Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

 

Lektoraty w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

 

Dlaczego?

Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455) do polskiego systemu szkolnictwa wyższego wprowadzono Krajowe Ramy Kwalifikacji, czyli opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji, służący zapewnieniu większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji.

Wymagania dotyczące znajomości języka obcego

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu MNiSW z 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego absolwent studiów I stopnia:  ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Oznacza to, że: osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań [Źródło: Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, tłum. W. Martyniuk, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003].

Jak wygląda nauka języka obcego w DSW?

Kandydaci na studia w DSW na WNSiD, WNP, WNT i WZ w Kłodzku mogą decydować o swojej edukacji językowej. Do wyboru mają jeden język:

  •     j. angielski
  •     j. niemiecki
  •     j. rosyjski
  •     j. hiszpański
  •     j. francuski 

Grupy językowe liczą min 10 max 20 osób.

W ramach lektoratu gwarantujemy:

  •    godziny zajęć w semestrze w bezpośrednim kontakcie z lektorem
  •    godziny konsultacji z lektorami w trakcie zjazdów
  •    godziny zajęć prowadzonych metodą e-learningową
  •    dostęp poprzez stronę SJO do dodatkowych materiałów dydaktycznych  (testy, zadania, itp.)
  •   egzaminy próbne w trakcie trwania semestru

 

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Technicznych

Wydział Zamiejscowy w Kłodzku

 

studia stacjonarne

Liczba godzin ogółem

240

135

120

x

Liczba godzin w semestrze

60

45

30

x

Liczba semestrów

4

3

4

x

Początek nauki

pierwszy semestr

trzeci semestr

trzeci semestr

x

Poziom

B2

B2

B2

x

 

studia niestacjonarne

Liczba godzin ogółem

120

120

120

120

Liczba godzin w semestrze

40

40

40

40

Liczba semestrów

3

3

3

3

Początek nauki

drugi semestr

trzeci semestr

trzeci semestr

trzeci semestr

Poziom

B2

B2

B2

B2