms # Speaking: • asking personal questions • talking about experiences • role play making phone enquiries • describing a first encounter • talking about social issues • discussing surveillance society • discussing ingredients of happiness • talking about playing games and sports • talking about holidays • talking about game shows • using mirror questions • telling a personal anecdote # Writing: • writing an informal letter • writing a summary of a first encounter story • writing a letter of complaint • writing tips for being happy for a website • writing an opinion essay about leisure time • writing a true story

2)      Semestr IV (units 4-7): # Grammar: • wishes and regrets: I wish/if only/should have • expressing likes and dislikes • articles • conditionals: 0, I, II/as long as/unless/providing • modal verbs and phrases for obligation, prohibition, permission and ability • future perfect and continuous • persuading • quantifiers • reported speech • emphasis # Vocabulary: • regrets • multi-word verbs • feeling adjectives • change • compound nouns • adjectives to describe ideas • phrases for presenting a business idea • age • word formation • optimism and pessimism • collocations about living longer • television • reporting verbs • the press • phrases for re-telling a new story # Writing: • writing a description of a favourite scene • writing a report • writing a product leaflet for a ‘genius’ idea • writing a letter to your future self • writing a forum comment giving your opinion • writing a discursive essay • writing a news article

3)      Semestr V (units 8-10): # Grammar: • conditionals: II, III, mixed conditionals • -ing form and infinitive • past modals of deduction • relative clauses • participle clauses # Vocabulary: • collocations connected to decision making • feelings phrases • idioms connected to time • adjective of manners • phrases to talk about a family or a cultural ritual • crime • synonyms for verbs connected to scams • verb phrases for incidents • survival items • phrases to negotiate agreement • adjectives to describe films • the arts • dimensions • phrases to describe art # Writing: • writing an informal article • writing about a family ritual • writing an advice leaflet to help visitors to your city • writing a story about a lucky escape • writing a film review • writing a description of a favourite work of art or building

Treści kształcenia: e-learning (10 godzin), treści komplementarne do zajęć w bezpośrednim kontakcie

1)      Semestr III: # Grammar/Function: direct/indirect questions; present perfect/past simple, polite enquiries, present perfect simple and continuous, the passive, opinions, used to/would, be (get) used to, future forms review, describing procedures, narrative tenses # Vocabulary: personality, feelings, word formation, adverts, social issues, verbs/nouns with the same form, surveillance, opinion adjectives, behaviour, locations, uncountable and plural forms, common actions, mirror questions, sayings # Reading: Speed shrinking, So you want to be a spy?, Space tourism is here! # Writing: an informal e-mail, a letter of complaint (formal written language), an opinion essay (linkers), a story # Listening: DreamsReal.com, Are you addicted to social network?, Seven types of stories

2)      Semestr IV: # Grammar/Function: I wish/ If only/ should have, expressing likes and dislikes, articles, conditionals, suggesting ideas, modal verbs and phrases, future perfect and continuous, persuading, quantifiers, reported speech, adding emphasis # Vocabulary: regrets, multi-word verbs, change, compound nouns, advertising, adjectives, age, word-formation, optimism/pessimism, collocations, television, reporting verbs, the press # Reading: Outstanding, The ten best and worst words in advertising, 2020 vision, Say “cheese” now… sue later # Writing: sentences for a report, learning to make written comparisons, a letter (linkers of purpose), a discursive essay # Listening: The Ig Nobel Prize, What’s the best age?, Favourite childhood TV programme

3)      Semestr V: Grammar/Function: conditionals, -ing form and infinitive, past modals of deduction, reporting incidents, relative clauses, participle clauses, giving a tour # Vocabulary: collocations, feelings, idioms, manner, crime, dependent prepositions, incidents, adjectives to describe a film, the arts, two-part phrases, dimensions # Reading: Sleep position gives personality clue, Five reasons you will fall for an internet scam, Film fan forum # Writing: an informal article, a leaflet # Listening: Behaviour experiment, Inattentional blindness, How to take a good photo

Kształcenie kierunkowe (6 godzin konsultacji):

1)      Semestr III: Terminy i pojęcia stosowane w dyscyplinie naukowej, właściwej dla kierunku/specjalności studiów

2)      Semestr IV: Tworzenie konspektu (spisu treści), planu własnej pracy dyplomowej bądź innej wypowiedzi pisemnej

3)      Semestr V: Tworzenie streszczeń tekstów (pracy dyplomowej bądź artykułu)

Warunki zaliczenia:

Semestr trzeci

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

• obecność na zajęciach - minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć – minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne (zawierające m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisania tekstów użytkowych) w semestrze – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań na platformie e-learningowej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w formie pisemnej słowniczka pojęć, terminów w języku angielskim stosowanych w dyscyplinie naukowej, właściwej dla kierunku studiów – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

Semestr czwarty

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

• obecność na zajęciach - minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć – minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne w semestrze (zawierające m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisane tekstów użytkowych – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań na platformie e-learningowej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w języku obcym konspektu (rozbudowanego spisu treści, planu pracy licencjackiej/dyplomowej) – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

Semestr piąty

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

• obecność na zajęciach - minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć– minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne w semestrze (zawierające m.in. rozumienie ze słuch, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisanie tekstów użytkowych) – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań na platformie e-learningowej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w języku obcym streszczenia pracy licencjackiej/dyplomowej/ artykułu naukowego – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

Łącznie w semestrze można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ocena bdb         91 - 100 pkt

Ocena db+         81 - 90 pkt

Ocena db            71 - 80 pkt

Ocena dst+        61 - 70 pkt

Ocena dst           51 - 60 pkt

 

Studenci realizujący zajęcia z języka obcego w trybie indywidualnym zobowiązani są do udziału w dodatkowych konsultacjach z lektorem (5 razy w semestrze), na których zaliczają materiał podręcznikowy. Za udział z konsultacjach otrzymują max. 10 punktów (2 punkty za każdy umówiony i zaliczony termin). Ponadto, studentów obowiązują pozostałe warunki zaliczenia (tj. zaliczenie 2 sprawdzianów pisemnych, wykonywanie zadań na platformie e-learningowej oraz przygotowanie w każdym semestrze prac związanych ze studiowanym kierunkiem).