Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

 

Zakres materiału i warunki zaliczenia lektoratu j. angielskiego - studia stacjonarne

Lektorat języka angielskiego obejmuje:

 •         ćwiczenia (45 godzin)
 •         e-learning
 •         konsultacje

 

Zakres materiału:

Ćwiczenia

Podręcznik: Speakout Upper Intermediate (B2) – książka z kluczem dostępu

 

semestr III – Unit 1, Unit 2, Unit 3

semestr IV –Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7

semestr V– Unit 8, Unit 9, Unit 10.

 

Treści kształcenia – zajęcia w bezpośrednim kontakcie (45 godzin)

1)      Semestr III (units 1-3): # Grammar: • tense revision: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous; • direct/indirect questions • -ed/-ing adjectives • modifiers with gradable and non gradable adjectives • the passive • used to/would/be (get) used to • future forms review: going to, present continuous, present simple, will, be likely to, might, could • countable, uncountable and plural nouns • narrative tenses # Vocabulary: • personality • phrases used in adverts • phrases for telling a personal story • social issues • surveillance, survey phrases • good and bad behaviour • locations • phrases for describing and recommending an activity • idioms # Speaking: • asking personal questions • talking about experiences • role play making phone enquiries • describing a first encounter • talking about social issues • discussing surveillance society • discussing ingredients of happiness • talking about playing games and sports • talking about holidays • talking about game shows • using mirror questions • telling a personal anecdote # Writing: • writing an informal letter • writing a summary of a first encounter story • writing a letter of complaint • writing tips for being happy for a website • writing an opinion essay about leisure time • writing a true story

2)      Semestr IV (units 4-7): # Grammar: • wishes and regrets: I wish/if only/should have • expressing likes and dislikes • articles • conditionals: 0, I, II/as long as/unless/providing • modal verbs and phrases for obligation, prohibition, permission and ability • future perfect and continuous • persuading • quantifiers • reported speech • emphasis # Vocabulary: • regrets • multi-word verbs • feeling adjectives • change • compound nouns • adjectives to describe ideas • phrases for presenting a business idea • age • word formation • optimism and pessimism • collocations about living longer • television • reporting verbs • the press • phrases for re-telling a new story # Writing: • writing a description of a favourite scene • writing a report • writing a product leaflet for a ‘genius’ idea • writing a letter to your future self • writing a forum comment giving your opinion • writing a discursive essay • writing a news article

3)      Semestr V (units 8-10): # Grammar: • conditionals: II, III, mixed conditionals • -ing form and infinitive • past modals of deduction • relative clauses • participle clauses # Vocabulary: • collocations connected to decision making • feelings phrases • idioms connected to time • adjective of manners • phrases to talk about a family or a cultural ritual • crime • synonyms for verbs connected to scams • verb phrases for incidents • survival items • phrases to negotiate agreement • adjectives to describe films • the arts • dimensions • phrases to describe art # Writing: • writing an informal article • writing about a family ritual • writing an advice leaflet to help visitors to your city • writing a story about a lucky escape • writing a film review • writing a description of a favourite work of art or building

Treści kształcenia: e-learning, treści komplementarne do zajęć w bezpośrednim kontakcie

1)      Semestr III: # Grammar/Function: direct/indirect questions; present perfect/past simple, polite enquiries, present perfect simple and continuous, the passive, opinions, used to/would, be (get) used to, future forms review, describing procedures, narrative tenses # Vocabulary: personality, feelings, word formation, adverts, social issues, verbs/nouns with the same form, surveillance, opinion adjectives, behaviour, locations, uncountable and plural forms, common actions, mirror questions, sayings # Reading: Speed shrinking, So you want to be a spy?, Space tourism is here! # Writing: an informal e-mail, a letter of complaint (formal written language), an opinion essay (linkers), a story # Listening: DreamsReal.com, Are you addicted to social network?, Seven types of stories

2)      Semestr IV: # Grammar/Function: I wish/ If only/ should have, expressing likes and dislikes, articles, conditionals, suggesting ideas, modal verbs and phrases, future perfect and continuous, persuading, quantifiers, reported speech, adding emphasis # Vocabulary: regrets, multi-word verbs, change, compound nouns, advertising, adjectives, age, word-formation, optimism/pessimism, collocations, television, reporting verbs, the press # Reading: Outstanding, The ten best and worst words in advertising, 2020 vision, Say “cheese” now… sue later # Writing: sentences for a report, learning to make written comparisons, a letter (linkers of purpose), a discursive essay # Listening: The Ig Nobel Prize, What’s the best age?, Favourite childhood TV programme

3)      Semestr V: Grammar/Function: conditionals, -ing form and infinitive, past modals of deduction, reporting incidents, relative clauses, participle clauses, giving a tour # Vocabulary: collocations, feelings, idioms, manner, crime, dependent prepositions, incidents, adjectives to describe a film, the arts, two-part phrases, dimensions # Reading: Sleep position gives personality clue, Five reasons you will fall for an internet scam, Film fan forum # Writing: an informal article, a leaflet # Listening: Behaviour experiment, Inattentional blindness, How to take a good photo

Kształcenie kierunkowe:

1)      Semestr III: Terminy i pojęcia stosowane w dyscyplinie naukowej, właściwej dla kierunku/specjalności studiów

2)      Semestr IV: Tworzenie konspektu (spisu treści), planu własnej pracy dyplomowej bądź innej wypowiedzi pisemnej

3)      Semestr V: Tworzenie streszczeń tekstów (pracy dyplomowej bądź artykułu)

Warunki zaliczenia:

Semestr trzeci

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

• obecność na zajęciach - minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć – minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne (zawierające m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisania tekstów użytkowych) w semestrze – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań na platformie e-learningowej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w formie pisemnej słowniczka pojęć, terminów w języku angielskim stosowanych w dyscyplinie naukowej, właściwej dla kierunku studiów – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

Semestr czwarty

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

• obecność na zajęciach - minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć – minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne w semestrze (zawierające m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisane tekstów użytkowych – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań na platformie e-learningowej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w języku obcym konspektu (rozbudowanego spisu treści, planu pracy licencjackiej/dyplomowej) – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

Semestr piąty

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

• obecność na zajęciach - minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć– minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne w semestrze (zawierające m.in. rozumienie ze słuch, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisanie tekstów użytkowych) – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań na platformie e-learningowej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w języku obcym streszczenia pracy licencjackiej/dyplomowej/ artykułu naukowego – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

Łącznie w semestrze można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ocena bdb         91 - 100 pkt

Ocena db+         81 - 90 pkt

Ocena db            71 - 80 pkt

Ocena dst+        61 - 70 pkt

Ocena dst           51 - 60 pkt

 

Studenci realizujący zajęcia z języka obcego w trybie indywidualnym zobowiązani są do udziału w dodatkowych konsultacjach z lektorem (5 razy w semestrze), na których zaliczają materiał podręcznikowy. Za udział z konsultacjach otrzymują max. 10 punktów (2 punkty za każdy umówiony i zaliczony termin). Ponadto, studentów obowiązują pozostałe warunki zaliczenia (tj. zaliczenie 2 sprawdzianów pisemnych, wykonywanie zadań na platformie e-learningowej oraz przygotowanie w każdym semestrze prac związanych ze studiowanym kierunkiem).

 

 

Zakres materiału i warunki zaliczenia lektoratu z j. angielskiego– studia niestacjonarne

 

Lektorat języka angielskiego obejmuje:

 •        ćwiczenia (24 godzin)
 •        e-learning (10 godzin)
 •        konsultacje (6 godzin)

 

Zakres materiału:

Ćwiczenia

Podręcznik: Speakout Upper Intermediate (B2) – książka z kluczem dostępu

 

semestr III – Unit 1, Unit 2, Unit 3

semestr IV –Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7

semestr V– Unit 8, Unit 9, Unit 10.

 

Treści kształcenia – zajęcia w bezpośrednim kontakcie (24 godziny)

1)      Semestr III (units 1-3): # Grammar: • tense revision: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous; • direct/indirect questions • -ed/-ing adjectives • modifiers with gradable and non gradable adjectives • the passive • used to/would/be (get) used to • future forms review: going to, present continuous, present simple, will, be likely to, might, could • countable, uncountable and plural nouns • narrative tenses # Vocabulary: • personality • phrases used in adverts • phrases for telling a personal story • social issues • surveillance, survey phrases • good and bad behaviour • locations • phrases for describing and recommending an activity • idioms # Speaking: • asking personal questions • talking about experiences • role play making phone enquiries • describing a first encounter • talking about social issues • discussing surveillance society • discussing ingredients of happiness • talking about playing games and sports • talking about holidays • talking about game shows • using mirror questions • telling a personal anecdote # Writing: • writing an informal letter • writing a summary of a first encounter story • writing a letter of complaint • writing tips for being happy for a website • writing an opinion essay about leisure time • writing a true story

2)      Semestr IV (units 4-7): # Grammar: • wishes and regrets: I wish/if only/should have • expressing likes and dislikes • articles • conditionals: 0, I, II/as long as/unless/providing • modal verbs and phrases for obligation, prohibition, permission and ability • future perfect and continuous • persuading • quantifiers • reported speech • emphasis # Vocabulary: • regrets • multi-word verbs • feeling adjectives • change • compound nouns • adjectives to describe ideas • phrases for presenting a business idea • age • word formation • optimism and pessimism • collocations about living longer • television • reporting verbs • the press • phrases for re-telling a new story # Writing: • writing a description of a favourite scene • writing a report • writing a product leaflet for a ‘genius’ idea • writing a letter to your future self • writing a forum comment giving your opinion • writing a discursive essay • writing a news article

3)      Semestr V (units 8-10): # Grammar: • conditionals: II, III, mixed conditionals • -ing form and infinitive • past modals of deduction • relative clauses • participle clauses # Vocabulary: • collocations connected to decision making • feelings phrases • idioms connected to time • adjective of manners • phrases to talk about a family or a cultural ritual • crime • synonyms for verbs connected to scams • verb phrases for incidents • survival items • phrases to negotiate agreement • adjectives to describe films • the arts • dimensions • phrases to describe art # Writing: • writing an informal article • writing about a family ritual • writing an advice leaflet to help visitors to your city • writing a story about a lucky escape • writing a film review • writing a description of a favourite work of art or building

Treści kształcenia: e-learning (10 godzin), treści komplementarne do zajęć w bezpośrednim kontakcie

1)      Semestr III: # Grammar/Function: direct/indirect questions; present perfect/past simple, polite enquiries, present perfect simple and continuous, the passive, opinions, used to/would, be (get) used to, future forms review, describing procedures, narrative tenses # Vocabulary: personality, feelings, word formation, adverts, social issues, verbs/nouns with the same form, surveillance, opinion adjectives, behaviour, locations, uncountable and plural forms, common actions, mirror questions, sayings # Reading: Speed shrinking, So you want to be a spy?, Space tourism is here! # Writing: an informal e-mail, a letter of complaint (formal written language), an opinion essay (linkers), a story # Listening: DreamsReal.com, Are you addicted to social network?, Seven types of stories

2)      Semestr IV: # Grammar/Function: I wish/ If only/ should have, expressing likes and dislikes, articles, conditionals, suggesting ideas, modal verbs and phrases, future perfect and continuous, persuading, quantifiers, reported speech, adding emphasis # Vocabulary: regrets, multi-word verbs, change, compound nouns, advertising, adjectives, age, word-formation, optimism/pessimism, collocations, television, reporting verbs, the press # Reading: Outstanding, The ten best and worst words in advertising, 2020 vision, Say “cheese” now… sue later # Writing: sentences for a report, learning to make written comparisons, a letter (linkers of purpose), a discursive essay # Listening: The Ig Nobel Prize, What’s the best age?, Favourite childhood TV programme

3)      Semestr V: Grammar/Function: conditionals, -ing form and infinitive, past modals of deduction, reporting incidents, relative clauses, participle clauses, giving a tour # Vocabulary: collocations, feelings, idioms, manner, crime, dependent prepositions, incidents, adjectives to describe a film, the arts, two-part phrases, dimensions # Reading: Sleep position gives personality clue, Five reasons you will fall for an internet scam, Film fan forum # Writing: an informal article, a leaflet # Listening: Behaviour experiment, Inattentional blindness, How to take a good photo

Kształcenie kierunkowe (6 godzin konsultacji):

1)      Semestr III: Terminy i pojęcia stosowane w dyscyplinie naukowej, właściwej dla kierunku/specjalności studiów

2)      Semestr IV: Tworzenie konspektu (spisu treści), planu własnej pracy dyplomowej bądź innej wypowiedzi pisemnej

3)      Semestr V: Tworzenie streszczeń tekstów (pracy dyplomowej bądź artykułu)

Warunki zaliczenia:

Semestr trzeci

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

• obecność na zajęciach - minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć – minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne (zawierające m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisania tekstów użytkowych) w semestrze – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań na platformie e-learningowej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w formie pisemnej słowniczka pojęć, terminów w języku angielskim stosowanych w dyscyplinie naukowej, właściwej dla kierunku studiów – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

Semestr czwarty

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

• obecność na zajęciach - minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć – minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne w semestrze (zawierające m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisane tekstów użytkowych – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań na platformie e-learningowej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w języku obcym konspektu (rozbudowanego spisu treści, planu pracy licencjackiej/dyplomowej) – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

Semestr piąty

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

• obecność na zajęciach - minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć– minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne w semestrze (zawierające m.in. rozumienie ze słuch, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisanie tekstów użytkowych) – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań na platformie e-learningowej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w języku obcym streszczenia pracy licencjackiej/dyplomowej/ artykułu naukowego – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

Łącznie w semestrze można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ocena bdb         91 - 100 pkt

Ocena db+         81 - 90 pkt

Ocena db            71 - 80 pkt

Ocena dst+        61 - 70 pkt

Ocena dst           51 - 60 pkt

 

Studenci realizujący zajęcia z języka obcego w trybie indywidualnym zobowiązani są do udziału w dodatkowych konsultacjach z lektorem (5 razy w semestrze), na których zaliczają materiał podręcznikowy. Za udział z konsultacjach otrzymują max. 10 punktów (2 punkty za każdy umówiony i zaliczony termin). Ponadto, studentów obowiązują pozostałe warunki zaliczenia (tj. zaliczenie 2 sprawdzianów pisemnych, wykonywanie zadań na platformie e-learningowej oraz przygotowanie w każdym semestrze prac związanych ze studiowanym kierunkiem).

 

Zakres materiału i warunki zaliczenia lektoratu z j. niemieckiego – studia stacjonarne

 

Lektorat języka niemieckiego obejmuje:

 •          ćwiczenia (45 godzin)
 •          praca własna
 •          konsultacje

 

Zakres materiału:

Ćwiczenia

Podręcznik:  Aspekte 2. Mittelstuffe  Deutsch, U. Koithan, H. Schmitz, T. Sieber, R. Sonntag, Langescheidt, 2012 i nast.

 

semestr III – Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3

semestr IV – Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 6,

semestr V– Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10.

 

 

1)       III SEMESTR: (Kapitel I – Neue Heimat; Kapitel II – Sprich mit; Kapitel III – Arbeit ist das halbe Leben) Grammatik – Wortbildung; Negation, Negationsworte; Wortfolge im Satz; Pronomen es; Nebensätze mit während und zweiteligen Konnektoren; Vergleichsätze mit-als, wie; Infinitivkonstruktionen mit oder ohne ,,zu“ ohne…zu; um….zu; anstatt…zu; Relativsätze , Modalsätze; Lexika – Der Mensch in seiner Heimat, Erfahrungen, interkulturelles Leben, Missverständnisse, Integration, Emigration, Fremdsprachenlernen, nichtverbale Kommunikation, Berufsarbeit, Berufe, Motivierung zur Arbeit, Arbeit im Team, Lebenslauf, Bewerbungsbrief; Sprechen – Erfahrungen aus der Heimat beschreiben, über Sprachen diskutieren, von Missverständnissen berichten, einen Streit konstruktiv führen, über Arbeit, Motivation sprechen, das Schemata erklären; Schreiben – Beitrag schreiben, die wichtigen Informationen notieren, Argumente pro und contra sammeln, Lebenslauf schreiben und analysieren, Bewerbungsbrief verfassen.

2)       IV SEMESTR: (Kapitel IV- Zusammenleben, Kapitel V – Wer Wissen schafft ,macht Wissenschaft, Kapitel VI – Kulturwelten) Grammatik – Relativsätze, Modalsätze Adjektive-Komposita, Indefinitpronomen, Passiv-Zeitformen, Passiv mit Modalverb, Passiversatzformen. Wortbildung, Präpositionen mit 3,2,4, Fall, Relativpronomen im Genitiv, Konjunktionen; Lexika – Leben in Gesellschaft ,Jugendkriminalität, Probleme der Jugend, Armut, Arbeitslosigkeit. Obdachlose- Texte verstehen; Ökologie, die Entdeckungen, die Erfindungen, Kultur erleben, Weltkulturerbe –darüber schreiben, Kunsturteil, Kunstwerke bewundern, schätzen, Bilderbesprechung, Bildergeschichte lesen, Bücher-Meinung dazu äußern, Buchrezension lesen, eigene Krimigeschichte schreiben; Verstehen- Texte über Wissenschaft, Probleme der Gesellschaft, an der Diskussion teilnehmen, Wort halten, in Rollenspiel sprechen, Statistiken vergleichen, detaillierte Informationen verstehen; Schreiben – einen Lesebrief schreiben, als Reaktion auf….Zukunftswünsche ausdrücken, eigene Szenarien entwickeln, Gedanken beschreiben.

3)       V SEMESTR:(Kapitel VII- Fit für; Kapitel VIII- Das macht Geschichte; Kapitel IX – Mit viel Gefühl; Kapitel X – Zukunft) Grammatik – Dialekte, Passiv mit sein, würde+Infinitiv-Konjunktiv II ,Konjunktiv mit Modalverben, Partizipien, Indirekte Rede, Konjunktiv I, Adjektive, Verben mit Präpositionen, Rektion der Substantiven, Partikel-Betonung der Emotionen, Verb-lassen, Modalverbähnliche Verben, feste Verbindungen, Satzgefüge; Lexika – Informationen erwerben, Ratschläge zum Prüfungsangst geben, über historische Ereignisse lesen, Geschichte verstehen, Informationen über Geschichte finden, die Daten recherchieren, Irrtümer der Geschichte nennen, verstehen, mit Zeitzeugen sprechen, Emotionen und Einstellungen verstehen, in die Zukunft einblicken, über Zukunft sprechen, Berufe der Zukunft, die Roboter, Entscheidungen treffen; Sprechen – Informationen zu verschiedenen Themen sammeln, Telefongespräche zu verschiedenen Themen und Problemen führen, wichtige Aussagen weitergeben, von eigenen Erfahrungen sprechen, positive und negative Bewertungen eines Films äußern, über Ereignisse aus der Geschichte sprechen, Präsentation zum Thema führen, kurzen Vortrag halten, über Wirkung von Musik sprechen ,über Zukunft sprechen; Hören – Telefongespräche, Ausschnitt aus Hörbuch verstehen.

 

Praca własna:

1)       SEMESTR III: Grammatik – Nebensätze mit während, sowohl..als, entweder…oder; einerseits, Konnektoren mit zu+Infinitiv, Vergleichsätze; Lesen - Porträts- Informationen über Persönlichkeiten sammeln; Hören - Filme sehen- kurze Zusammenfassungen machen;

2)       SEMESTR IV: Hören – Interviews, detaillierte Informationen verstehen, Filme sehen und darüber diskutieren – Filme ,,Gleichberechtigung“ ,,Kunst der Behinderte“, Sprechen – einen Vortrag machen –Neue Kommunikationsmittel Handy, Computer, Internet; Lesen – Artikel: Albert Einstein –Persönlichkeit beschreiben, bekannte Journalisten – Anne Will

3)       SEMESTR V: Porträts - Angela Merkel, Künstler Neo Rauch , bekannte Personen –fit für….. Frauenhofergesellschaft- Wissenschaft, Eine Zusammenfassung von den Texten machen, Filme- sehen:  ,,Die Aktivitäten der Jugend‘‘ – Eigene Meinung verfassen, ,,Spitzbergen-Samenbank“, ,,Nachkriegsjahre und Wiedervereinigung“,  sich für Diskussion vorbereiten.

 

Konsultacje:

1)  Semestr III: Terminy i pojęcia stosowane w dyscyplinie naukowej, właściwej dla kierunku/specjalności studiów

2)    Semestr IV: Tworzenie konspektu (spisu treści), planu własnej pracy dyplomowej bądź innej wypowiedzi pisemnej

3)       Semestr V: Tworzenie streszczeń tekstów (pracy dyplomowej bądź artykułu)

 

Semestr trzeci

 

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

 

• obecność na zajęciach -  minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć – minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne (zawierające m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisania tekstów użytkowych) w semestrze – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań, zaleconych przez lektora w ramach pracy własnej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w formie pisemnej słowniczka pojęć, terminów w języku niemieckim stosowanych w dyscyplinie naukowej, właściwej dla kierunku studiów – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

 

Semestr czwarty

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

 

• obecność na zajęciach -  minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć – minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne w semestrze (zawierające m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisane tekstów użytkowych – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań, zaleconych przez lektora w ramach pracy własnej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w języku obcym konspektu (rozbudowanego spisu treści, planu pracy licencjackiej/dyplomowej)  – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

 

Semestr piąty

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

 

• obecność na zajęciach -  minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć– minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne w semestrze (zawierające m.in. rozumienie ze słuch, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisanie tekstów użytkowych)  – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań, zaleconych przez lektora w ramach pracy własnej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w języku obcym streszczenia pracy licencjackiej/dyplomowej/ artykułu naukowego– minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

 

Łącznie w semestrze można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ocena bdb            91 - 100 pkt

Ocena db+            81 - 90 pkt

Ocena db              71 - 80 pkt

Ocena dst+           61 - 70 pkt

Ocena dst             51 - 60 pkt

 

Ostateczną ocenę uzyskaną w semestrze wpisuje osoba prowadząca konsultacje.

 

Zakres materiału i warunki zaliczenia lektoratu j. niemieckiego - studia niestacjonarne

 

 

Lektorat języka niemieckiego obejmuje:

 •          ćwiczenia (24 godzin)
 •          praca własna (10 godzin)
 •          konsultacje (6 godzin)

 

Zakres materiału:

Ćwiczenia

Podręcznik:  Aspekte 2. Mittelstuffe  Deutsch, U. Koithan, H. Schmitz, T. Sieber, R. Sonntag, Langescheidt, 2012 i nast.

 

semestr III – Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3

semestr IV – Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 6,

semestr V– Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10.

 

1)       III SEMESTR: (Kapitel I – Neue Heimat; Kapitel II – Sprich mit; Kapitel III – Arbeit ist das halbe Leben) Grammatik – Wortbildung; Negation, Negationsworte; Wortfolge im Satz; Pronomen es; Nebensätze mit während und zweiteligen Konnektoren; Vergleichsätze mit-als, wie; Infinitivkonstruktionen mit oder ohne ,,zu“ ohne…zu; um….zu; anstatt…zu; Relativsätze , Modalsätze; Lexika – Der Mensch in seiner Heimat, Erfahrungen, interkulturelles Leben, Missverständnisse, Integration, Emigration, Fremdsprachenlernen, nichtverbale Kommunikation, Berufsarbeit, Berufe, Motivierung zur Arbeit, Arbeit im Team, Lebenslauf, Bewerbungsbrief; Sprechen – Erfahrungen aus der Heimat beschreiben, über Sprachen diskutieren, von Missverständnissen berichten, einen Streit konstruktiv führen, über Arbeit, Motivation sprechen, das Schemata erklären; Schreiben – Beitrag schreiben, die wichtigen Informationen notieren, Argumente pro und contra sammeln, Lebenslauf schreiben und analysieren, Bewerbungsbrief verfassen.

2)       IV SEMESTR: (Kapitel IV- Zusammenleben, Kapitel V – Wer Wissen schafft ,macht Wissenschaft, Kapitel VI – Kulturwelten) Grammatik – Relativsätze, Modalsätze Adjektive-Komposita, Indefinitpronomen, Passiv-Zeitformen, Passiv mit Modalverb, Passiversatzformen. Wortbildung, Präpositionen mit 3,2,4, Fall, Relativpronomen im Genitiv, Konjunktionen; Lexika – Leben in Gesellschaft ,Jugendkriminalität, Probleme der Jugend, Armut, Arbeitslosigkeit. Obdachlose- Texte verstehen; Ökologie, die Entdeckungen, die Erfindungen, Kultur erleben, Weltkulturerbe –darüber schreiben, Kunsturteil, Kunstwerke bewundern, schätzen, Bilderbesprechung, Bildergeschichte lesen, Bücher-Meinung dazu äußern, Buchrezension lesen, eigene Krimigeschichte schreiben; Verstehen- Texte über Wissenschaft, Probleme der Gesellschaft, an der Diskussion teilnehmen, Wort halten, in Rollenspiel sprechen, Statistiken vergleichen, detaillierte Informationen verstehen; Schreiben – einen Lesebrief schreiben, als Reaktion auf….Zukunftswünsche ausdrücken, eigene Szenarien entwickeln, Gedanken beschreiben.

3)       V SEMESTR:(Kapitel VII- Fit für; Kapitel VIII- Das macht Geschichte; Kapitel IX – Mit viel Gefühl; Kapitel X – Zukunft) Grammatik – Dialekte, Passiv mit sein, würde+Infinitiv-Konjunktiv II ,Konjunktiv mit Modalverben, Partizipien, Indirekte Rede, Konjunktiv I, Adjektive, Verben mit Präpositionen, Rektion der Substantiven, Partikel-Betonung der Emotionen, Verb-lassen, Modalverbähnliche Verben, feste Verbindungen, Satzgefüge; Lexika – Informationen erwerben, Ratschläge zum Prüfungsangst geben, über historische Ereignisse lesen, Geschichte verstehen, Informationen über Geschichte finden, die Daten recherchieren, Irrtümer der Geschichte nennen, verstehen, mit Zeitzeugen sprechen, Emotionen und Einstellungen verstehen, in die Zukunft einblicken, über Zukunft sprechen, Berufe der Zukunft, die Roboter, Entscheidungen treffen; Sprechen – Informationen zu verschiedenen Themen sammeln, Telefongespräche zu verschiedenen Themen und Problemen führen, wichtige Aussagen weitergeben, von eigenen Erfahrungen sprechen, positive und negative Bewertungen eines Films äußern, über Ereignisse aus der Geschichte sprechen, Präsentation zum Thema führen, kurzen Vortrag halten, über Wirkung von Musik sprechen ,über Zukunft sprechen; Hören – Telefongespräche, Ausschnitt aus Hörbuch verstehen.

 

Praca własna:

 

1)       SEMESTR III: Grammatik – Nebensätze mit während, sowohl..als, entweder…oder; einerseits, Konnektoren mit zu+Infinitiv, Vergleichsätze; Lesen - Porträts- Informationen über Persönlichkeiten sammeln; Hören - Filme sehen- kurze Zusammenfassungen machen;

2)       SEMESTR IV: Hören – Interviews, detaillierte Informationen verstehen, Filme sehen und darüber diskutieren – Filme ,,Gleichberechtigung“ ,,Kunst der Behinderte“, Sprechen – einen Vortrag machen –Neue Kommunikationsmittel Handy, Computer, Internet; Lesen – Artikel: Albert Einstein –Persönlichkeit beschreiben, bekannte Journalisten – Anne Will

3)       SEMESTR V: Porträts - Angela Merkel, Künstler Neo Rauch , bekannte Personen –fit für….. Frauenhofergesellschaft- Wissenschaft, Eine Zusammenfassung von den Texten machen, Filme- sehen:  ,,Die Aktivitäten der Jugend‘‘ – Eigene Meinung verfassen, ,,Spitzbergen-Samenbank“, ,,Nachkriegsjahre und Wiedervereinigung“,  sich für Diskussion vorbereiten.

 

Konsultacje:

 

1)       Semestr III: Terminy i pojęcia stosowane w dyscyplinie naukowej, właściwej dla kierunku/specjalności studiów

2)       Semestr IV: Tworzenie konspektu (spisu treści), planu własnej pracy dyplomowej bądź innej wypowiedzi pisemnej

3)       Semestr V: Tworzenie streszczeń tekstów (pracy dyplomowej bądź artykułu)

 

Semestr trzeci

 

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

 

• obecność na zajęciach -  minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć – minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne (zawierające m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisania tekstów użytkowych) w semestrze – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań, zaleconych przez lektora w ramach pracy własnej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w formie pisemnej słowniczka pojęć, terminów w języku niemieckim stosowanych w dyscyplinie naukowej, właściwej dla kierunku studiów – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

 

Semestr czwarty

 

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

 

• obecność na zajęciach -  minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć – minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne w semestrze (zawierające m.in. rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisane tekstów użytkowych – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań, zaleconych przez lektora w ramach pracy własnej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w języku obcym konspektu (rozbudowanego spisu treści, planu pracy licencjackiej/dyplomowej)  – minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

 

Semestr piąty

 

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i uzyskanie minimum 51 punktów z wymienionych poniżej składowych:

 

• obecność na zajęciach -  minimalnie 8, maksymalnie 10 punktów

• aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie do zajęć– minimalnie 8, maksymalnie 15 punktów

• 2 sprawdzany pisemne w semestrze (zawierające m.in. rozumienie ze słuch, czytanie ze zrozumieniem, samodzielne pisanie tekstów użytkowych)  – minimalnie 12, maksymalnie 20 punktów

• wykonywanie zadań, zaleconych przez lektora w ramach pracy własnej – minimalnie 10, maksymalnie 35 punktów

• przygotowanie w języku obcym streszczenia pracy licencjackiej/dyplomowej/ artykułu naukowego– minimalnie 13, maksymalnie 20 punktów

 

Łącznie w semestrze można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ocena bdb            91 - 100 pkt

Ocena db+            81 - 90 pkt

Ocena db              71 - 80 pkt

Ocena dst+           61 - 70 pkt

Ocena dst             51 - 60 pkt

 

Ostateczną ocenę uzyskaną w semestrze wpisuje osoba prowadząca konsultacje.